اثر تمرین تناوبی شدید (HIIT) در شرایط هیپوکسی و نورموکسی بر سطوح سرمی ‏VEGF در پسران نوجوان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.525
نویسندگان
1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
2دانشیار فیزیولوژی ورزشی,دانشگاه تربیت مدرس,تهران,ایران
3استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: بعد از بازی‌های المپیک 1968 که در مکزیکوسیتی و در ارتفاع 2300 متری برگزار شد، تمرین در ارتفاع و شرایط هیپوکسی بین مربیان، ورزشکاران و متخصصان به منظور تسریع در بهبود عملکرد ورزشی در ارتفاع یا سطح دریا مورد توجه قرار گرفت. تمرینات ورزشی بویژه تمرینات اینتروال شدید (HIIT) و همچنین قرارگیری در معرض هیپوکسی منجر به تحریک آنژیوژنز می‌شوند. آنژیوژنز می‌تواند در بهبود خون‌رسانی به عضله اسکلتی و در نتیجه افزایش عملکرد بسیار حائز اهمیت باشد. VEGF نقش اصلی را در فرایند آنژیوژنز ایفا می‌کند و سطوح آن در پاسخ به فعالیت ورزشی یا هیپوکسی افزایش پیدا می‌کند. اما تاثیر توامان تمرینات ورزشی بویژه HIIT و هیپوکسی تناوبی بر سطوح VEGF مشخص نیست. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین اینتروال شدید (HIIT) در شرایط هیپوکسی بر سطوح سرمی ‏VEGF در نوجوانان پسر بود.
روش شناسی: 24 دانش‌آموز 17-16 ساله پسر در سه گروه HIIT و هیپوکسی، HIIT و نورموکسی و کنترل قرار گرفتند. برنامه تمرین HIIT به مدت 2 هفته اجرا شد. شدت جلسات تمرین در هفته اول برابر با 85 درصد ضربان قلب بیشینه و شامل 8 وهله دویدن 1 دقیقه‌ای و 2 دقیقه استراحت بین وهله‌های دویدن بود. در هفته دوم همان 8 وهله دویدن با فاصله استراحت 1 دقیقه بین وهله‌های دویدن اجرا شد و شدت تمرین 90 درصد ضربان قلب بیشینه بود. 48 ساعت بعد از جلسه آخر تمرین، نمونه‌های خونی جمع‌آوری شد و سطوح سرمی VEGF به روش الایزا اندازه‌گیری گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که سطوح VEGF در گروه HIIT-هیپوکسی به صورت معناداری افزایش پیدا کرده است. همچنین افزایش VO2max در گروه HIIT-هیپوکسی و کاهش درصد چربی بدن در گروه HIIT-نورموکسی معنادار بود.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاضر، به نظر می‌رسد که حتی دوره کوتاه مدت ( هفته) HIIT در شرایط هیپوکسی می‌تواند در تحریک ترشح عوامل آنژیوژنیک (VEGF) موثر باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effects of High Intensity Interval Training (HIIT) in hypoxia and normoxia conditions on serum levels of VEGF in adolescent males
Authors
maryam motevaseli, Hamid Agha-Alinejad, Ali Azarbayjani
Abstract
Introduction: After 1968 Olympics games which took part in Mexico City, training in altitude and hypoxic condition, received considerable attention to accelerate improvement in exercise performance in altitude and sea level. Exercise training, especially High Intensity Interval Training (HIIT) and exposing to hypoxia resulted in inducing angiogenesis. Angiogenesis can be effective in improving blood supply to skeletal muscles and results in increase in performance. VEGF play important role in angiogenesis process and its levels increase in response to exercise and hypoxia. But simultaneous effects of exercise training especially HIIT and intermittent hypoxia on VEGF is unknown. Therefore, the aim of present study was to investigate the effect of high intensity interval training on serum levels of VEGF and hematological factors (MCHC, MCH and MCV) in young boys.
Methodology: 24 students aged 16-17, assigned in three groups including HIIT and hypoxia, HIIT and normoxia and control. HIIT training program continued for two weeks. Training sessions intensity considered at 85% maximum heart rate in first week, that consist of 8 bouts of one minutes running and 2-minute rest between each running bouts. In second week, those 8 running bouts performed with 1-minute rest between running bouts and training intensity were 90% maximum heart rate. 48 hours after last training session, blood samples collected and serum levels of VEGF measured with Elisa method.
Results: Results indicated that VEGF levels significantly increased in HIIT-hypoxia group. Furthermore, VO2max increased in HIIT-hypoxia group, and body fat percentage decreased in HIIT-normoxia group significantly.
Discussion: According to present study , it seems that, even short period (2 weeks) of HIIT in hypoxic condition can be effective in inducing release of angiogenic factors (VEGF).
Keywords
HIIT, VEGF, hypoxia, normoxia