تاثیر تمرینات تناوبی شدید بر سطوح سرمی نسفاتین، فاکتور نکروز کننده تومور آلفا و درصد چربی در زنان جوان دارای اضافه وزن
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.527
نویسندگان
1دانشجو
2مربی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
چکیده
مقدمه: اضافه وزن و چاقی عامل ایجاد بیماری‌های قلبی- عروقی، دیابت، اختلال در سوخت و ساز چربی‌ها و مواردی از این قبیل است. عملکرد غیرطبیعی سلول‌های چربی در افراد دارای اضافه وزن و چاق، نقش مهمی در توسعه التهاب و ترشح آدیپوکاین‌های نسفاتین و فاکتور نکروز کننده تومور آلفا دارد. تمرینات ورزشی از شیوه‌های موثر در کاهش تجمع چربی‌ها، و کاهش ترشح نسفاتین و TNF-α می‌باشد . هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرینات تناوبی شدید (HIIT) بر سطوح سرمی نسفاتین، TNF-α و درصد چربی در زنان دارای اضافه‌وزن است.
روش شناسی: در این مطالعه نیمه‌تجربی، تعداد 28 زن جوان دارای اضافه‌وزن به صورت تصادفی و به طور مساوی (14=n) در دو گروه HIIT (با میانگین سن 2/78±93/ 29 سال و شاخص توده بدنی=1/31±15/ 28) و گروه کنترل (با میانگین سن 3/53±30/14 سال و شاخص توده بدنی=0/88±27/74) تقسیم شدند. آزمودنی‌ها سالم بودند و سابقه هیچ‌گونه بیماری قلبی- عروقی نداشتند. آزمودنی های گروه HIIT تمرینات دویدن شدید با حداکثر سرعت را به مدت 24 جلسه (8 هفته و هر هفته 3 جلسه) اجرا کردند. نمونه‌گیری از آزمودنی‌ها در دو نوبت پیش‌آزمون (24 ساعت قبل از اولین جلسه) و پس‌آزمون (48 ساعت بعد از آخرین جلسه) انجام شد. سطوح سرمی نسفاتین و TNF-α با کیت‌های الایزا مخصوص نمونه های انسانی شرکت biosciences آلمان با حساسیت pg/ml1 و درصد چربی با دستگاه سنجش ترکیب بدن اندازه‌گیری شدند.
یافته ها: یافته‌های حاصل از مقایسه درون گروهی (با آزمون t وابسته) نشان داد که تمرینات تناوبی شدید باعث کاهش معنی‌دار سطوح سرمی نسفاتین، TNF-α و درصد چربی گردید. از طرفی، نتایج مقایسه میانگین بین گروه‌های مورد بررسی (با آزمون t مستقل) نشان داد که بین سطوح سرمی نسفاتین و TNF-α در دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود داشت (مقادیر p به ترتیب (013/ 0=p و 015/ 0=p) ولی بین سطوح درصد چربی در دو گروه تفاوتی وجود نداشت.
بحث و نتیجه گیری: سطح نسفاتین و TNF-α در افراد دارای اضافه وزن بالاست و فرد را در معرض بیماری‌های پرفشاری خون، افزایش التهاب، دیابت و بیماری‌های قلبی- عروقی قرار می‌دهد. در تحقیق حاضر تمرینات تناوبی شدید توانسته با کاهش وزن و کاهش سطوح بافت چربی باعث کاهش سطوح نسفاتین، TNF-α و درصد چربی گردد. از این رو، می‌توان گفت تمرین تناوبی شدید می تواند در کاهش فرآیندهای التهابی همراه با اضافه وزن و چاقی مؤثر باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effects of high intensity interval training on serum levels of Nesfatin, Tumor Necrosis Factor alpha and body fat percent in overweight young women
Authors
zahrasadat abedini, Sadegh Cheragh Birjandi
Abstract
Introduction: Overweight and obesity can be responsible for many diseases, including diabetes, cardiovascular diseases and fat metabolism disorders. Abnormality in the function of fat cells in overweight individuals has a key role in the development of inflammation and secretion of Nesfatin and Tumor Necrosis Factor alpha (TNF-α). Exercise training is an effective method to decrease the accumulation of fat, and Nesfatin and TNF-α secretion. This study aimed to evaluate the effects of high intensity interval training (HIIT) on serum levels of Nesfatin, Tumor Necrosis Factor alpha and body fat percent in overweight young women.
Methodology: In this quasi-experiment study, 28 overweight young women were randomly and equally divided into two groups: HIIT (mean age: 29.93±2.78 years, body mass index (BMI): 28.1±15.13 kg/m2) and control (mean age: 30.14±3.53 years, BMI: 27.0±74.88 kg/m2). All subjects were healthy and had no history of cardiovascular diseases. The subjects in HIIT group performed 24 sessions of running with maximum speed (eight weeks, three times a week). Blood samples were collected in two stages of pre-test (24 hours before the first training session) and post-test (48 hours after the last training session). Serum levels of Nesfatin and TNF-α were measured using human ELISA kits (biosciences, made in Germany), and the body fat percent was calculated by body analyzer.
Results: In this study, intragroup comparison (using dependent t-test) revealed that high intensity interval training led to a significant reduction in serum levels of Nesfatin, TNF-α and body fat percentage (P=0.004, P=0.014 and P=0.003, respectively). On the other hand, the results of mean comparison between the groups (using independent t-test) were indicative of a significant difference between the groups regarding the serum levels of Nesfatin and TNF-α (P=0.013 and P=0.015, respectively). However, no such difference was found between the groups in terms of body fat percentage (P>0.05).
Discussion: According to the results of this study, levels of Nesfatin and TNF-α are relatively high in overweight people and can expose these individuals to several diseases, such as hypertension, increased inflammation, diabetes and cardiovascular diseases. In this study, high intensity interval training was associated with reduced body fat, Nesfatin and TNF-α through lowering the weight of the participants. Hence, high intensity interval training could be effective in reducing inflammatory processes associated with overweight and obesity.
Keywords
High intensity interval training, nesfatin, TNF-α, Body fat percent