ارتباط بین نسبت انگشت دوم به چهارم (2D:4D ) با ریسک پذیری مردان و زنان بدن ساز
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.528
کد مقاله : 2836-10THCONF
نویسندگان
1دانشکده علوم ورزشی- دانشگاه ارومیه
2دانشکده علوم ورزشی -دانشگاه ارومیه
چکیده
مقدمه: تستوسترون در دوران بارداری، اثرات مهمی در سازمان مغز و رفتار انسان دارد. نسبت طول رقمی (2D:4D)، شاخص قرار گرفتن در معرض هورمون تستوسترون قبل از تولد است که با طیف گسترده ای از رفتار های متفاوت از نظر جنسی ارتباط دارد. در نتیجه مطالعه حاضر در صدد بررسی میزان ارتباط نسبت 2D:4D با ریسک پذیری در مردان و زنان بدن ساز است.
روش شناسی: در این مطالعه توصیفی-همبستگی،50 بدن ساز مرد و50 بدن ساز زن به روش در دسترس انتخاب و بررسی شدند. برای انجام تحقیق از پرسشنامه ترکیبی IMP-SS که شامل دو پرسش نامه هیجان خواهی و تکانشگری زاکرمن ( 1994) می‌باشد استفاده شد. برای اندازه گیری طول انگشتان نیز از یک صفحه چوبی سفید که متر نواری در طول و عرض آن نصب شده بود استفاده شد. دست بر روی آن قرار گرفته و از کف دست با استفاده از دوربین دیجیتالی عکس گرفته شد. سپس نسبت انگشتان محاسبه شد. برای تحلیل داده‌ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها: بین 2D:4D و ریسک‌پذیری در این پژوهش رابطه منفی و معنی‌داری وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد، بین 2D:4D و خرده مقیاس های تجربه خواهی، عدم بازداری و هیجان خواهی رابطه منفی و معنی داری وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری: تصور می شود ارتباط 2D:4D با ریسک پذیری به دلیل نفوذ سازمان تستوسترون باشد. مقادیر بالای تستوسترون موجب افزایش طول انگشت چهارم و بلندتر شدن آن در مقایسه با انگشت دوم می‏شود (نسبت رقمی پایین تر). و در نتیجه باعث بروز رفتار هایی مانند رقابت جویی و ریسک پذیری می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Relationship between ratio of second to fourth finger (2D:4D) with risk taking in men and women bodybuilders
Authors
Masoomeh Parvaneh, Hasan Mohamadzadeh
Abstract
Introduction: The second to fourth digit length ratio (2D:4D), a proxy of prenatal testosterone exposure, has been linked to a wide variety of sexually differentiated dispositions and behaviors. In conclusion, this study sought to investigate the association of 2D:4D with risk taking in men and women bodybuilders.
Methodology: In this descriptive-correlation study, 50 male bodybuilder and 50 female bodybuilder, were evaluated using available method. To carry out research, a combination of IMP-SS questionnaire that included two questionnaires impulsivity, sensation seeking and Zuckerman (1994) has been used.to measure the length of the fingers as well as digital imaging, was used on the dial. And to analyze data was used Pearson correlation coefficient
Results: Between 2D:4D and risk-taking variables in this study, there was a significant negative correlation (p<0.05). The results showed that between 2D: 4D and subscales of experience seeking, disinhibition and sensation seeking there was a significant negative correlation.
Discussion: It is thought that the relationship between 2D: 4D with risk is due to the influence of testosterone. High levels of testosterone increases length of the fourth finger and it louder in comparison to the second finger (Lower digit ratio). Thus leads to behaviors such as competition and risk-taking.
Keywords
Ratio 2D:4D, Risk-taking, Sex differences