تاثیر تمرینات هوازی منتخب بر سطح مولکول چسبان ICAM-1 و لپتین سرم زنان میانسال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.529
کد مقاله : 2827-10THCONF
نویسندگان
1موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار
2عضو هیات علمی
چکیده
مقدمه: افزایش مولکول چسبان ICAM-1 و لپتین سرم در بروز بیماری های قلبی و عروقی نقش مهمی دارند. هدف از این مطالعه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح مولکول چسبان ICAM-1 و لپتین سرم زنان میانسال می باشد.
روش شناسی: آزمودنی های این پژوهش 25 نفر زن سالم، بدون هیچ گونه بیماری از قبیل بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، فشار خون، بیماری های کلیوی و سرطان بودند که در دو گروه کنترل (12 نفر) و تجربی (13 نفر) قرار گرفتند. میانگین سن آزمودنی ها 53/42 سال و میانگین شاخص توده بدنی آنها 53/27 بوده است. گروه تجربی به مدت 8 هفته و در هر هفته 3 جلسه برنامه تمرینی هوازی فزاینده ای، با شدت 50 تا 75 درصد ضربان قلب بیشینه را انجام دادند.
یافته ها: سطح مولکول چسبان ICAM-1 و سطح هورمون لپتین سرم به روش الایژا، توسط کیت استاندارد قبل و بعد از دوره تمرینی، در هر دو گروه کنترل و تجربی اندازه گیری شد. با توجه به این که داده ها نرمال بودند، با آزمون t استودنت مستقل در سطح معنی داری (P≤ 0/005) تجزیه و تحلیل گردید.
بحث و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که سطح مولکول چسبان ICAM-1 و لپتین سرم پس از هشت هفته تمرین هوازی کاهش معنی داری یافت. بنابراین این گونه به نظر می رسد که انجام تمرینات هوازی موجب کاهش عوامل مذکور می گردد و در جلوگیری از بروز بیماری های قلبی و عروقی نقش موثر دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of selected aerobic trainings on the level of Inter Cellular Adhesion Molecule-1 and Leptin serum in middle aged females
Authors
Seyed mahmood Hejazi
Abstract
Introduction: The increase of the Inter Cellular Adhesion Molecule-1 and Leptin level in the serum has a significant role in cardio-vascular diseases. The purpose of this research was to study the effect of 8 month aerobic training on the level of Inter Cellular Adhesion Molecule-1 and Leptin in the serum of middle aged females.
Methodology: 25 healthy females without any disease, including cardio-vascular diseases, diabetes, blood pressure, kidney diseases and cancer, were selected in two control group (12 people) and experimental group (13 people) to be tested. The average age of the candidates was 42.53 and the average body mass index was 27.53 The experimental group did the increasing aerobic trainings for 8 weeks, 3 times a week and with the intensity of 50 to 75 percents of maximal heart rate.
Results: The level of Inter Cellular Adhesion Molecule-1 and Leptin hormone was measured in both groups before and after the training session in ELISA method and by standard kit. Noting that the data were normal, they were analyzed in a significant level (P≤ 0.005) by the t-student test.
Discussion: The results taken from this research showed that the level of Inter Cellular Adhesion Molecule-1 and Leptin in the serum reduced significantly after 8 month aerobic training. Therefore, it seems that doing aerobic training causes the reduction of mentioned factors and has a role in the prevention of cardio-vascular diseases.
Keywords
Inter Cellular Adhesion Molecule-1, Leptin, Aerobic trainings, middle aged females