مدل معادلات ساختاری سبک های رهبری مدیران و سلامت سازمانی معلمان منطقه 5 تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.53
کد مقاله : 3588-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2کارشناس امور بین الملل پژوهشگاه علوم ورزشی
چکیده
مقدمه: یکی از مسائل مهم و اثرگذار در فرایند مدیریت مدارس سلامت سازمانی است که اشاره به وضعیتی دارد که رشد، توسعه و بالندگییک سازمان را تسهیل می‌کند و نیل به اهداف را مقدور می‌سازد.سلامت سازمانی از عوامل زیادی تأثیر می‌پذیرد که می‌تواند منجر به اثربخشی سازمان شود و در نهایت در بازدهی سازمان کارایی داشته باشد. که یکی از این موارد می‌تواند سبک رهبری مدیران در مدارس باشد. مدیریت و رهبری از ارکان اصلی در سازمان و جامعه است و مدیریت آموزشی در بین مدیریت‌ها از جایگاه ویژهای برخوردار است. اگر آموزش و پرورش هر جامعه در رأس همه مسأئل جامعه باشد، مدیریت آموزشی نیز با همان منطق، جایگاه مهمی در بهسازی توسعه جامعه دارد.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی_پیمایشی، هدف کاربردی، جامعه آماری تحقیق200نفرمدیران و معلمان مدارس بوداند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه،سبک رهبری کلارک (1991) و سلامت سازمانی هوی و فلدومن (1996)استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری (SEM) نرم افزار اموس استفاده گردید.
یافته ها: نتایج گویای این مطلب است که شاخص‌های نسبت خی دو به درجه آزادیCMIN/DF برابر با 2/929، تا حدودی مطلوب، شاخص های برازش تطبیقی NFI، IFI و CFI بیشتر از 0/90 و شاخص RMSEA نیز به ترتیب در حد مطلوب و تاحدودی مطلوب قرار دارند؛ بدین معنی که مدل تحقیق حاضر دارای برازش مطلوبی است و ساختار عاملی در نظر گرفته شده برای آن قابل قبول است
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین سبک رهبری با سلامت سازمانی مدیران مدارسوجود دارد پس هنگامی که مدیران مدارس از سبک رهبری استفاده می کنند که برایشان ساده تر و با ویژگی‌های شخصیتی خودشان تناسب بیش تری دارد. می‌توان نتیجه گرفت سبک رهبری در محیط کاری گوناگون با روابط سازمانی متناوب و متناسب می‌باشد و همچنین رفتار مدیران مدارس یک عامل کلیدی اثرگذار در سلامت سازمانی و در نهایت عملکرد معلمان است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Structural equations model of managers' leadership style and organizational health of teachers in district 5 of Tehran
Authors
Maryam Rahmani, Fahimeh Mohammadhassan
Abstract
Introduction: One of the major issues affecting the process of managing organizational health schools is that the situation which growth, development and growth of an organization facilitate and enable the achievement of objectives. Organizational health is affected by many factors which can lead to organizational effectiveness and ultimately the performance of the organization have performance. One of these items can be in school leadership style. Management and leadership is a key element of the organization and community and educational management among managers is of great importance.If of Education is a society, above all the social issues, educational management with the same logic, an important place in the development of society (Ahmad & seeder, 1392).
Methodology: The research method was purposeful descriptive-survey which involved community schools consisted of 200 administrators and teachers. To collect data, questionnaires, leadership style Clarke (1991) and organizational health, Feldman (1996) were used. To analyze the data, structural equation modeling (SEM) Amos software was used.
Results: The results indicated that the index of the degree of freedom chi-square CMIN/DF equaled to 2.929, somewhat favorable, the comparative fit index NFI, IFI and CFI RMSEA indexes were greater than 0.90 respectively desirable and to some extent are desirable, which means that the study was a good fit for its intended operating structure which was acceptable.
Discussion: Results showed a significant positive correlation between leadership style and organizational health of schools when the principals of leadership style is easier for them to use with their own personality characteristics were more fit. It can be concluded that the different leadership style in the workplace is an appropriate alternative institutional relations and also a key factor affecting organizational health behavior of school principals and the teachers' performance.
Keywords
Structural equation modeling, leadership styles, organizational health