اثر فعالیت بدنی بر تناسب اندام پس از زایمان و سطوح چربی در زنان نخست زا و شیرده
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.530
کد مقاله : 2839-10THCONF
نویسندگان
1دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
2موسسه به رویان ، اصفهان، ایران
چکیده
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره تمرین بدنی( تمرین هوازی با شدت پایین، کششی و مقاومتی) بر آمادگی بدنی و سطوح چربی در زنان شیرده پس از زایمان است.
روش شناسی: در ابتدا، سی نفر زنان شیرده، نخست زا سالم (16-12 هفته پس از زایمان) به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: 1) گروه کنترل (15 نفر)، زنانی که در طول دوره پژوهش تحت هیچ تمرین بدنی قرار نگرفتند. 2) گروه تمرین کرده (15 نفر)، یک برنامه ی ورزشی که شامل تمرینات هوازی با شدت 70-60 درصد حداکثر ضربان قلب، تمرینات مقاومتی و کششی به مدت 60-50 دقیقه، 3 روز در هفته، به مدت 12 هفته انجام دادند. آن ها در موسسه به رویان اصفهان، تمرین بدنی انجام دادند. حداکثر تعداد شرکت کننده در هر جلسه تمرینی 7-6 نفر بود. پارامترهای اندازه گیری شده قبل و بعد از تمرین به این صورت بود: 1) برای اندازه گیری آمادگی بدن: VO2max، استقامت عضلانی، چربی بدن و نسبت دور کمر به دور باسن؛ 2) برای ارزیابی نیمرخ لیپیدی: تری گلیسیرید (TG)، کلسترول تام (TC)، سطوح HDL، LDL
یافته ها: داده ها افزایش معنادار VO2max (p<0.05)، انعطاف پذیری (p<0.05)، استقامت عضلانی بالاتنه، پایین تنه و شکم (p<0.01) در گروه تمرین کرده نسبت به گروه کنترل را نشان داد. نتایج کاهش معنادار (p<0.01) چربی بدن در گروه تمرین کرده نسبت به گروه کنترل را نشان داد. همچنین بعد از 12 هفته برنامه فعالیت بدنی، مقایسه بین گروه تمرین کرده و کنترل تغییرات معنادار در HDL، LDL (p<0.05) مشاهده شد. هیچ تفاوت معناداری در تغییرات میانگین TG، TC بین دو گروه مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: اجرای برنامه تمرینی با شدت پایین موجب بهبود آمادگی بدنی در زنان پس از زایمان خواهد شد، در حالیکه به نظر می رسد تمرین به مدت 12 هفته، اثری بر سطوح TG، TC نخواهد داشت. بنابراین، اجرای یک برنامه ورزشی که شامل تمرینات هوازی با شدت کم، تمرینات مقاومتی و کششی باشد، در زنان پس از زایمان، شیرده و نخست زا امکان پذیر است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of physical activity on postpartum fitness and lipid levels in primiparous and lactating women
Authors
Fateme Kazeminasab, Zahra asady, Mohammad Marandi, Majid Koohi Esfahani
Abstract
Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of an exercise training program combining low-impact aerobic, stretching and resistance exercise on physical fitness and lipid levels in postpartum and lactating women.
Methodology: Initially, thirty healthy, primiparous, lactating women were recruited at 12-16 weeks postpartum, and randomly assigned in two groups: 1) control group (n=15), women did not undertake physical exercise during the study period, 2) exercise group (n=15), were engaged in an exercise program, consisting of aerobic exercise at an intensity of 60-70 % of their predicted maximal heart rate, strengthening and stretching for 50-60 min per day, 3 days a week for 12 weeks. They exercised in Behroyan institute of Isfahan. The maximal number of women in each exercise session was 6-7 participants. The following parameters were measured at baseline and 12 weeks later: 1) for evaluation of physical fitness: VO2max, muscular endurance, body fat and waist to hip ratio, 2) for evaluation of the lipid profile: triglyceride (TG), total cholesterol (TC), HDL and LDL levels.
Results: Data revealed that VO2max (p<0.05), flexibility (p<0.05), muscular endurance of the upper and lower extremities and abdomen (p<0.01) was significantly, higher in trained group when compared with control group. A result was obtained for assessment of body fat which was significantly (p<0.01) lower in trained group. Also after 12 weeks exercise training program, comparisons between the trained and control group showed statistically significant changes in HDL and LDL (p<0.05). There were no significant differences between the two groups in mean changes of TG and TC.
Discussion: Implementation of a low-impact exercise training program appears to improve physical fitness of postpartum women, while it does not seem to affect TG, TC levels. Hence, implementation of an exercise training program combining low-impact aerobic, resistance and stretching exercise is feasible in postpartum, primiparous, lactating women.
Keywords
VO2max, Body fat, Lipid profile, postpartum fitness, lactating women, Physical activity