تأثیر خستگی عضلانی موضعی عضلات پایین‌تنه در دو حرکت زنجیره باز و بسته بر تعادل ایستا و پویای پسران 20-18 سال تمرین کرده
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.531
کد مقاله : 2843-10THCONF
نویسندگان
1نویسنده اول
2نویسنده دوم
3کارمند اداره کل ورزش و امور جوانان
چکیده
مقدمه: فعالیت ورزشی با توجه به نوع، شدت و مدت می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد و در فرد ایجاد خستگی کند. این خستگی ارتباط بسیار بالایی با محدودیت عملکرد جسمانی دارد. به نظر می‌رسد خستگی کارایی اجزای انقباضی و اطلاعات حس عمقی را تغییر می‌دهد و بر کنترل پاسچر و تعادل اثر دارد.
روش شناسی: در این پژوهش نیمه تجربی، 30 پسر سالم که داوطلب شرکت در پژوهش بودند به‌طور هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه مستقل (15 نفر) به‌طور تصادفی قرار گرفتند. تعادل ایستا و پویا، قبل و بعد از پروتکل خستگی زنجیره باز (جلو پا با دستگاه) و زنجیره بسته (حرکت اسکات با دستگاه) در نظر گرفته‌شده، اندازه‌گیری شد. برای سنجیدن تعادل آزمودنی‌ها از آزمون‌های عملکردی استفاده شد. تعادل ایستای آزمودنی‌ها از سیستم نمره دهی خطای تعادل و تعادل پویای آزمودنی‌ها از آزمون ستاره در هشت جهت موردسنجش قرار گرفت. برای سنجش درک فشار به منظور سنجش میزان خستگى آزمودنى‌ها از مقیاس خستگی بورگ استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل آماری با استفاده از آزمون تی زوجی و تی مستقل انجام گرفت.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که خستگی عضلانی موضعی عضلات پایین‌تنه ناشی از هر دو پروتکل خستگی زنجیره حرکتی باز و زنجیره حرکتی بسته بر تعادل ایستا و پویای پسران 20-18 سال تمرین کرده تأثیرگذار بوده (0/05≤p) و اثر منفی بر تعادل آن‌ها دارد.
بحث و نتیجه گیری: هر دو فعالیت غیر هوازی و تناوبی فوق بیشینه در زنجیره حرکتی (باز و بسته) که با شدت بالایی شروع می‌شود، احتمالاً منجر به پرتهویه‌ای، اسیدوز، اختلال در سیستم حس پیکری و دهلیزی، خستگی موضعی عضلات اندام تحتانی و اختلال در مکانیسم انقباض عضلانی می‌شود. عوامل ذکرشده ممکن است که بخش محیطی سیستم کنترل پاسچر را مختل نموده و منجر به کاهش تعادل گردد یا به بیانی دیگر ایجاد خستگی موجب بروز تغییرات و اغتشاش در مرکز فشار شده، و این افزایش جابه‌جایی مرکز فشار به حدی بوده است که تعادل را به هم بزند. ازآنجایی‌که هر دوزنجیره حرکتی (باز و بسته) منجر به خستگی عضلات موضعی و درنتیجه تأثیر منفی بر وضعیت تعادل (ایستا و پویا) که به‌عنوان یکی از عوامل ضروری که نقش مهمی در اجراهای سطح بالا در عملکرد ورزشی را بر عهده دارد، شدند؛ توجه لازم صورت گیرد تا از بروز هر نوع آسیب احتمالی و کاهش عملکرد جسمانی ورزشکاران اجتناب شود و ورزشکاران بتوانند بهترین عملکرد خود را در تمرین و رقابت‌ها ایفا کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of local fatigue of lower body muscles in closed and open chain on static and dynamic balance of exercised boys aged 18-20
Authors
lotfali lotfi
Abstract
Introduction: Depending on the type of exercise, intensity and duration can have different types and cause fatigue in person. The fatigue limit of physical performance is very high. It seems fatigue and proprioceptive information contractile component performance changes and its effect on postural control and balance.
Methodology: In this quasi-experimental study, 30 healthy male volunteers participated in the study. In two independent groups (n=15) were randomly chosen. Balance before and after the fatigue protocol, open chain (Leg extension) and closed chain (squat machine) is considered, measured. The balance error scoring system (BESS), the star excursion balance test (SEBT), are used to measure static and dynamic balance. To measure perceived exertion to measure fatigue in subjects of fatigue Borg scale was used. Statistical analysis was performed using paired t-test and independent t-test.
Results: Results indicated that lower muscle fatigue caused by open and closed chain fatigue Protocol on static and dynamic balance in boys 18-20 years is impressive (p≤0.05) and it has a negative effect on balance.
Discussion: Both anaerobic and Super Maximal Intermittent Exercise in the kinetic chain (open and closed) that begins with a high intensity, Likely to lead to a hyperventilation, acidosis, somatosensory and vestibular system disorders, lower extremity muscle fatigue and impaired local muscle contraction mechanism. Mentioned factors may impair the postural control system environment and lead to a reduction in the balance or in other words fatigue caused by changes and disturbances in pressure, and this increased displacement of the center of pressure is enough to disrupt that balance. Since both kinetic chain (open and closed) leading to localized muscle fatigue resulting negative impact on the balance (static and dynamic) as one of the essential factors that play an important role in athletic performance and has a high level performances, so notice is necessary to prevent any possible damage and reduced physical performance for athletes avoided and athletes can play their best performance in training and competition.
Keywords
Muscle fatigue, Open and closed chain, Static and dynamic balance