رابطه بین ناهنجاری سر به جلو با تعادل پویا و ترس از سقوط در سالمندان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.532
کد مقاله : 2833-10THCONF
نویسندگان
1کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد، بجنورد، ایران
چکیده
مقدمه: تحولات جمعیتی سده اخیر در جهان، تصاویر متنوع و گوناگونی از وضعیت جوامع بشری را نشان داده است. اما آنچه در این میان باید به آن اذعان نمود، روندی است که در آینده ای نه چندان دور، نتایج آن در سراسر جهان خودنمایی می کند و آن پدیده سالمندی است.
روش شناسی: 68 سالمند زن و مرد با میانگین سن (5/43±70 سال)، قد (95/ 8 ± 157/29 سانتی متر) و میانگین وزنی (9/63 ± 70/46 کیلوگرم) انتخاب شدند. برای اندازه گیری ناهنجاری سر به جلو از تکنیک عکس برداری، تعادل پویا از سیستم ثباتی بایودکس و ترس از سقوط از پرسشنامه تعدیل شده مقیاس کارآمدی افتادن استفاده شد. با توجه به اینکه روش تحقیق از نوع همبستگی است، با استفاده از روش آماری پیرسون در سطح معناداری 0/05≥P روابط بین متغیرها بررسی شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین ناهنجاری سر به جلو با تعادل قدامی- خلفی همبستگی معنی دار وجود دارد (0/004=P)، بین ناهنجاری سر به جلو با تعادل داخلی- خارجی همبستگی معنی دار وجود دارد (0/001=P) و بین ناهنجاری سر به جلو با ترس از سقوط همبستگی معنی دار وجود ندارد(0/460=P).
بحث و نتیجه گیری: ناهنجاری سر به جلو عاملی تاثیرگذار در حفظ تعادل پویا در جهت قدامی - خلفی و داخلی- خارجی در سالمندان است؛ با این حال، ارتباطی بین ناهنجاری سر به جلو و ترس از سقوط وجود نداشت. از این رو به سالمندانی که در جهت های جلو، عقب و طرفین به زمین می خورند، توصیه می گردد تا عضلات قسمت جلو، عقب و طرفین گردن را خود را بیشتر تقویت کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between forward head deformity and dynamic balance and fear of falling in elderly
Authors
Mehdi Shahrokhi, Zahra Toktam Barmar, Himan Ebrahimi
Abstract
Introduction: Developments of the last century world population, has shown pictures of variety of human societies. But in the meantime, it must be admitted, a process that is not too distant future, the results show off all over the world called elderly phenomenon.
Methodology: 68 elderly men and women with a mean age (70±5.43 years), height (157.29±8.95 cm) and average weight (70.46±9.63 kg) were selected. To measure the forward head deformity, imaging technique, dynamic balance Biodex stability system and fear of falling MFES questionnaire were used. Given that the research method was correlation, using Pearson significant level P<0.05 relationships between variables were examined.
Results: The results showed that between forward head deformity and the anterior-posterior balance, there was a significant correlation (P=0.004), between forward head deformity and internal-external balance there was a significant correlation (P=0.001) and between forward head deformity and fear of falling there was no significant correlation (P=0.460).
Discussion: Forward head posture is influential factors in maintaining a dynamic balance in the anterior - posterior and external Internal in the elderly; However, there was no relationship between forward head posture and fear of falling. Hence the elderly in the front, rear and side fall, recommended to the muscles of the front, back and sides of your neck will be further strengthened.
Keywords
Forward head deformity, Dynamic balance, Fear of falling