تاثیر هشت هفته آموزش مهارت های حرکتی بر بهبود کارکردهای اجرایی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (DCD)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.534
کد مقاله : 2845-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه
2هیات علمی- دانشگاه ارومیه
3دبیر تربیت بدنی- ارومیه
چکیده
مقدمه: برخی از کودکان دارای مشکلات حرکتی، ویژگی هایی از قبیل تأخیر رشد حرکتی، اختلال تعادل، اختلال ادراکی- حرکتی، ناآزمودگی جسمانی، هماهنگی حرکتی ضعیف و تا حدی اختلال عصب شناختی خفیف دارند. ویژگی های یاد شده نشان دهنده نوعی تأخیر رشدی در کودکان می باشد که اصولا علت پزشکی، محیطی و هوشی مشخص ندارد و به اختلال هماهنگی رشدی یاد می شود. کارکردهای اجرایی اصطلاحی است کلی که تمامی فرآیندهای شناختی پیچیده را که در انجام تکالیف هدف- مدار دشوار یا جدید ضروری هستند، در خود جای می دهد و شامل توانایی ایجاد درنگ( تأخیر) یا بازداری پاسخی خاص و به دنبال آن برنامه ریزی توالی های عمل و حفظ بازنمایی ذهنی تکالیف به وسیله حافظه کاری است. کارکردهای اجرایی در هدف دار بودن حرکت و به بیان دیگر در کنترل حرکت نقش بسیار مهمی دارند. بنابراین، وجود مشکلات قابل توجه در هماهنگی حرکتی، نوشتن، حرکت های ظریف و حرکت های بزرگ و وجود نارسایی در ادراک زمان این احتمال را مطرح می کند که شاید کودکان دارای اختلال هماهنگی در کارکردهای اجرایی مشکل دارند.
روش شناسی: تعداد سی کودک شش الی ده ساله دارای اختلال هماهنگی رشدی در این پژوهش شرکت کردند. که به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی بر اساس معیارهای DSM-IV به وسیلۀ مجموع آزمون های ارزیابی حرکتی کودکان (MABC)، آزمون هوش رنگی ریون کودکان (Raven Children’s Test) و پرسشنامه عصب- روانشناختی و شخصیتی کولیج جهت ارزیابی کارکردهای اجرایی تعیین شدند. آزمون ها قبل و بعد از 8 هفته برنامه آموزشی اجرا شدند. داده ها با آزمون تی مستقل تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد گروه آزمایشی در کارکردهای اجرایی سازماندهی و تصمیم گیری- برنامه ریزی با گروه کنترل تفاوت داشتند (01/ 0>p)، ولی در زمینه کارکرد بازداری هیچ تفاوت معناداری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های فوق و تاثیر برنامه های حرکتی بر بهبود کارکردهای اجرایی می توان برای کاهش نارسایی کارکردهای اجرایی، راهبردهایی را پیشنهاد نمود: مشارکت دادن هرچه بیشتر این کودکان در فعالیت های ورزشی، تأکید بر کار شخصی و اضافی خارج از مدرسه و تأکید بر آموزش مهارتهای تفکر و حل مسئله.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of eight week motor skills training on improvement of executive functions in children with Developmental Coordination Disorder (DCD)
Authors
Leily Alizadeh, Hassan Mohammadzadeh, Shiva Rahmati
Abstract
Introduction: Some children with movement problems, have developmental delays features such as motion, balance disorders, perceptual-motor disorder, physical inexperience, poor coordination and somewhat mild neurological disorder. Mentioned features indicate a developmental delay in children that have not medical, environmental or specific intelligence reason and called developmental coordination disorder (DCD). Executive functions is general terms that accommodate all complex cognitive processes that are necessary in new or difficult goal-oriented tasks and includes the ability to delay or prevent a particular response and then planning subsequent of action and maintain mental representation assignments by the working memory. Executive functions have an important role in being targeted of movement, in other words in motor control. Thus, having substantial difficulties in motor coordination, writing, fine motor and gross motor skills and impaired perception of time, suggests this probability that children with DCD may have difficulty in executive functions.
Methodology: Thirty children aged 6–10 years with DCD took part in this study. Children were assigned to two experimental and control groups. Children selected based on the Movement Assessment Battery for Children (MABC) test, Raven Children’s Test and Coolidge Personality and Neuropsychological Inventory. The tests were performed before and after 8 week training program. Data were analyzed using independent t-test.
Results: There were significantly difference between experimental and control group in executive functions and decision making-planning (p<0.01), but there was no significant difference in inhibition functioning.
Discussion: According to the findings of this research and the improvement effectiveness of motor skill training on executive function, strategies are suggested to reduce the deficit executive functions: involving this children more and more in sports activities, emphasis on additional and personal homework out of school and focus on teaching thinking skills and problem solving.
Keywords
motor skills, executive functions, Developmental Coordination Disorder