اثر هشت هفته تمرین مقاومتی رایج روی هایپرتروفی موضعی عضلات ناحیه قدامی بازوی زنان جوان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.535
نویسندگان
1مدیرگروه
2خوارزمی
چکیده
مقدمه: واکنش موضعی عضلات به تمرینات مقاومتی در حال حاضر یکی از موضوعات چالش برانگیز حوزه پرورش اندام است. واکاهارا و همکاران (2013) عنوان کردند هایپرتروفی می تواند به صورت موضعی در عضله رخ دهد و این تغییرات به دلیل تغییر در بکارگیری موضعی عضله به دنبال اجرای تمرینات متفاوت هستند. با این حال در حال حاضر در خصوص اثر تمرینات مقاومتی روی بخش های متفاوت کمپارتمان مشابه در امتداد طول تار عضله دوکی شکل و طویل اطلاعاتی به چشم نمی خورد. هدف این تحقیق بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی روی هایپرتروفی موضعی عضلات ناحیه قدامی بازو زنان جوان بود.
روش شناسی: در این تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون 24 زن جوان با سابقه انجام تمرینات بدنسازی به کار گرفته شدند. به منظور تمرین مقاومتی برای عضلات ناحیه جلوی بازو، آزمودنی ها سه تمرین رایج جلوبازو با هالتر، جلوبازو با سیمکش و جلوبازو روی میز لاری را در سه ست و هفته ای سه جلسه اجام دادند. محیط بازو در سه ناحیه محیط پایینی، محیط میانی یا پیک بازو و محیط بالایی با پروتکل استاندارد مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای مقایسه نتایج یه محیط بازو از آزمون آنالیز واریانس و برای مقایسه اختلاف بین نتایج قبل و بعد دز سه ناحیه از آزمون تعقیبی LSD استفاده شد (p≤0.05).
یافته ها: نتایج این تحقیق حاکی از افزایش هر سه محیط بازو در نواحی میانی، وسط و پایینی به دنبال هشت هفته تمرین مقاومتی بود (P<0.05) ولی مقایسه اختلاف نتایج نشان داد بین تأثیر تمرین مقاومتی در سه ناحیه تفاوت معناداری به چشم نمی خورد (F=0.141, SIG=0.869).
بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق در تأیید با یافته دروماند و همکاران (2016) بود که تفاوتی در محیط عضله در بخش های مختل به دنبال تمرین مقاومتی مشاهده نشد ولی با یافته های واکاهارا و همکاران (2013) تناقض داشت. یافته های این تحقیق به لزوم تجدید نظر در شیوه های تمرین بدنسازی برای رفع نقص در ابعاد بخش خاصی از عضله و اصلاح متدهای تمرینی قدیمی با هدف افزایش بازده تمرینات اشاره کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of eight-week resistance training on the regional hypertrophy of anterior arm muscles in young women
Authors
Somayeh Mahdaviyan, Seyed Abbas Farjad Pezeshk
Abstract
Introduction: Regional response of muscles to the strength training is one of most challenging subjects in body buildings researches. A lot of researchers right now believe that regional hypertrophy could happen in response to change in training variables such as range of motion. But it is still under question that regional response to the resistance training is only limited to the separate compartments of a muscle or all part of muscle. The aim of this study was to the examine the effect of eight-week resistance training on the regional hypertrophy of anterior arm muscles in young women.
Methodology: Twenty four young women with few years bodybuilding experience participated in this study. Subjects performed three common of training include of barbell curl, cable curl, and Preacher curl at three set for three-time in the eight weeks. Breath of three different parts of arm was measured using the standard protocol. One Way Analysis of Variance and LSD Post-hoc test used for statistical analysis of results.
Results: The results of this study showed that breaths in the all three part of arm has significantly increased (P<0.05), but Post-Hoc test didn't show any significant differences between differences of results of three part (F=0.141, sig=0.869).
Discussion: The results of this study were in accordance with the results of Drummund et al. (2016) who didn't find any differences between different part of biceps muscle following resistance training, but don't support the results of Wakahara et al. (2013). The results of this study indicated that common training method to increase the volume and correction of different part of muscle needs to be revised.
Keywords
Resistance training, HYPERTHROPHY, Regional Hyperthrophy, Muscle