مطالعه تاثیر رسانه ها بر ورزش همگانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.536
کد مقاله : 2853-10THCONF
نویسندگان
1بورسیه و عضو هیات علمی دانشگاه-دانشجوی دانشگاه آزاد بروجرد
2دانشگاه ازاد واحد رودهن
چکیده
مقدمه: امروزه اوقات فراغت وسیله ای مؤثر برای پرورش قوای فکری، جسمی و اخلاقی افراد است و عاملی برای جلوگیری از کج رویهای اجتماعی به شمار می آید. اوقات فراغت حساس‌ترین، ارزشمندترین و پربارترین اوقات زندگی آدمی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی و توصیف تاثیر رسانه ها بر ورزش همگانی می باشد.
روش شناسی: روش پژوهش این تحقیق توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تعیین روایی پرسشنامه با اساتید و متخصصین مشورت و بعد از اعمال کلیه پیشنهادات اصلاحی و تغییرات ضروری جهت مطابقت با شرایط و ویژگی جامعه آماری مورد تحقیق، مورد استفاده قرار گرفت. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از بخش کوچکی از جامعه آماری استفاده و از طریق آلفای کرونباخ در سطح 05/0 پایایی پرسشنامه ورزش همگانی 0/86 بدست آمد. جامعه آماری این پژوهش ، شامل مدیران ستادی و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان، کارشناسان فدراسیون ورزش همگانی و اعضای هیات علمی متخصص تربیت بدنی و مطلع از موضوع تحقیق تشکیل می دادند در این پژوهش به علت اینکه تعداد افراد جامعه با توجه به توصیفی بودن پژوهش محدود می باشند، نمونه تحقیق برابر جامعه تحقیق و به صورت تمام شمار200 نفر تعیین گردیدروش تجزیه و تحلیل داده ها شامل آمار توصیفی و آزمون های استنباطی مانند آزمون کلموگروف اسمیرنف، مقایسه میانگین یک جامعه و آزمون کروسکال والیس می باشد.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد اختصاص ورزش صبحگاهی به عنوان یکی از برنامه های رادیو و تلویزیون و وجود برنامه های رادیویی و تلویزیونی برای آموزش و ترویج ورزش همگانی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر فرهنگ مردم برای بالا بردن میزان فعالیت بدنی موثر می باشد و از طرفی عدم تبلیغات موثر در رسانه ها و ضعف در بهره گیری از فناوری روزآمد برای آموزش مربوط به ورزش همگانی می توانند اثر منفی بر توسعه ورزش همگانی و تفریحی داشته باشد.
بحث و نتیجه گیری:بطور کلی نتایج این پژوهش و سایر پژوهش ها و مقایسه با آنها نشان می دهد رسانه های گروهی اثر مثبت و معناداری بر تشویق مردم بر ورزش دارد ولی از طرفی برخی رسانه ها بیشتر به ترویج و توسعه ورزش حرفه ای پرداخته اند و ورزش همگانی سهم کمتری داشته اند و امید می رود با توجه به نقش ورزش های تفریحی و همگانی بر سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی جامعه، رسانه های گروهی توجه و نگاه ویژه تری به ورزش همگانی داشته باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of media on sports for all
Authors
Alireza Sohrabian, Abbas Shabani
Abstract
Introduction: Nowadays, Leisure time is an effective way to train mental, physical and ethical power of individuals and is considered as social deviations. The times as a double-edged sword is an edge which can begin laying the groundwork for creativity and art deployment and the other factor in the direction of the trend to delinquency and social damage. The purpose of this investigation was to describe the media impact on the sports for all.
Methodology: Research method in this study was descriptive and analytical. Method of data collection included library studies and MFQ. For questionnaire validity, professors and experts consultation was taken and then all the proposals of reform and the necessary changes to meet the conditions and the statistical research community specifications were used. The reliability of the questionnaire to determine a small portion of the use of statistical community through Cronbach's alpha level of reliability in 0.05 and 0.86 for reliability of questionnaire of sports for all. The demographic research, including managers and staff of the Ministry of Youth and Sport Federation, sport for all members of the scientific and specialist Physical Education and understanding of the issue of research in this study, due to the fact that the number of people in the community with regard to the descriptive research is limited , sample survey research society and all the number of 200 people determine analysis of data, including the descriptive statistics and the inference tests like Kolmogorov-Smirnov test, compared to an average of a society and Kruskal-Wallis test.
Results: The study showed that morning sport as one of radio and television and radio and TV programs for education and promoting sport for all of the major factors affecting the culture and people to raising the rate of physical activity is effective, partly because of the lack of effective propaganda in the media and the weakness in exploiting technology for the training of related to the sport can be negative impact on the development of sport for all and entertainment.
Discussion: Generally the results of this research and other studies showed the mass media and significant positive effect on encouraging people to sport, but on the other hand, some more media to promote and develop professional sports and sport share less and hopefully with regard to the role of recreational sports and public health, physical, psychological and social media, and more special attention to the sport.
Keywords
Sports for all, entertainment, Media, TV