تدوین الگوی عوامل موثر بر حمایت از ورزشکاران زن نخبه در ورزش قهرمانی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.539
کد مقاله : 2863-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،مدرس دانشگاه . گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه نهاوند. همدان.ایران
2دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
3استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
چکیده
مقدمه: ورزش به عنوان یک وجه مشترک جهانی نقش عمده ای در طول زندگی انسان بازی میکند، به طوری که از نقش نمادین خود پای فراتر گذاشته و به صورت بخشی از زندگی بشر در آمده است. البته این مسئله در مورد زنان از اهمیت بیشتری برخوردار است.
روش شناسی: جامعة آماری، تمامی زنان نخبه ورزشکار در حوزه ورزش قهرمانی بودند. از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد که در نهایت 200 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. از پرسشنامة محقق ساخته با مطالعۀ مبانی نظری، مصاحبه نیمه هدایت شده با اساتید مدیریت ورزشی و ورزشکاران نخبه زن در یک فرایند اکتشافی تنظیم و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، 46 گویه در قالب نه عامل حمایت های اجتماعی، حمایت های مالی، نیازهای شغلی، سبک زندگی، حمایت های پزشکی، حمایت های ورزشی، حمایت های آموزشی، حمایت دولت و زیر ساخت ها طبقه بندی شدند. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ برای مولفه‌های نه گانه بین 0/73 تا 0/89 بود. برای روایی سازه نیز از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که پرسشنامة حاضر ابزار مناسبی برای سنجش حمایت از بانوان نخبه ورزشکار می باشد. همچنین، الگوی نهایی پژوهش نشان داد که حمایت مالی از دیدگاه پاسخگویان دارای اولویت و حمایت های دولت دارای اولویت آخر بود. همچنین، تمامی شاخص های برازندگی مدل مربوط به حمایت از ورزشکاران نخبه زن و ابعاد آن دارای برازش مناسب بود و مدل را تأیید کرد.
بحث و نتیجه گیری: نتیجه گیری می شود که مدل پژوهش و اولویت عامل های آن جهت سیاستگذاری در حوزه ورزش قهرمانی زنان مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Formulation an effective pattern of female elite athletes support in championship sport
Authors
Elham Arian, Bahram Yousefi, Hossein Eydi
Abstract
Introduction: Sport as a universal common denominator plays a major role during human life, so that his symbolic role legs have gone further and been a part of human life. Of course, this issue is more important to women.
Methodology: Population included of all elite female athletes that 200 of them responded to the questionnaire. After content validity used Cronbach's alpha, exploratory factor analysis and for construct validity also used confirmatory factor analysis. Result showed that for reliability of scale used Cronbach's alpha that results for nine factors was between 0.73 and 0.89.
Results: Result showed that the questionnaire was a useful tool to gauge support for elite women athletes. The final model showed that financial support from the perspective of the respondent's support the government's priority was the last priority. Also, all the indicators related to support elite athletes female fitness model and it had a good fitting size and model approved
Discussion: It is concluded that the model and its operating priorities for policy in the field of women championship sports to be considered.
Keywords
Athletes, Championship sport, Financial Support, Social Support Women