مقایسه ویژگی های شخصیتی دختران ورزشکار حرفه ای رشته های منتخب تیمی و انفرادی شهرستان سنقر
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.54
کد مقاله : 3589-10THCONF
نویسندگان
1استادیار رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
2کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
چکیده
مقدمه: ویژگی های شخصیتی یکی از عوامل مؤثر در اجرای فعالیت های ورزشی است؛ به طوری که درک این ویژگی ها در ورزشکاران می تواند بر موفقیت شغلی معلمان و مربیان تربیت بدنی تأثیر بسزایی داشته باشد. از طرفی،به صورت ماهوی، نیازهای فنی و روانشناختی رشته های ورزشی تیمی و انفرادی متمایز است. در رشته های تیمی ویژگی هایی مانند تعامل با هم تیمی ها و پیاده سازی راهکارهای گروهی از اهمیت زیادی برخوردار است. اما در رشته های انفرادی، توانایی حفظ و ارتقای انگیزه درونی، تمرکز فردی و برخی مهارت های دیگر دارای ارزش است. از این رو، هدف تحقیق حاضر مقایسه ویژگی های شخصیتی ورزشکاران حرفه ای در رشته های منتخب تیمی و انفرادی بود.
روش شناسی: در این راستا، تعداد 120 ورزشکار زن در دو رشته تیمی والیبال و بسکتبال و دو رشته انفرادی بدمینتون و ایروبیک به عنوان نمونه انتخاب شدند. هر یک از آزمودنی ها دارای حداقل 2 سال سابقه عضویت در تیم ها یا باشگاه های مختلف ورزشی بودند و 3 جلسه در هفته تمرین مرتب داشتند. از پرسش نامه شخصیت آیزنگ، که به طور همزمان دو بعد درون گرایی - برون گرایی و با ثباتی - بی ثباتی عاطفی را اندازه گیری می کند، استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس دو طرفه استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که بین ورزشکاران رشته های ورزشی تیمی و انفرادی از لحاظ ویژگی های شخصیتی درون گرایی- برون گرایی و با ثباتی – بی ثباتی تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که ورزشکاران رشته های انفرادی بی ثبات و درون گرا و رشته های تیمی برون گرا و با ثبات بودند.
بحث و نتیجه گیری: بر این اساس، می توان گفت که ویژگی های شخصیتی افراد یک عامل مهم و تاثیرگذار در انتخاب نوع رشته ورزشی (تیمی یا انفرادی) به حساب می آید. بنابراین، به معلمان و مربیان تربیت بدنی پیشنهاد می شود که هنگام انتخاب ورزشکار در سطوح حرفه ای به این نکته توجه ویژه داشته باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The comparison of personality traits between professional female athletes of selected team and individual sports in Sonqor
Authors
Hassan Rohbanfard, Seyede Ghamari Hoveida
Abstract
Introduction: Personality trait is an important factor for sport performance so that understanding these traits in athletes could help physical education teachers and coaches to be successful. On the other hand, technical and psychological characteristics of individual and team sports are basically different. In team sports, interaction with other team mates and performing group strategies are so important. In individual sports, however, the ability to keep and increase internal motivation, personal concentration and some other factors are essential. The aim of the present study, therefore, was to compare personality trait of professional athletes in selected team and individual sports.
Methodology: To this end, 120 female athletes from two team sports (volleyball and basketball) and two individual sports (badminton and aerobics) were selected based on accessibility. Each participant was a member of the related sport team/club for at least two years, having regularly three training sessions per week. Eysenck personality questionnaire (EPQ) was used, assessing extroversion / introversion and emotional stability / in-stability dimensions. Two-way ANOVA was used to analyze data.
Results: Results revealed a significant difference between groups in terms of extroversion/introversion and stability / instability traits. Athletes in individual sports were more in-stable and introvert while athletes in team sports were more extrovert and stable.
Discussion: According to these results, it could be said that athletes’ personality trait is considered as an important and effective factor in choosing the kind of sport (individual or team). Thus, it is suggested that physical education teachers and coaches consider this point when selecting athletes in professional level.
Keywords
Personality trait, Extroversion/Introversion, Professional athletes, Individual and team sports