مقایسه تعادل پویا زنان بیمار قلبی، قبل و بعد از هشت هفته تمرینات پیلاتس
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.540
کد مقاله : 2864-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
2استاد،گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
3استاد، مرکز تحقیقات بازتوانی قلب، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده
مقدمه: هدف از این تحقیق تعیین اثر تمرینات پیلاتس بر مولفه های آزمون تعادلی Y در زنان بیمار قلبی، بعد از عمل قلب باز بود.
روش شناسی: ۲۲ زن بیمار قلبی به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی و برابر به دو گروه تجربی(۱۱ نفر، میانگین و انحراف استاندارد، سن ۸/۸ ± ۶۰/۴ سال، قد ۶ ± ۱۵۷/۵ سانتی متر، وزن ۱۳ ± ۷۷/۵ کیلوگرم) و کنترل(۱۱ نفر، میانگین و انحراف استاندار، سن ۸/۱ ± ۶۲/۸ سال، قد ۳ ± ۱۵۴/۴ سانتیمتر، وزن ۹/۵ ± ۷۷/۴) تقسیم شدند. قبل از شروع تمرینات گروه تجربی، تعادل پویای تمامی بیماران با استفاده از آزمون تعادلی Y اندازه گیری شد. گروه تجربی به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه یک ساعت به انجام تمرینات پیلاتس پرداختند، اما گروه کنترل هیچ مداخله ورزشی دریافت نکردند. از آزمون های آماری t مستقل و وابسته برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: تعادل قدامی بیماران گروه تجربی قبل(۴۳/۸۳) و بعد(۴۹/۸۲)، از تمرینات پیلاتس به طور معناداری افزایش یافت(P<0.05)، اما در گروه کنترل بین پیش آزمون(۳۷/۷) و پس آزمون(۳۷/۹)، تغییر معناداری مشاهده نشد(P>0.05). در مجموع تفاوت معناداری در میانگین تعادل قدامی بیماران گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد(P<0.05, T=2.32). تعادل خلفی-داخلی بیماران گروه تجربی قبل(۲۳/۴۲) و بعد(۳۳)، از تمرینات پیلاتس به طور معناداری افزایش یافت(P<0.05)، اما در گروه کنترل بین پیش آزمون(۲۵/۵۳) و پس آزمون(۲۳/۹)، تغییر معناداری مشاهده نشد(P>0.05). در مجموع تفاوت معناداری در میانگین تعادل خلفی-داخلی بیماران گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد(P<0.05, T=3.2). تعادل خلفی-خارجی بیماران گروه تجربی قبل(۲۸/۸۹) و بعد(۳۷/۹)، از تمرینات پیلاتس به طور معناداری افزایش یافت(P<0.05)، اما در گروه کنترل بین پیش آزمون(۲۸/۷) و پس آزمون(۲۸/۵)، تغییر معناداری مشاهده نشد(P>0.05). در مجموع تفاوت معناداری در میانگین تعادل خلفی-خارجی بیماران گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد(P<0.05, T=3.4).
بحث و نتیجه گیری: از یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که تمرینات پیلاتس باعث بهبود تمامی مولفه های آزمون تعادل Y می شود. بنابراین میتواند به منظور بهبود تعادل پویای این بیماران توصیه شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of dynamic balance in women with heart disease before and after 8 week Pilates exercise training
Authors
Nastaran Ershadi Farsani, Nader Rahnama, Masuomeh Sadeghi
Abstract
Introduction: The aim of this study was to investigate effect of Pilates exercises on Y-Balance test components in women cardiac patients after open-heart surgery.
Methodology: 22 women with heart disease were selected and randomized into equal experimental group (n=11, mean & standard deviation, age 60.4±8.8 years, height 157.5±6 cm, weight 77.5±13 kg) and control group (n=11, mean & standard deviation, age 62.8±8.1 years, height 154.4±3 cm, weight 77.4±9.5 kg). Before the training were started, the dynamic balance of all patients measured by using Y-balance test. The experimental group for eight weeks, three sessions per week and each session began an hour to do Pilates exercises, but the control group received no exercise intervention. The data were analyzed by dependent and independent t-test.
Results: Anterior balance of experimental group before (43.83) and after (49.82), the Pilates exercises significantly increased (P<0.05), but in the control group between pretest (37.7) and post test (38.9), no significant difference was observed (P>0.05). Generally, significant differences were observed in the average anterior balance of experimental group compared to the control group (P<0.05, T=2.32). Posterior–internal balance of experimental group before (23.42) and after (33), the Pilates exercises significantly increased (P<0.05), but in the control group between pretest (25.53) and post test (23.9), no significant difference was observed (P>0.05). Overall, significant differences were observed in the average Posterior– internal balance of experimental group compared to the control group (P<0.05, T=3.2). Posterior-external balance of experimental group before (28.89) and after (37.9), the Pilates exercises significantly increased (P>0.05), but in the control group between pretest (28.7) and post test (28.5), no significant difference was observed (P>0.05). Generally, significant differences were observed in the average Posterior-external balance of experimental group compared with the control group (P<0.05, T=3.4).
Discussion: It can be concluded that Pilates exercise cause improved all components of the Y-balance test. So Pilates exercises can be recommended to improve the dynamic balance in these patients.
Keywords
Pilates exercise, Dynamic balance, Y balance test, cardiovascular patients