تأثیر یک دوره کوتاه مدت تمرین هوازی شدید به همراه مصرف چای سبز بر شاخص های التهابی در مردان جوان غیرفعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.541
کد مقاله : 2866-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه آزاد واحد رشت
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
چکیده
مقدمه: اهمیت چای سبز به دلیل تاثیرات ضداکسیداتیو و ضدالتهابی به خوبی شناخته شده است لیکن به علت بالارفتن مقدار عوامل التهابی در خون در پی تمرینات شدید، نیاز به استفاده از این مکمل احساس می شود. بنابر این، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرین هوازی شدید با مکمل چای سبز بر لاکتات دهیدروژناز و کراتین فسفو کیناز در مردان جوان غیر فعال بود.
روش شناسی: 38 مرد جوان غیر فعال بامیانگین سن 1/63±19/87 سال در این پژوهش یک سوکور شرکت کرده و بصورت تصادفی به چهار گروه چای سبز - تمرین هوازی(9 نفر)، تمرین هوازی (9 نفر)، چای سبز(10 نفر)و شاهد (10 نفر) .تقسیم شدند. آزمودنی ها روزانه 3 میلی گرم چای سبز یا دارونما را همراه سه وعده غذایی مصرف کرده و علاوه بر آن گروه های چای سبز- تمرین هوازی و تمرین هوازی ، سه جلسه در هفته به مدت یک ماه به تمرین هوازی با 55 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه پرداختند. نمونه های خونی قبل و پس از چهار هفته و 24 ساعت پس از آزمون اِل اِستاد گرفته شد و عوامل التهابی آنها اندازه گیری شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که درصد چربی در گروه چای سبز- تمرین هوازی کاهش معنی داری نشان داد (0/05>p) اما در دیگر متغیرها تغییری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: از یافته های این تحقیق چنین نتیجه گیری می شود که مصرف چای سبز با اجرای فعالیت های هوازی منظم و حتی شدید، می تواند اثرات مثبتی بر درصد چربی زیرجلد داشته باشد. همچنین در مورد اثرات چای سبز و انجام تمرینات ورزشی در کاهش بروز التهاب پس از فعالیت های شدید و وامانده ساز نیاز به پژوهش های بیشتری می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of a short-term period of intensive aerobic exercise training and green tea consumption on inflammatory parameters in sedentary young men
Authors
Meysam Pourmohamadi, Ramin Shabani, Marzieh Nazari
Abstract
Introduction: The importance of green tea is well-established for its anti-oxidative and anti-inflammatory effects. It seems necessary to consume this supplement after intensive training because of the increased levels of inflammatory factors in blood. Therefore, the objective of the present study was to examine the impact of intensive aerobic exercise training with green tea supplement on lactate dehydrogenase and creatine phosphokinase in sedentary young men.
Methodology: Thirty-eight sedentary young men (mean age, 19.87±1.63 years) were randomly divided into four groups: green tea+aerobic training (9 people), aerobic training (9), green tea (10) and control (10). The subjects took 3 mg of green tea or placebo a day with their meals. Also, green tea+aerobic training and aerobic training groups had aerobic training with 55-85% of maximum heart beat rate three sessions a week for one month. Blood samples were taken before and after four weeks and 24 hours after El-Estado test and their inflammatory parameters were measured.
Results: It was revealed that fat percentage was significantly decreased in green tea+aerobic training group (p<0.05). But in another variable, no significant difference was observed.
Discussion: It is concluded that green tea consumption with regular and even intensive aerobic activities can positive effects on subcutaneous fat percentage. Also about effects of green tea and exercise in control inflammatory factors after intensive activity is need to more research.
Keywords
Endurance exercise, Lactate dehydrogenase, Creatine phosphokinase, Green tea