ارزیابی فرهنگ ایمنی در بین مدیران اماکن ورزشی براساس مدل(INSAG)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.542
نویسندگان
1دانشجو
2استادیار مدیریت ورزشی پردیس فارابی دانشگاه تهران
3دانشگاه تهران
4دانشگاه ارومیه
چکیده
مقدمه: هدف از این پژوهش ارزیابی فرهنگ ایمنی در بین مدیران اماکن ورزشی می‌باشد.
روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه‌ی مدیران اماکن ورزشی جنوب غرب کشور بود. روش نمونه‌گیری به‌صورت خوشه‌ای مرحله‌ی انجام گرفت و درنهایت نمونه به‌صورت تصادفی ساده انتخاب گردید (127=n). ابزار این پژوهش پرسشنامه استانداردشده فرهنگ ایمنی بود که مشتمل بر 40 سؤال مرتبط با پنج حوزه آموزش، محیط کار، اولویت ایمنی، تبادل اطلاعات و تعهد مدیریت می‌شد، استفاده گردید. پایایی پرسشنامه در یک آزمون آزمایشی به روش هماهنگی درونی و با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید 92 =α. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (جداول فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس) در سطح معنی‌داری (p<0.05) صورت گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میانگین فرهنگ ایمنی مدیران اماکن ورزشی 139/10 بود که مطابق قاعده تعریف‌شده مثبت ارزیابی می‌گردد، همچنین با افزایش میزان تحصیلات، فرهنگ ایمنی مثبت افزایش و با افزایش سابقه کاری، کاهش می‌یابد. در همین راستا اولویت به ایمنی با حداکثر نمره (35) و محیط کار با حداقل نمره (9/23) در بین ابعاد مذکور رتبه‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: فرهنگ ایمنی مثبت و قوی در بین مدیران اماکن ورزشی باعث جلوگیری از بروز بسیاری از حوادث در ورزش خواهد شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of safety culture among sport facilities managers based on INSAG model
Authors
Eskandar Hosseinpour, Ghodratollah Bagheri, Ebrahim Alidoust Qahfarokhi, Kobra Hosseinpour, Hossein Bayat
Abstract
Introduction: The present study aimed to evaluate safety culture among sport facilities managers.
Methodology: The sample population of the study consisted of all Sport facilities managers based in south-western Iran. Sampling was done according to one-stage cluster sampling and finally simple random sampling we used (n=127). We used standardized questionnaire of safety culture consisted of 40 questions in five fields of education, work environment, safety priority, information exchange and management commitment. Reliability of the questionnaire in an experimental test was determined using internal consistency and through determining the coefficient of Cronbach's alpha (α=92). We used descriptive statistics (frequency, frequency percent, mean and standard deviation) and inferential statistics (variance analysis) with a significance level of p<0.05.
Results: Results showed that the average of safety culture among sport facilities managers was 139.10 which is positive according to the rule defined. Positive safety culture increased by increase of education level, and it was decreased by increase of work experience. Thus, priority of safety was graded the highest score (35) and work environment was graded the lowest score (23.9) out of the above mentioned aspects.
Discussion: A strong and positive safety culture in managers helps to prevent most of accidents and incidents during sport.
Keywords
Culture, Evaluation, Sport facilities, Safety, managers, Model INSAG