تأثیر خستگی موضعی ناشی از تمرینات پلایومتریک بر حس وضعیت مفصل زانو در زنان ورزشکار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.543
نویسندگان
1استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران
2گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی
چکیده
مقدمه: حس وضعیت مفصل از عوامل مهم حس عمقی می باشد که در رفلکس عضلانی، ثبات دینامیک مفصل و برنامه‌ریزی حرکت برای کنترل عصبی عضلانی نقش دارد . تحقیقات نشان داده است که احتمال بروز آسیب در 1/3 انتهای مسابقه به علت تغییر کنترل عصبی-عضلانی ناشی از خستگی و تغییر در توانایی حفظ ثبات مفصل زانو افزایش یافته که از عوامل اصلی آن کاهش حس عمقی مفصل در نتیجه خستگی می‌باشد. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر خستگی موضعی ناشی از تمرینات پلایومتریک بر حس وضعیت مفصل زانو در زنان جوان ورزشکار بود.
روش شناسی: 20 آزمودنی‌ زن ورزشکار سالم در دو گروه شرکت داشتند. حس عمقی مفصل زانوی هر دو گروه در سه مرحله (پیش‌آزمون و پس‌آزمون اول و دوم) از طریق اندازه‌گیری خطای بازسازی زوایای 30، 45 و 60 درجه با استفاده از دینامومتر ایزوکنتیک ارزیابی شد. گروه تجربی، پروتکل خستگی را انجام دادند که شامل انواع حرکات پلایومتریک بوده که باعث ایجاد خستگی موضعی در اندام‌تحتانی شده و هیچ‌گونه آسیب یا دردهای مفصلی و عضلانی ایجاد نمی‌کند. گروه کنترل همین مدت زمان را استراحت داشتند. حس عمقی مفصل زانو، قبل و بلافاصله بعد از انجام پروتکل خستگی (پس آزمون اول) و 20 دقیقه بعد از آن (پس‌آزمون دوم ) اندازه‌گیری شد. روش آماری تحلیل واریانس با داده‌های تکراری در سطح معناداری 0/05≥α مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: حس عمقی مفصل زانو در هیچ یک از گروه‌ها در زمان‌های مختلف، تفاوت معناداری نداشته و بین گروه‌ها نیز تفاوت معناداری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: به نظر می‌رسد پروتکل خستگی موضعی مورد استفاده در پژوهش حاضر که شامل حرکات پلایومتریک اندام‌تحتانی (انواع پرش‌های تک‌پا و دوپا در جهت‌های مختلف)، آنقدر شدید نبوده که تغییرات معنادار در حس وضعیت مفصل زانو ایجاد نماید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of local fatigue induced by plyometric exercises on knee joint position sense in female athletes
Authors
Fereshteh Eftekhari, Torkan Abbasi
Abstract
Introduction: Joint position sense is an important factor of proprioception effects in muscle reflexes, joint dynamic stability control and motion planning for neuromuscular control. Researches has shown that, risk of injury occurrence at 1/3 end of events by changes in neuromuscular control because of knee joint fatigue and changes in ability to maintain stability has been increased so main reason of that is decreased in proprioception due to fatigue. So the purpose of this study was to determine the effect of knee joint local fatigue after plyometric exercises on joint position sense in female athletes.
Methodology: Subjects included 20 healthy athletic women separated in two groups (control, experimental). Knee proprioception for each groups in three phases (pretest, first post test, second post test) was evaluated by measuring angle error reproduction 30, 45 and 60 degree with the isokinetic dynamometer (system 3). Experimental group has done fatigue protocol, included plyometric exercises which make local fatigue in lower extremity and does not induce injury or any articular and muscular pains. In this time, control group just rest. The knee proprioception is evaluated before (pretest) and immediately after fatigue protocol (first posttest) and after 20 minutes later (second posttest). For data analysis, ANOVA with repeated measures at significante level of α≤0.05 was used.
Results: The results showed, there was no significant difference in any groups in different times and no significant difference was observed between groups.
Discussion: It seems that local fatigue protocol used in this study, which included plyometric movements (various jumps with one leg, both legs in different directions), was not so severe to cause significant changes in knee joint position sense.
Keywords
Plyometric Exercises, Proprioception, Fatigue, knee joint