بررسی نگرش تماشاگران به انواع تبلیغات در لیگ برتر فوتبال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.544
نویسندگان
1دانشجو
2عضو هیئت علمی
چکیده
مقدمه: امروزه متصدیان امور تبلیغاتی برای خلق امور تبلیغاتی از بسترها و شیوه‌های شناخته‌شده‌ای بهره می‌گیرند. یکی از بسترهای مناسب که در سال های اخیر رشد فراوانی داشته است، ورزش است. امروزه ورزش به تجارتی بزرگ و صنعتی پویا تبدیل شده است و شرکت های تجاری بزرگ نیز به شدت به ورزش توجه نشان داده‌اند.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه تماشاگران مسابقات لیگ برتر فوتبال که 384 به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند.پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق محقق ساخته می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی(آزمون تی با دو نمونه مستقل و آزمون F یا تحلیل واریانس یک طرفه ، آزمون فریدمن) استفاده شد. کلیه محاسبات آماری به وسیله نرم افزار SPSS20 انجام گرفت.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که تماشاگران به ترتیب به تبلیغات تلویزیونی، تبلیغات بر روی پیراهن بازیکنان، تبلیغات از طریق بازیکنان مشهور(صحه‌گذاری)، تبلیغات اینترنتی و در نهایت تبلیغات محیطی توجه می‌کنند و همچنین بین تبلیغات و سن، وضعیت تأهل ، تحصیلات، شغل، میزان فعالیت ورزشی رابطه معناداری وجود نداشت اما بین تبلیغات و سابقه پیگیری مسابقات لیگ برتر فوتبال رابطه معناداری وجود داشت.
بحث و نتیجه‌گیری: بر پایه یافته های جمعیت شناختی؛ 72/7% درصد از تماشاگران و سن 61/7% درصد از آنها بین 30-21 و مدرک تحصیلی27/9%0 درصد دیپلم و 26 درصد لیسانس می‌باشد و همچنین شغل 7/36% پاسخگویان دانشجو و درصد افرادی که مسابقات لیگ برتر فوتبال را از ابتدا دنبال و پیگیری می‌کردند44/3% درصد بود این یافته‌ها نشان می‌دهند فدراسیون فوتبال و شرکت-های تبلیغاتی با قشر مناسب و علاقه‌مند به ورزش و فوتبال روبرو هستند که جامعه هدف مناسبی نیز برای شرکت‌ها محسوب می‌شوند. پیشنهاد می شود برنامه ریزی‌های بلند مدت در زمینه های بازاریابی و مشتری مداری، انجام شود.
تبلیغات تلویزیونی(قبل، حین یا بعد بازی) با میانگین44/3 به عنوان پراهمیت نوع تبلیغ مورد توجه سازمانها و شکت‌ها قرار بگیرد و تبلیغات بر روی پیراهن بازیکنان رتبه دوم میزان توجه تماشاگران را کسب کرد و این می‌تواند به یکی از کانالهای موثر برای معرفی محصولات و خدمات شرکت‌ها و درامدزایی برای باشگاه‌ها و به خصوص تیم‌های استقلال و پرسپولیس تبدیل شود و تبلیغات توسط بازیکنان مشهور رتبه سوم توجه تماشاگران را کسب کرد که این شیوه تبلیغاتی آنچنان در کشور رواج ندارد و این می‌تواند شیوه تبلیغاتی مناسبی برای سازمان‌ها و شرکت‌ها و همچنین بازیکنان به حساب آید و تبلیغات اینترنتی و محیطی کمترین توجه را از نگاه تماشاگران داشتند
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The survey of spectators attitude to types of advertisement in Football Premier League
Authors
Ali Baratipour, Seyed Emad Hosseini, Amir Reza Khadem
Abstract
Introduction: Nowadays, operating staff of advertisement use contexts and practices for the creation of a well-known benefit.
One of the methods soared in recent years, is sport. Today sport has become a big business and dynamic industry and major trading companies have also interested in sport.
Methodology: This study was a survey conducted by descriptive-analytical method. The statistical population consisted of 384 spectators of league matches and questionnaire was self-made. To analyze the data, descriptive and inferential statistics (t-test with two independent sample F-test or ANOVA, Friedman test) were used. All statistical analysis were done by software SPSS 20.
Results: Results showed that viewers respectively to television advertising, advertising on the shirts of players, famous players, Internet advertising and advertising via the outdoor advertising their attention and also between advertisement and age, marital status, education, occupation, amount of physical activity was not significant relationship. But between advertisement and history Follow up league matches there was a significant relationship.
Discussion: Based on the demographic findings, 72.7 percent of viewers and age of 61.7 of those between 30-21 and qualification 92.9 percent and 26 percent of graduate diplomas as well as jobs are suitable also for companies are the target population. It is suggested that long-term planning in the areas of marketing and customer orientation, be done.
Television advertisement (before, during or after the game) with an average of 44.3 as an important kind of advertisement of organizations and companies put advertising on the shirts players Second place in the audience won and this could be one of the channels effectively products and services for companies and revenue for the club and the team of Esteghlal and Persepolis turn. Advertisement by famous players won third place in the audience. This method is not prevalent in the country and can be a good promotional practices for organizations and companies, as well as the players and the environment into account and internet advertisement was the least attention from the audience.
Keywords
Sports marketing, advertising, Football Premier League