آیا آزمون هاف-هلگرود می تواند توان هوازی بازیکنان نوجوان حرفه ای فوتبال را پیش بینی نماید؟
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.545
کد مقاله : 2872-10THCONF
نویسندگان
دانشگاه اصفهان
چکیده
مقدمه: آزمون هاف یکی از آزمون های استقامت سنجش توان هوازی ویژه فوتبال است که در زمین فوتبال انجام می شود. این آزمون بجای استفاده از آزمون های دیگر مانند یویو برای برآورد توان هوازی بزرگسالان توصیه شده است. با این وجود به نظر می رسد سطح مهارت در این آزمون اثر گذار باشد. لذا از آنجائیکه سطح مهارت در رده های مختلف نوجوانان، جوانان و بزرگسالان متفاوت است هدف از پژوهش حاضر این بود که آیا آزمون هاف می تواند توان هوازی بازیکنان نوجوان حرفه ای فوتبال را پیش بینی نماید؟
روش شناسی:50نفر فوتبالیست حرفه ای نوجوان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان طی دو فصل متوالی (میانگین سنی 05/ 1±2 /14سال ، وزن 21 /6±4 /55 کیلوگرم، قد 64/ 5±160 سانتی متر، درصد چربی بدن 25/1±2/17 )در مطالعه شرکت کردند. این بازیکنان آزمون های آزمایشگاهی روی نوارگردان با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی، هاف و تناوبی یویو را با حداقل یک روز فاصله اجرا نمودند. توان هوازی و ضربان قلب و مسافت طی شده در انتهای آزمونها اندازه گیری شد. از روش آماری ضریب همبستگی پیرسیون جهت بررسی ارتباط متغیر ها استفاده شد .
یافته ها: میانگین اکسیژن مصرفی بیشینه در آزمون هاف (33 /2±1/ 40 میلی لیتر برکیلوگرم در دقیقه) و آزمون آزمایشگاهی (42 /6±5 /50 میلی لیتر برکیلوگرم در دقیقه ) بود و ارتباط معنی داری ( 34 /0=r بین یافته های دو آزمون وجود نداشت . با این وجود ارتباط معنی داری در اکسیژن مصرفی بیشینه در دو آزمون یویو و آزمایشگاهی (77 /0=r) وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که مسافت پیموده شده در آزمون هاف همبستگی ضعیفی با سنجش توان هوازی آزمون آزمایشگاهی دویدن روی تردمیل دارد. همبستگی پایین مشاهده شده در این پژوهش ممکن است به خاطر سطح مهارتی نا کافی بازیکنان نوجوان برای شرکت در آزمون هاف بوده باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آزمون ویژه هاف برای ارزیابی آمادگی هوازی بازیکنان نوجوان به مهارت های تکنیکی نیز وابسته بوده و آزمون های توان هوازی عمومی بدون استفاده از توپ می توانند مانند یویو می توانند گزینه بهتری برای ارزیابی توان هوازی بازیکنان فوتبال نوجوان باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Can Hoff-Helgerud test predict aerobic power in elite adolescent soccer players?
Authors
Jalil Reisi
Abstract
Introduction: Hoff Helgerud is one of the specific endurance soccer test estimated aerobic power, which is done on the soccer field. This test usually is recommended instead of using other tests such as the yo-yo to estimate aerobic power in adults. However, it seems to be affect by various level of skill. Therefore, since the level of skills can be different in adolescents, youth and adults, the aim of this study was whether the Hoff test can predict the aerobic power in elite adolescent soccer player?
Methodology: Fifty elite adolescent soccer players from Sepahan FC club during two consecutive seasons (mean age=14.2±1.50 years, weight=55.4±6.21 kg, height 160±5.64 cm, body fat percentage 17.2±1.25) participated in the study. The players performed laboratory tests on a treadmill using respiratory gas analysis, Hoff and yo-yo endurance tests were carried out with at least one day. Aerobic power and heart rate and distance running were measured at the end of the test. The Pearson correlation coefficient was used for data analysis.
Results: There were no significant correlation between maximum oxygen consumption in Hoff Helgerud (33.2±1.40) and laboratory test (50.5±6.42) (r=0.34). However, result show significant correlation in aerobic power in yo-yo and laboratory tests (r=0.77).
Discussion: This study demonstrated that the distance running during the Hoff test has weak correlation with aerobic power determined in laboratory. Also we suggest the use of yoyo for predicting aerobic power especially in adolescent soccer players. Low correlation observed in this study may be due to insufficient skill level of adolescent players to participate in the Hoff test. So it can be concluded that the Hoff test depend on technical skills hence general aerobic power tests without the ball such as like a yo-yo can be better option for assessing the aerobic power of adolescent soccer players.
Keywords
Aerobic power, Hoff-Helgerud test, yo-yo test, Soccer