رابطه بین عملکرد ورزشی با خود ادراکی بدنی و عملکرد تحصیلی دانشجویان درالمپیاد ورزشی دانشگاه فرهنگیان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.546
کد مقاله : 2841-10THCONF
نویسندگان
1اداره اموزش و پرورش تبریز
2دبیر اموزش و پرورش اهر
چکیده
مقدمه: خود ادراکی از مفاهیم روحی و روانی مرتبط با ورزش است. خود ادراکی ، ادراک فرد از خود و چگونگی شناخت و نگریستن او به خویش بدون داشتن قضاوت مشخّص یا هر گونه مقایس های با افراد دیگر است.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی-همبستگی و جامعه آماری کلیه دانشجویان پسر و دختر شرکت کننده در المپیاد ورزشی دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور بود. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 200 نفر پسر و 160 دختر تعیین شد. به نسبت تقریبا مساوی از رشته های انفرادی و تیمی انتخاب شدند. از دو پرسشنامه استاندارد خود ادراکی بدنی مارش و همکار ان (2010) و برای سنجش عملکرد تحصیلی ، اقتباسی از پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی فام و تیلور(1999) و اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت کنندگان نیز بعد از اتمام مسابقات از طریق جداول مسابقات و برگه منشی بدست آمد. برای آزمون فرضیه ها از همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها: بین عملکرد ورزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان در ورزش های انفرادی (38/ 0-r=) و ورزشهای تیمی (36/ 0=r) و مجموع رشته ها (42/ 0-=r) رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و همچنین بین عملکرد ورزشی با خودادراکی بدنی دانشجویان در ورزش های انفرادی (31/ 0=r) و ورزش های تیمی (40/ 0-=r) و مجموع رشته ها (39/ 0-=r) رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه رابطه بین عملکرد ورزشی با خودادراکی بدنی مستقل از نوع رشته ورزشی و همچنین مستقل از تیمی و انفرادی بودن رشته های ورزشی است می توان به دانشجویان ورزشکار پیشنهاد کرد با انجام فعالیت و تمرین ورزشی بیشتر در جهت بالا بردن آمادگی بدنی بدون تأکید به نوع رشتة ورزشی خاص موجب بهبود عملکرد ورزشی و عزت نفس خود شوند و همچنین پیشنهاد می شود به سبب تاثیر برنامه های ورزشی در امر عملکرد تحصیلی ، دانشجویان به صورت منظم در رشته های ورزشی مختلف شرکت کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship of sport performance with physical self-perception and academic performance of students participating in sport Olympiad of Farhangian University
Authors
Behzad Mahdian, mojtaba mahmudi
Abstract
Introduction: Self-perception is one of psychological concepts related to sports. It refers to the way in which people come to understand their own attitudes and beliefs without certain judgment or any comparison with others.
Methodology: This is a descriptive-correctional study. The statistical population consisted of all male and female students participating in the national sport Olympiad of Farhangian University. According to the Morgan table, a total of 200 male and 160 female students were enrolled as the sample. They were equally selected among the individual and team sports. Data were collected using two standard questionnaires: Marsh et al. (2010) Physical Self-Description Questionnaire and Pham and Taylor (1999) Academic Performance Questionnaire. The information of the participants was taken at the end of the games through the tournament tables and registrar's sheets. Pearson correlation was employed for the hypothesis testing.
Results: Sport performance had a negative, significant relationship with Academic Performance of students participating in individual sports (r=-0.38), team sports (r=-0.36) and all sports (r=-0.43). Sport Performance also had a negative, significant relationship with physical self-perception of students participating in individual sports (r=-0.31), team sports (r=-0.40) and all sports (r=-0.39).
Discussion: Since the relationship between the sporting performance and physical self-perception was independent from the sports and individual or team sports, student athletes are recommended to improve their sporting performance and self-esteem by getting more exercise and practicing more for the physical strengthening regardless of the sports. They are also advised to regularly participate in various sports because of the positive effect of sporting programs on academic performance.
Keywords
Sporting Performance, Physical Self-Perception, Academic Performance, Farhangian University