بررسی اثر آموزش اصول و فلسفه تربیت‌بدنی بر ذهنیت فلسفی دانشجویان تربیت بدنی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.547
نویسندگان
1استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
2دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
چکیده
مقدمه: یکی از روش‌های تفکر، تفکر فلسفی است؛ و آن چه مسلم است، تعیین اهداف و به دنبال آن تعیین روش‌های اجرایی و ارزشیابی نتایج، بدون داشتن تفکرات و پایه‌های فلسفی، کاری سطحی و کم‌دوام خواهد بود. از این رو بر آن بودیم به بررسی اثر آموزش یک ترم اصول و فلسفه تربیت‌بدنی بر ذهنیت فلسفی دانشجویان دختر و پسر گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی بپردازیم.
روش شناسی: روش تحقیق از نوع نیمه تجربی بوده که به شکل طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه انجام گرفت، بدین منظور تعداد 140 دانشجوی دختر و پسر رشته کارشناسی ناپیوسته تربیت‌بدنی با گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان(رشت و لاهیجان) که در سال تحصیلی 95-1394 در ترم یک مشغول به تحصیل بودند، در این تحقیق شرکت کردند؛ قبل و پس از 16 جلسه تشکیل کلاس اصول و فلسفه تربیت‌بدنی، توسط پرسشنامه «ذهنیت‌ فلسفی» (تهیه‌شده توسط طالب‌پور و همکاران 1384) ارزیابی شدند. پرسشنامه مذکور 60 سؤالی، دارای 3 بُعد «تعمق، انعطاف‌پذیری، و جامعیت» (هر بُعد فلسفی با 20 سؤال) می‌باشد. جهت مقایسه ذهنیت فلسفی و مؤلفه‌های آن قبل و پس از آموزش از آزمون ویلکاکسون استفاده گردید، سطح معنی داری در این تحقیق 05/0 ≥ p بود. داده ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین ذهنیت فلسفی کل دانشجویان تربیت بدنی قبل از گذراندن درس اصول فلسفه 77/165 بوده که بعد از گذراندن اصول فلسفه 169/84شده است. همچنین میانگین جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری قبل از گذراندن اصول فلسفه به ترتیب معادل 47/58، 63/55 و 67/51 است و بعد از گذراندن اصول فلسفه میانگین به ترتیب معادل 56/29،59/57 و 53 بدست آمد. که نتایج تحقیق نشان داد پس از 16 جلسه کلاس آموزشی اصول و فلسفه تربیت‌بدنی بهبود معنی‌داری در ذهنیت فلسفی افراد مشاهده گردید.
بحث و نتیجه‌گیری: آموزش اصول و فلسفه تربیت‌بدنی بر ذهنیت فلسفی دانشجویان تأثیر دارد، بطوریکه سبب بهبود معنی‌دار ابعاد ذهنیت فلسفی از جمله جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری گردید. به عبارت دیگر دلیل افزایش معنی‌دار ذهنیت فلسفی دانشجویان تحت تعلیم، بالارفت و بهبود معنی‌داری ابعاد جامعیت و تعمق و انعطاف پذیری آن‌ها بود. بنابراین توصیه می‌شود ضرورت آموزش آن را در دوره‌های ضمن خدمت و جلسات هم افزایی و همگرایی اساتید و همچنین واحد‌های تصمیم‌گیری سازمان‌های ورزشی مورد تأکید قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of education of principles and philosophy of physical education on philosophical minds of physical education students
Authors
siavash khodaparast sarashkeh, behnam alavi
Abstract
Introduction: One of the ways of thinking is the philosophical one, and what is obvious is that determining the aims and procedures of any undertaking and evaluating the results will be senseless without understanding its philosophical underpinnings. Due to this, the researchers in this study tried to investigate the effects of teaching philosophical underpinnings of physical education to students of sport management for a semester.
Methodology: The research approach of this study was in the form of pre-test post-test quasi-experimental design with the use of questionnaires as research tool. To this end, participants of this study were 140 undergraduate male and female sport management students of Islamic Azad Universities of Guilan province who were majoring in sport management for the educational year 2015-2016. Before and after the semester, all participants were evaluated with the use of philosophical mentality questionnaire of Talebpour et al. (2005). This 60-item questionnaire has three dimensions namely as “reflection, flexibility, and comprehensiveness” each including 20 questions in the questionnaire. To compare the philosophical mentality and its factors before and after the treatment, the Wilcoxon test has been used with a significant level of 05/0 ≥ p. The data were analyzed with the use of the SPSS software.
Results: The mean of the philosophical mentality of all students of physical education before the treatment was 77.165 which grew to 84.169 after the treatment. Moreover, the mean of reflection, flexibility, and comprehensiveness before the treatment was 47.58, 63.55, and 67.51 which grew to 57.59, 56.29, and 53 after the treatment respectively. The results indicated after 16 sessions of instruction of the philosophy of physical education we witnessed a statistically significant improvement in the philosophical mentality of the students.
Discussions: The instruction of philosophical principles influences the philosophical mentality of the students, that is, it improves the dimensions of philosophical mentality including reflection, flexibility, and comprehensiveness in a meaningful way. In other words, the reason behind this improvement was the meaningful improvement in reflection, flexibility, and comprehensiveness dimensions of such students. Therefore, it is highly recommended that the instruction of philosophical underpinnings of physical education be in the curricula of physical education majors; moreover, its instruction should be emphasized in in-service, and synergy and convergence faculty meetings, and decision-making units of sport organizations.
Keywords
Principles and philosophy of physical education, Philosophical mentality, Management and sport scheduling