تاثیر شش هفته تمرینات الاستیک با باندهای کشی بر بهبود سرعت هدایت عصبی و تعادل بیماران زن MS
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.548
نویسندگان
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-ایران
چکیده
مقدمه: مولتیپل اسکلوروزیس از جمله بیماری های شایع سیستم عصبی مرکزی می باشد. بیماری مزمن و پیشرونده ای که عملکرد حسی و حرکتی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر برنامه تمرین الاستیک با باندهای کشی بر سرعت هدایت پیام اندام تحتانی- فوقانی و تعادل بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس است.
روش شناسی: این پژوهش از نوع نیمه تجربی و کاربردی است. تعداد 16 زن مبتلا با میانگین سنی 40-25 و دامنه EDSS بین (4-1) به طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. تمرینات گروه تجربی طبق پروتکل تمرینی مورد نظر شامل شش هفته و هر هفته سه جلسه تمرینات با طناب های کشی بود. پارامترهای الکترونروگرافی اعصاب فوقانی مدین و تحتانی سورال ، تیبیال و پرونئال شامل سرعت هدایت عصبی و زمان تاخیر انتهایی و تعادل پویا عملکرد حرکتی قبل و بعد از تمرینات مورد آزمایش و بررسی قرار گرفتند. برای ثبت پارامترهای عصبی از دستگاه الکترونروگرام ، برای بررسی تعادل از تست عملکردی بلند شدن و رفتن زماندار (TUG) و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T مستقل و وابسته در سطح معنی داری (0.05=a) استفاده شد.
یافته ها: نتایج افزایش معنی داری را در میزان سرعت هدایت عصب به جز عصب تیبیال و بهبود زمان تاخیر انتهایی به جز عصب سورال نشان داد. همینطور تفاوت معناداری در کاهش زمان آزمون TUG گروه تمرینی مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس داده های بدست آمده می توان گفت که تمرینات مدرن با باندهای کشی می تواند به بهبودی سرعت هدایت پیام و تعادل بیماران اختلال اعصاب یا MS کمک کند و باعث کاهش مشکلات، ارتقاء سطح حرکتی و در نهایت امید به زندگی این بیماران شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of six-week elastic exercises with reactionary ropes on improvement of nerve conduction velocity and balance in female patients with Multiple Sclerosis
Authors
Seyyed Mostafa Sarabzadeh
Abstract
Introduction: Multiple Sclerosis is considered as diseases related to central nerve system, the chronic and progressive disease impress on sensory and motor function of people. The aim of this research is evaluate elastic training effect by reactionary ropes on nerve conduction velocity (in lower and upper limb) and functional balance in female patients with Multiple Sclerosis. Methodology: The study was a semi-experimental study that was performed based on pre and post-test method, The statistical community consisted of 16 women with MS in the age mean 25-40 years, at low and intermediate levels of disease EDSS that were divided randomly into elastic and control groups, so the training program of experimental group was consisted six weeks, 3 sessions per week of elastic exercises with reactionary ropes. Electroneurography parameters (nerve conduction velocity-latency) of upper and lower nerves (Median, Tibial, Sural, Peroneal) along with balance were investigated respectively by the Electroneurography system (ENG) and Timed up and go (TUG) functional test two times in before and after training period. After that, To analyze the data were used of Dependent and Independent T test (with sig level p<0.05).
Results: The results showed significant increase in nerve conduction velocity except Tibial and also development Latency Time except Sural and also TUG test showed significant decreases in execution time.
Discussion: Generally based on the obtained data, it can said that modern training with elastic bands can contribute to enhance nerve conduction velocity and balance in neurosis patients (MS) so lead to reduce problems, promotion of mobility and finally more life expectancy in these patients.
Keywords
elastic bands, Multiple Sclerosis, nerve conduction velocity, upper and lower nerves, Balance