پیش بینی نوع نگرش نسبت به تربیت بدنی بر اساس هوش معنوی در دانش آموزان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.549
کد مقاله : 2875-10THCONF
نویسندگان
دانشگاه تهران
چکیده
مقدمه: عوامل زیادی وجود دارند که ممکن است بر یادگیری دانش‌آموزان تاثیر بگذارند که یکی از این جنبه‌ها نگرش است. تشکیل نگرش مثبت نسبت به تربیت‌بدنی می‌تواند نقش مهمی در حفظ سبک زندگی فعال در خارج از مدرسه داشته باشد و باعث فعال‌تر شدن افراد در بزرگسالی شود. از طرفی، هوش معنوی نیز باعث سالم‌تر بودن افراد می‌شود. در راستای همین تاثیر هوش معنوی و نگرش بر سلامتی این افراد و با توجه به اینکه پژوهشی در زمینه ارتباط این دو سازه مهم و اثرگذار یافت نشد، پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطه هوش معنوی و نگرش دانش‌آموزان نسبت به تربیت بدنی بود.
روششناسی: روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را دانش‌آموزان مقاطع ششم، هفتم و هشتم شهر تهران تشکیل می‌دادند که از بین آن‌ها 207 نفر به ‌صورت تصادفی طبقه‌ای ابزارهای نگرش (سابرامانیام و سیلورمن، 2000) و هوش معنوی (کینگ،2008) را تکمیل کردند. بیابانی و همکاران(1395) و رقیبی و همکاران(1389) به ترتیب ویژگی های روانسنجی مقیاس نگرش(دارای دو عامل لذت و سودمندی) با 20 و هوش معنوی با 24 گویه را مطلوب گزارش کردند با توجه به نرمال بودن داده‌ها طبق آزمون K-S، از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره جهت بررسی رابطه نگرش به تربیت‌بدنی با هوش معنوی در سطح معنی‌داری(0/05 ≥P) استفاده گردید.
نتایج: شرکت‌کنندگان در این پژوهش که 12 تا 14 ساله بودند، دارای نمرات میانگین و انحراف‌معیار 77/6 و 7/4 در سازه نگرش و 44/7 و 4/3 در سازه هوش معنوی هستند. همچنین در سطح معنی‌داری 01/0 بین نمره کلی دو سازه(81/0=r) و نیز بین عامل‌های آنها ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین در سطح معنی‌داری 0/01 تمام عامل‌های هوش معنوی، سهم معنی‌داری در تبیین و پیش‌بینی عوامل نگرش دارند و 64 درصد از واریانس نگرش(R2) نیز توسط نمره کلی هوش معنوی تبیین می‌شود.
بحث و نتیجه گیری: طبق نتایج، هوش معنوی با نگرش ارتباط معنی‌داری داشت و توان پیش‌بینی نگرش از طریق هوش معنوی وجود داشت. بر اساس یافته‌ها، افراد دارای هوش معنوی بالا و مناسب، نگرش مثبتی نسبت به تربیت‌بدنی دارند که این نیز باعث افزایش احتمال شرکت افراد در فعالیت‌های ورزشی شده و می‌تواند موجب برخورداری از یک سبک زندگی فعال و سالم شود. بنابراین، می‌توان با تقویت هوش معنوی دانش‌آموزان موجب ایجاد نگرش مثبت در این افراد شد تا باعث سودمندی و لذت بیشتر آنها گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Anticipating attitude toward physical education based on spiritual intelligence in students
Authors
Meysam Biyabani, Arman Jabraeili, Iman Shirzad
Abstract
Introduction: There are many factors that may affect student learning that one of these aspects is attitude. The formation of positive attitudes toward physical education can play an important role in maintaining an active lifestyle outside of school and cause people to become more active in adults. On the other hand spiritual intelligence also makes people more healthier. In line of this impact of spiritual intelligence and attitude on these people and considering lack in relationship between these two important construction, this study investigated relationship between spiritual intelligence and attitude.
Methodology: The research method was descriptive-correlational. Statistical population were students in grades of sixth, seventh and eighth in Tehran that among them 207 people selected randomly. Stratified attitude tools (Subramaniam and Silverman, 2000) and spiritual intelligence (King, 2008). Biyabani et al. (1395) and Raghibi et al. (1389) have reported psychometric properties of attitude scale (including two factor: enjoyment and usefulness) and spiritual intelligence with 20 and 24 items respectively. according to the normality of the test data KS, was used Pearson correlation and multivariate regression analysis to examine the relationship between attitudes toward physical education whit spiritual intelligence (P>0/05).
Results: Participants in this study aged 12-14, had mean and standard deviation score of 77.6 and 7.4 in attitude construction and 44.7 and 4.3 in spiritual intelligence. There was also positive relation between scores of two whole construct and their factors in meaningful level of 0.01. As well in the significant level of 0.01, all spiritual intelligence factors had significant role in explaining and predicting factors of attitude and 64% of the attitude variance (R2) is explained by an overall score of spiritual intelligence.
Discussion: As a results, spiritual intelligence had a significant relationship with attitude and there was anticipation of attitude based on spiritual intelligence. According to the findings, people with high and good spiritual intelligence have positive attitude towards physical education that this also increases the likelihood of participation in sport activities and can lead to a healthy active lifestyle. So, it can create a positive attitude among students through strengthen the spiritual intelligence to cause them to be useful and more enjoyment.
Keywords
Physical education, Student, attitude, spiritual inteligence