بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با کش بر میزان قدرت و تعادل زنان سالمند
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.55
نویسندگان
1استادیار/دانشگاه شاهد تهران
2استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
3کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
4کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران
چکیده
مقدمه: سالمندی بیش از گذشته به‌صورت یک واقعیت عمده جهانى جلوه‌گر شده است. سالمندی با تغییرات پیچیده جسمی-روحی و روانی همراه است. مطالعات بیش ترین ناتوانی حرکتی در سالمندان را مربوط به اختلالات اسکلتی عضلانی بیان کردند. با توجه به تاثیر مهم قدرت و تعادل در اجرای تکالیف روزمره افراد سالمند، هدف این مطالعه بررسی تمرینات مقاومتی با کش برروی زنان سالمند می‌باشد.
روش شناسی: در این مطالعه‌ی نیمه تجربی 24 زن سالمند(سن:4/79 ± 73/66) بطور تصادفی در دو گروه تجربی(12 نفر) و کنترل (12 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرین مقاومتی با کش شامل ۱۰ دقیقه گرم کردن با حرکات کششی و سپس اجرای هشت حرکت پرس سرشانه، پرس سینه، بالا آوردن شانه، نزدیک و دور کردن کتف، آداکشن ران اسکات، لانچ و پرس پا بود که در3 ست با 14-10 تکرار و شدت درجه چهار از مقیاس امنی کش‌های تراباند اجرا شد. تغییرات در میزان قدرت وتعادل پویای آزمودنی‌ها قبل و بعد از دوره تمرین، به وسیله‌ی دینامومتر پنجه و تنه وتعادل توسط آزمون‌های زمان برخاستن و رفتن ، 5 بار نشستن وبرخاستن از صندلی و دسترسی عملکردی اندازه گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون k-s و تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: بعد از تمرینات مقاومتی باکش بین دو گروه تجربی و کنترل پیش و پس آزمون در تست‌های سه‌گانه قدرت و تعادل پویا اختلاف معناداری در سطح (P≥0/05) وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: 8 هفته تمرین مقاومتی با کش تاثیر مثبتی بر میزان قدرت و تعادل زنان سالمند دارد. براین اساس تمرینات مقاومتی با کش بدلیل ایمن، در دسترس بودن و اجرای آسان می‌تواند تمرینات مناسب و تاثیرگذاری بر جنبه‌های مهم عملکردی مانند قدرت وتعادل در سالمندان باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the effect of 8 weeks of resistance training with Thera-Band on the strength and balance in elderly women
Authors
Amin Isanezhad, Ali Samadi, Mahsa Ofoghi, Parisa Rajabi, Saeedeh Nasiri
Abstract
Introduction: Aging is emerged as a global reality more than ever. Aging is accompanied by complex physical, mental and physiological changes. Motor disability in elderly people is related to muscle and skeletal disorders. With respect to the important effect of strength and balance in performing daily activities in elderly people, the purpose of this research is the study of resistance training with Thera-Band on elderly women.
Methodology: In this semi-empirical study, 24 elderly women (age: 73.66± 4.79) randomly were assigned in two groups of exercise (n=12) and control (n=12). The resistance training program with Thera-Band includes 10 minutes of warming with strain movements, and then 8 movements: shoulder press, chest press, uprising shoulder, approaching and adducting of shoulder, adduction of leg scout, launch and press of legs (3 sets with 10-14 repeat and the forth degree of intensity from OMNI scale of Thera-Bands). Strength and balance were measured by Hand and Trunk Dynamometer, and balance were measured by the timed up & Go, Timed Chair Rise x 5, Functional Reach, before and after training. Data were analyzed by K-S test and co-variance analysis.
Results: There is a significant improvement in strength and balance after resistance training (P≤0.05).
Discussion: Eight weeks of resistance training with Thera-Band has positive effect on strength and dynamic balance of elderly women. Based on these results, resistance training with Thera-Band can have suitable and effective practices on important practical aspects such as strength and balance on elderly people, because of their safety and availability and easy applicability.
Keywords
Resistance training with Thera-Band, Strength, Balance and Elderly