حمایت حقوقی از زنان قهرمان ورزشی به عنوان معرف الگوی سوم زن
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.550
کد مقاله : 2846-10THCONF
نویسندگان
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا س
چکیده
ورزش قهرمانی زنان مسلمان در حال پیشرفت و توسعه است و مورد حمایت رهبران دولتهای اسلامی نیز می‌باشد. از طرفی زنان مسلمان معرف الگوی سومی از زن هستند و لذا لازم است تا این الگو در عرصه بین المللی کارآمدی و اقتدار خود را نمایان سازد. حضور زنان مسلمان در عرصه ورزش بین المللی و با رسیدن به مقام قهرمانی، بهترین زمینه‌ی معرفی این الگو به جامعه‌ی زنان دنیا محسوب می‌شود. حال که حضور زنان مسلمان در عرصه قهرمانی ضروری است لازم است از ورزش قهرمانی زنان مسلمان حمایت شود و یکی از ابعاد این حمایت، حمایت از حقوق ایشان است.
تحقیقاتی که به صورت مصاحبه با حدود 30 نفر از قهرمانان زن مسلمان در رشته های مختلف ورزشی انجام شده است، بیانگر نیاز حمایتی از حقوق این زنان است که برخی از مهمترین این حقوق، پرداخت حقوق مالی ورزشکاران و برخی حقوق غیرمالی مانند حق استفاده از کمیته فنی خانم و در نتیجه محفوظ ماندن از آزار جنسی می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Legal support of women sports champions as the third model of woman
Authors
Leila Samani
Abstract
Muslim athletics women are in progress and development and are supported by the leaders of Islamic states. Muslim women participation in international sports arena by reaching the championship, is the best field of introducing this model to the world's women. However, the presence of Muslim women in the field of athletics championship is necessary to be sure of the support of Muslim women and one aspect of this support is the support of their rights. Research by interviewing about 30 people from Muslim female athletes in different sports showed that some of the most important of these rights include the financial rights and non-financial rights such as the right to use some of the technical committee and thus preservation of sexual harassment.
Keywords
Women, Sports, hero, pattern, international, support, rights, sexual harassment