تأثیر 8 و 12 هفته تمرینات ایروبیک بر سطح پلاسمایی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) زنان سالمند
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.551
کد مقاله : 2881-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد، بجنورد، ایران
2استادیار فیزیولوژی ورزش ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،بجنورد ،ایران
چکیده
مقدمه: بیماری آلزایمر، شایع ترین بیماری تحلیل برنده عصبی در افراد سالمند است. فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) نقش مهمی در حفظ و عملکرد سیستم های انتقال عصبی بر عهده دارد و در آسیب شناسی و درمان اختلالات ذهنی درگیر درگیر می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر 8 و 12 هفته تمرین ایروبیک بر سطح BDNF پلاسما زنان سالمند بود.
روش شناسی: بدین منظور 20 زن سالمند ساکن در خانه سالمندان شهرستان بجنورد با دامنه سنی 60 تا 70 سال به طور تصادفی و بر اساس عملکرد شناختی (ارزیابی شده بر اساس آزمون MMSE) در گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) قرار داده شدند. تمرین ایروبیک به مدت 8 و 12 هفته، 3 روز در هفته با شدت 70-50 درصد ضربان قلب ذخیره به مدت 60 دقیقه اجرا شد. خون گیری در سه مرحله قبل از شروع تمرینات (پیش آزمون)، 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی در هفته هشتم (میان آزمون) و همچنین 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین در هفته دوازدهم (پس آزمون) اجرا شد. سطح BDNF پلاسما با استفاده از روش الایزا اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تی مستقل و آزمون اندازه گیری مکرر در سطح معناداری 05/0>P انجام شد.
نتایج: نتایج حاصل از آزمون t مستقل نشان داد که سطح BDNF زنان سالمند در مرحله پس آزمون (12 هفته) در گروه تمرین ایروبیک نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بالاتر بود (0/018=p). نتایج آزمون اندازه گیری مکرر نیز نشان داد که سطح BDNF پس از 8 و 12 هفته تمرین ایروبیک نسبت به پیش آزمون به طور معناداری بالاتر بود (مقادیر P به ترتیب 0/021 و 0/004).
بحث و نتیجه گیری: ناسکیمنتو و همکاران (2015) نشان دادند که 16 هفته تمرین ترکیبی (هوازی، مقاومتی و هماهنگی) (3جلسه در هفته، هر جلسه به مدت 1 ساعت با شدت 80-60 درصد حداکثر ضربان قلب) باعث بهبود سطح محیطی BDNF سرم و عملکرد شناختی در سالمندان با اختلالات خفیف شناختی می‌شود. آن ها نتیجه گرفتند فعالیت بدنی ممکن است بر عملکرد شناختی افراد مسن با اختلالات شناختی کمک کند. در مجموع این نتایج نشان دهنده ی اثرات سودمند تمرین ایروبیک بر سطح BDNF در زنان سالمند می باشد و احتمالاً افزایش طول دوره تمرینات می تواند تاثیر بارزتری را در پی داشته باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 8 and 12 week aerobic training on Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) plasma level in elderly women
Authors
Fatemeh Dehghan Haghighi Lotfabadi, Ali Yaghoubi
Abstract
Introduction: Alzheimer's disease, the most common neurodegenerative disease in the elderly. brain-derived neurotrophic factor (BDNF) plays an important role in the maintenance and operation of systems neurotransmission and involved in the pathology and treatment of mental disorders, thus The aim of present study was to investigate the effect of 8 and 12 weeks aerobic exercise on plasma levels of BDNF in elderly women .
Methodology: For this purpose 20 elderly women living in nursing homes of Bojnoord city aged between 60 and 70 years, were randomly and based on MMSE test divided into experimental (n=10) and control (n=10) group. Aerobic training was conducted for 8 and 12 weeks, 3 days per week with 50-70% HRR, for 60 minutes. Blood sampling were done in pre-test, 48 hours after last session in 8th week (mid-test) and 48 hours after last session in 12th week (post-test). Plasma levels of BDNF were measured using ELISA method. Data analysis was performed using an independent t-test and repeated measures at a significance level of P˂0.05.
Results: The independent t-test results showed that BDNF levels at post-test (12 weeks) in the aerobic exercise group was significantly higher compared to control group (p=0.018). The results of repeated measure showed that plasma BDNF levels after 8 and 12 weeks of aerobic training (mid and post test) significantly higher than pre-test in elderly women (P values respectively 0.021 and 0.004).
Discussion: Nascimento et al. (2015) demonstrated that 16 weeks of multimodal training (aerobic, resistance and coordination training) (3 sessions per week, each session lasts 1 hour with an intensity of 60-80% of HRmax) improves environment serum BDNF level and cognitive function in elderly with mild cognitive impairment. They concluded that physical activity may help on cognitive function in elderly people with cognitive disorders. Taken together, these results indicated beneficial effect of aerobic exercise on BDNF levels in older women and likely increase duration of training can cause a pronounced impact.
Keywords
Aerobic training, Brain-derived nourotrophic factor (bdnf), Elderly women