مطالعه چالش های موجود در ساختار ورزش کشور (مطالعه دلفی)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.552
کد مقاله : 2854-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه ازاد واحد رودهن
2بورسیه و عضو هیات علمی دانشگاه-دانشجوی دانشگاه آزاد بروجرد
چکیده
مقدمه: در دنیای امروز ساختار ورزشی هر کشور باید منسجم و مشخص بوده و فعالیتها و اهدافی که در حال انجام و پیگیری هستند باید از استحکام و دلیل منطقی برخوردار باشند . در ساختار و سازمان برنامه های ورزش یک کشور میزان اهمیت فعالیتها، هدفها، برنامه ریزیها و تشکیلات باید واضح باشد. با توجه موارد ذکر شده برای یک برنامه ریزی منظم و اصولی در ورزش یک کشور باید به تمامی ابعاد ورزش توجه و روی آنها تمرکز شود. هدف از این پژوهش مطالعه چالش های موجود در ساختار ورزش کشور بود روش پژوهش این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد.
روش شناسی: روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفی و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه بوسیله متخصصین تایید و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان، هیات اجرایی و مدیران آکادمی کمیته ملی المپیک، روسای فدراسیون ها و اعضای هیات علمی می باشند. در این پژوهش نمونه تحقیق به صورت تمام شمار تعیین گردید که از 302 پرسشنامه ارسالی برای جامعه تحقیق 238 پرسشنامه (79 درصد) واصل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های استنباطی مانند آزمون کلموگروف اسمیرنف، مقایسه میانگین یک جامعه (t تک نمونه) و تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن استفاده گردید.
یافته ها: در این پژوهش چالش های درونی و بیرونی (محیطی) هر یک از چهار بخش ورزش کشور (ورزش آموزشی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای) مشخص گردید.
بحث و نتیجه گیری: بطور کلی چالش های درونی و بیرونی چهار بخش ساختار ورزش کشور در این پژوهش شناخته شده و در مورد آنها بحث و نتیجه گیری صورت گرفت و به این ترتیب با مشخص شدن و شناسایی محیط داخلی و محیطی بخش های 4 گانه ورزش کشور امید آن می رود مسئولین و مدیران تاثیر گذار در ورزش با شناسایی و بکارگیری آنها در جهت کمک به تدوین استراتژی های مناسب و برنامه ریزی های راهبردی برای توسعه بخش های مختلف ورزش گام بردارند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study challenges in structure of sport in Iran (A Delphi Study)
Authors
abbas shabani, Ali Reza Sohrabian Moghadam
Abstract
Introduction: In today's world sports structure of every country should have been clear and consistent and activities and objectives that are being carried out and follow up should have strength and logical reasons. In the structure of a country sports programs and the importance of activities, aims, planning and organizations should be clear. Given cases mentioned planning for a regular and principles in a country should have all aspects of the sport and focusing attention on them. The purpose of this study was to study challenges in structure of sport in Iran.
Methodology: The research method was analytical descriptive and in terms of the purpose, it was an applied study. Methods of data collection include library research, Delphi method and finally a researcher made questionnaire. The validity of the questionnaire was determined by professors and specialists in the field. Reliability by Cronbach's alpha Measured, The statistical population of the study consisted of managers of the ministry of youth and sports, and the executive directors of National Olympic Committee and Academy Directors, heads of federations and faculty members. In this study, the sample was determined as equivalent to the research population and by counting all. Out of 302 questionnaires sent to members of the research population, 238 questionnaires were completed (79 percent). For data analysis, descriptive statistics and inferential tests including the Kolmogorov-Smirnov test, comparison of the mean of the population (one sample t-test) and Friedman's analysis of variance were applied.
Results: The results showed inner and environmental challenges each part of Structure sports (educational sports, sports for all, championship sports and professional championship).
Discussion: Generally the challenges of internal and external four structure of the sport in the country, known as the study and discuss them and conclusions and to identify and identify domestic environment and environmental 4 parts of the country's sports - it is hoped the authorities and effective managers to identify and implement them in order to help develop appropriate strategies and strategic planning for the development of different parts of the sport.
Keywords
Challenge, educational Sport, Sport for all, Championship Sports, Professional Sports References: