تحلیل وضعیت رقابتی صنعت تولید پوشاک ورزشی بانوان در کشور ایران با استفاده از مدل رقابتی پورتر
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.553
کد مقاله : 2889-10THCONF
نویسندگان
1عضو هیأت علمی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
2دانشجو
چکیده
مقدمه: هدف ازانجام این پژوهش تحلیل وضعیت رقابتی صنعت تولید پوشاک ورزشی بانوان با استفاده از مدل رقابتی پورتر می‌باشد. پژوهش حاضر برمبنای هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوة گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی تحلیلی می‌باشد.
روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه تولیدکنندگان اقلام ورزشی بانوان در کشور می‌باشد و پرسشنامه‌های پژوهش پس از تایید روایی و پایایی در بین آن‌ها توزیع شد(200 = N) نمونه‌ی آماری با توجه به جدول مورگان محاسبه شد(127=n). روش نمونه گیری تحقیق حاضر، تصادفی در دسترس می باشد. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش، محقق ساخته بود که پنج بعد توان چانه‌زنی تأمین-کنندگان، تهدید ورود تازه‌واردان، توان چانه‌زنی خریداران، تهدید ورود محصولات جایگزین و رقابت بین رقبای موجود در آن گنجانده شد. گویه‌های پرسشنامه نتیجه مصاحبه‌هایی با مدیران و رؤسای شرکت‌های تولیدکننده اقلام ورزشی بانوان می‌باشد. در ابتدا از آزمون‌های توصیفی(میانگین، میانه و ...) و رسم جداول و نمودار و در قسمت استباطی از آزمون تی تک نمونه ،آزمون دوجمله ای و برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن در نرم افزارSpss نسخه 22 استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که هر یک از پنج عامل رقابتی مدل پورتر( رقابت بین رقبای موجود شرکت‌های فعال، قدرت چانه زنی تامین‌کنندگان مواد اولیه، خطر ورود رقبای بالقوه (تهدید تازه‌واردان)، تهدید ورود محصولات جایگزین به بازار و قدرت چانه‌زنی خریداران محصولات از عوامل مؤثر بر وضعیت رقابتی صنعت تولیدی پوشاک ورزشی بانوان می‌باشند و ترتیب اهمیت آن‌ها بدین صورت ‌است: 1- رقابت بین رقبای موجود شرکت‌های فعال 2- قدرت چانه زنی تامین‌کنندگان مواد اولیه 3- تهدید ورود محصولات جایگزین به بازار 4- خطر ورود رقبای بالقوه (تهدید تازه‌واردان) و 5- قدرت چانه‌زنی خریداران محصولات.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Analysis of the competitive situation in the women sports apparel industry in Iran using Porter competitive model
Authors
Mehdi Naderi Nasab, Arezoo Beyk
Abstract
Introduction: The purpose of this study was to analyze the competitive situation of women's sportswear industry using Porter competitive model. The method of the present in terms of aim was applicable and in terms of data collection was descriptive and analytical, because to prove the hypothesis of survey the polls of people involved were used.
Methodology: The population of this research included all manufacturers of women's sport goods in the country and research questionnaires were distributed among them (n=200). The statistical sample was calculated according to Morgan table (n=127). Sampling method of present study was randomized and available. The questionnaire used in this study was researchers made questionnaire which five bargaining power of suppliers, the threat of entry of newcomers, bargaining power of buyers, the threat of entry of substitute products and the competition between the competitors were included in it. Questionnaire items were as a result of interviews with managers and heads of companies producing goods of women's sports. First the descriptive analysis (mean, median, etc.) and of tables and charts, calculations were done, and in inferred section due to normality of two components one-sample t-test and because of not normality in the three components the binomial test was used and Friedman test was used to rank the the factors, and SPSS software version 22 was used for testing.
Results: The results showed that each of the five competitive of factors of Porter model (competition between companies operating existing competitors, bargaining power of suppliers of raw materials, the threat of potential of rival entry), threat of new entrants, the threat of entry substitute products to market, and bargaining power of products buyers) are the factors affecting the competitive situation sportswear industry of women.
Keywords
Competitive strategy, Porter model, sports industry, Sportswear, Ladies