اثر چهار هفته مکمل سازی منیزیم بر عملکرد و لاکتات پلاسمای مردان نوجوان نخبه واترپلو
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.554
نویسندگان
1دانشجوی دوره دکتری فیزیولوژی ورزشی-بیوشیمی و متابولیسم، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزمربی تیم واترپلو هیئت شنای استان زنجان، وابسته به اداره ورزش و جوانان
2دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، زنجان، ایران.
3مدیرگروه و عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد زنجان
4دانشجوی دوره دکتری فیزیولوژی ورزشی-بیوشیمی و متابولیسم دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
چکیده
مقدمه: شواهدی وجود دارد که بر اساس آن ماده معدنی منیزیم موجب بهبود عملکرد ورزشی و کاهش خستگی می گردد. با توجه به عدم وجود اطلاعات کافی در مورد آثار مصرف مکمل منیزیم بر عملکرد و خستگی ناشی از تولید لاکتات در بازیکنان واترپلو، در پژوهش حاضر به بررسی اثر چهار هفته مکمل سازی منیزیم بر عملکرد و لاکتات پلاسما در مردان نوجوان نخبه واترپلوی استان زنجان پس از اجرای شنای 100 متر بیشینه کرال سینه پرداخته ایم.
روش شناسی: تعداد ٢٠ نفر از بازیکنان واترپلوی پسر نوجوان 17 - 14 سال (میانگین= 15.6، انحراف استاندارد= 1.3) که همگی سابقه حداقل سه سال تمرین را داشتند، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه ١٠ نفری در غالب دو گروه تجربی (منیزیم) و کنترل (دارونما) تقسیم شدند. برای گروه تجربی یک دوره تمرینات تخصصی چهار هفته ای واترپلو و مصرف مکمل منیزیم به صورت اکساید به میزان 500 میلی گرم (دو قرص 250 میلی گرم با فاصله مصرف 12 ساعت) تحت نظر پزشک تجویز شد، همزمان برای گروه کنترل یک دوره تمرین تخصصی چهار هفته ای واترپلو و مصرف دارونما (سلولز) در نظر گرفته شد. یک روز قبل و بعداز دوره تجربی به ترتیب به عنوان پیش آزمون و پس آزمون، یک وهله رکوردگیری 100 متر کرال سینه از آزمودنیها به منظور سنجش عملکرد، و برای اندازه گیری سطوح لاکتات پلاسما خون گیری وریدی به صورت نشسته به عمل آمد، در آزمایشگاه برای سنجش لاکتات پلاسما از روش آنزیمی استفاده شد. همچنین از آزمون های کوواریانس و T زوجی نیز برای تحلیل آماری نتایج استفاده شد.
نتایج: در مرحله پس آزمون میزان لاکتات پلاسما در هر دو گروه کاهش معنی داری داشت ولی در مقایسه دو گروه، مصرف مکمل منیزیم موجب کاهش بیشتر لاکتات پلاسما در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل گردید، اگرچه این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود(P≤ 0.05). همچنین بهبود معنی دار رکورد شنای 100 متر کرال سینه (P≤ 0.05) بعد از مکمل گیری در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق می توان گفت که مکمل سازی منیزیم می تواند موجب بهبود قایل توجه عملکرد ورزشی و کاهش لاکتات تولیدی در فعالیت های شدید غیرهوازی نظیر شنای 100 متر بیشینه گردد ولی درمورد ساز و کار های بیوشیمیائی مؤثر آن بر عملکرد ورزشی، نیاز به تحقیقات بیشتر می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of four weeks of magnesium supplementation on performance and plasma lactate levels in junior elite men water polo players
Authors
Soroush Mozafaritabar, Mehdi Reza Gholizade, Arash Torksameni, Noushin Delfani
Abstract
Introduction: There are some evidence that shows Magnesium’s role in enhancing exercise performance and reducing fatigue. According to the absence of enough information about the effects of Magnesium supplementation on water polo players, this study was performed to assess how magnesium supplementation affects subjects' swimming record and plasma lactate levels at exhaustion after a 100 meter front crawl maximal swimming.
Methodology: Research was performed on 20 junior water polo players ranging between 14-17 years old (Mean= 15.6, SD=1.3) who had been trained for more than three years, for a four week period. Subjects were randomly separated into two groups as supplement and control. For supplement group taking magnesium oxide (500 mg) under the observation of a physician and special water polo training for 5 days per week was considered and simultaneously for control group 5 days training per week and taking placebo (cellulose). One day before and one day after the experimental period, respectively as pre-test and post-test, a 100 meter maximal front crawl swimming had been used for measuring performance and plasma lactate levels. In the laboratory blood samples were analyzed with enzymatic method for detecting plasma lactate levels. Also Ancova and paired t-test had been used for statistical analysis.
Results: Although a reduction in plasma lactate levels had been observed in both groups (P≤0.05), however magnesium supplementation improved performance of supplement group in 100 meter maximal swimming test.
Discussion: According to the results of this study, we can claim that magnesium supplementation improves athlete’s performance in high-intensity anaerobic exercise like 100 meter maximal swimming, but more studies are needed to determine the biochemical mechanisms which affect performance.
Keywords
magnesium, Plasma Lactate, Performance, water polo