تحلیل اکتشافی موانع جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.555
کد مقاله : 2892-10THCONF
نویسندگان
1مربی آموزشکده فنی و حرفه ای سما لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.
2دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه
3دانشجوی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
چکیده
مقدمه: حمایت مالی عبارت است از: فراهم کردن مستقیم منابع به وسیلۀ سازمان یا شرکت (حامی مالی) برای حمایت شده تا با فعالیت های حمایت شده، بازگشت سرمایه برای شرکت حامی انجام شود. امروزه در کشورهای مختلف، منابع مالی برای ارائه خدمات ورزشی از منابعی مانند بخش‌ خصوصی تأمین می شود. حال درک این مساله که چه عواملی به عنوان مانع بر سر راه حمایت کردن اسپانسرها از ورزش قهرمانی وجود دارند، محقق را بر آن داشته تا با شناسایی موانع موجود در سرمایه گذاری شرکت های خصوصی و مدیران ورزشی، راهکارهای مناسبی را جهت حذف موانع و افزایش سرمایه گذاری حامیان مالی در ورزش قهرمانی ارائه دهد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و به روش میدانی انجام شده ‌است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های استان تهران که تعداد آنان برابر با 900 شرکت می باشد. که بر اساس جدول حجم نمونه مورگان تعداد 269 شرکت به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. در نهایت پس از تقسیم پرسشنامه ها، تعداد 251 پرسشنامه موفق به جمع آوری گردید.در این تحقیق از پرسش نامه محق ساخته استفاده شد که روایی صوری و سازه و پایایی مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از روش های آماری تحلیل عامل اکتشافی به وسیله نرم افزار spss استفاده گردید.
یافته ها: نتایج تحلیل عامل نشان داد که در کل 4 عامل حدود 84 درصد واریانس ها را شامل می شدند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که موانع رسانه ای با تاثیر523/ 0 بیشترین تاثیر بر جذب حامیان مالی را دارا بود.
بحث و نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نقش پوشش رسانه ای و تبلیغات سراسری را در جذب حامیان مالی بسیار مهم میداند و بیان می کندکه هر چه نمایش تلوزیونی و ماهواره ای مسابقات در سطوح ملی و بین الملی وسیع تر باشد میزان حمایت مالی بیشتر خواهد بود که با یافته های نیز همسو می باشد. بنابراین با توجه به ضرورت موانع جذب حامیان مالی توصیه می گردد که مباحث مربوط به موانع رسانه ای مورد توجه مسئولین قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The exploratory analysis of barriers of sponsors attraction in the championship sport of Tehran province
Authors
Maryam Falah Kazemi, Negar Gholipour, Mahnaz Khakpour
Abstract
Introduction: The financial support consists the provision of direct resources by an organization or a company (sponsor) for the supported to return the investment for the sponsor with supported activities. Today, the financial support supplies to present sport services of sources such as the private sector in different countries. Therefore, the perception of barriers in the attraction of sponsors of the championship sport caused that the researcher studied to present appropriate strategies to remove barriers and increase sponsors’ investment in the championship sport with the identification of barriers in investment of private companies and sport managers.
Methodology: This study was a descriptive-survey study and it was conducted by the field method. The statistical population of this study were all companies in Tehran province (N=900). 269 companies were selected as sample of this study by Morgan’s sample size table. Finally, 251 successful questionnaires were collected after the distribution of questionnaires. A researcher-made questionnaire was used in this study that its face validity and reliability were confirmed. The collected data were analyzed by exploratory factor analysis and SPSS software.
Results: The results of factor analysis showed that about four factors were included about 84% of the variance. The results of this study showed that media barriers with a 0.523 of effect had the greatest effect on the attraction of sponsors with 0.523 of effect.
Discussion: This study showed that the media coverage and global advertisement play a very important role in the attraction of sponsors. It states that if TV and satellite show of competitions be broader in national and international, the amount of financial support will be greater that this is consistent with the results of Elahi (2007). Therefore, it is recommended that authorities consider related issues to media barriers due to the necessity of barriers of the attraction of sponsors.
Keywords
Sponsors, Championship sport, exploratory analysis