تبیین مدل عوامل اثر گذار بر رونق گردشگری ورزشی استان گیلان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.556
کد مقاله : 2894-10THCONF
نویسندگان
1مربی آموزشکده فنی و حرفه ای سما لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.
2دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه
3دانش آموخته دانشگاه الزهرا
چکیده
مقدمه: عوامل موثر بر رونق گردشگری ورزشی جهت جذب گردشگران در هر منطقه قابل توجه است. جاذبه های گردشگری در مقصدو کیفیت دسترسی و امکانات رفاهی موجود در مقصد ازعوامل تاًثیر گذار در رونق گردشگری یک منطقه به شمار می‌روند و از آنجایی که استان گیلان یکی ار قطب های مطرح گردشگری کشور محسوب می‌شود شناسایی عوامل مؤثر بر رونق گردشگری آن باید مورد شناسایی قرار گیرد.
روش شناسی: در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ 94% استفاده شده است.روایی پرسشنامه توسط 12نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. جامعۀ آماری متشکل از 3 گروه: 25 نفرکارشناسان میراث فرهنگی، 46 نفرکارشناسان ورزشی و 600 نفر گردشگران ورزشی بوده است. نمونه‌گیری در جامعۀ اول و دوم به صورت تمام شماری بوده است و نمونه گیری در جامعه سوم با توجه به مطالعات انجام شده 460 نفر در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج بدست آمده از نرم افزار Smart PLS نشان داد که جاذبه های گردشگری، عوامل توسعه صنعت گردشگری، امکانات گردشگری و اولویت های گردشگری آبی، در رونق گردشگری ورزشی استان اثر گذار بود. اما اولویت های گردشگری غیر آبی بر رونق گردشگری ورزشی استان گیلان اثرگذار نبود.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر اهمیت جاذبه ها و امکانات گردشگری در رونق گردشگری ورزشی استان توسعه زیر ساخت های استانی باید مد نظر مسئولین قرار گیرد.که با نتایج تحقیق یونگ و یوسل(2005) همسو است..فعالیت های گردشگری ورزشی غیر آبی در رونق گردشگری استان گیلان تاًثیر بسزایی ندارد که علت آن را می‌توان اولویت پایین تر ورزش های غیر آبی به ورزش های آبی در این استان دانست. درحالی که گردشگری آبی موجب رونق گردشگری ورزشی در این منطقه می‌شود که با نتایج پژوهش (همتی نژاد و همکاران، 1394)همسو است. بنابراین دسترسی به سواحل دریای خزر به عنوان جاذبه گردشگری‌ ورزشی این استان، جزو شاخصه های استان گیلان محسوب می‌شود که آن را از بسیاری از استان ها متمایز می‌کند. از این رو توجه بیش از پیش جهت سرمایه گذاری در بخش ورزش های ساحلی و آبی جهت رونق گردشگری ورزشی استان گیلان حائز اهمیت است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Model factors affecting sports tourism of Gilan province
Authors
maryam fallah kazemi, negar gholipour, sepideh taheri
Abstract
Introduction: Effective factors on sports tourism are remarkable to attract tourists in every area, so that tourist attractions and the quality of access and available welfare facilities at the destination (Yoong & Usal, 2005) are effective factors on the improvement of tourism in an area and Effective factors on the improvement of tourism should be recognized in Gilan province, since it is one of the major poles of tourism in the country.
Methodology: A researcher-made questionnaire with %94 of Cronbach’s alpha was used in this study. Its validity was confirmed by 12 of sport management professors. The statistical population consisted three groups: 25 cultural heritage experts, 46 sport experts, and 600 sport tourists. The sampling was census in the first and second population. According to conducted studies, the sampling was considered 460 subjects in the third population.
Results: The obtained results of Smart PLS software showed that tourism attractions, development factors of tourism industry, tourism facilities, and water tourism priorities were effective on sports tourism development in Gilan province, but non water-based tourism priorities were not effective on sports tourism development in Gilan province.
Discussion: According to the results of this research based on the importance of tourism attractions and facilities in sports tourism development of the province, provincial infrastructure development should be considered by the authorities that these results are consistent with the results of Yoong and Usal’ s (2005) study. The activities of non water-based Sports tourism have no significant effect on sports tourism development in Gilan province that its reason can be a low priority of non-water sports than water sports in this province. While the water tourism leads to improve sports tourism in this region that is consistent with the results of Hemati Nezhad and colleague's study (2015). Therefore, the access to Caspian Sea coasts as sports tourism attractions of this province is one of the characteristics of Gilan province that it distinguishes this province from many provinces. Therefore, it is important to pay more attention to investment in beach and water sports to improve sports tourism in Gilan province.
Keywords
attractions, sport experts, sports tourism, sports tourists