بررسی نگرش دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.557
کد مقاله : 2895-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو معلم
2فرهنگی
چکیده
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی انجام شده است.
روش شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد نظر شامل دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 94 – 93 بوده است که از این میان تعداد 161 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه بود که شامل ۱۷ سوال با طیف ۵ تایی لیکرت می باشد .برای روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی و صوری استفاده شده و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن در سطح قابل قبول ) 77 درصد (قرار داشت. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمونt مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: به طور کلی یافته ها نشان داد که میانگین نگرش دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی که از میزان متوسط بالاتر است. بین نگرش دانشجویان دختر و پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی تفاوت معنی داری وجود دارد و دختران نگرش مثبت تری دارند. علاوه بر این، این تفاوت نگرش در بین دانشجویان متاهل و مجرد نیز وجود دارد و دانشجویان متاهل نگرشی مثبت تر دارند. از بین دانشجویان سال سوم و دوم رشته تربیت بدنی، دانشجویان سال دوم نگرش بهتر و مثبت تری نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود دارند. همچنین این نگرش در دانشجویانی که معدل بالاتری دارند مثبت تر است.
بحث و نتیجه گیری: تفاوت نگرش در بین دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی وجود دارد به شکلی که دانشجویان دختر نسبت به پسر، متاهل نسبت به مجرد، سال دوم نسبت به سال سوم و دانشجویان معدل بالا نگرش بهتر و مثبت تری دارند و در کل نگرش دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی از میران متوسط بالاتر است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the attitudes of students of physical education of Farhangian university to their field of study and job prospects
Authors
Fatemeh Esmail Pour, Jamileh karimi, Zana Ghaderi
Abstract
Introduction: The goal of this paper is to investigate the attitudes of teacher-students of physical education of Farhangian University to their field of study and job prospects.
Methodology: This is a descriptive survey research. The statistical Society is the students of physical education of Farhangian University in 93-94; among which 161 people were chosen via random sampling as the statistical sample. We collected data by a questionnaire which contained 17 questions with the 5-point Likert. For the validity of research, content validity and face validity; also for the reliability of the research, Cronbach's alpha were utilized which was at an acceptable level of 77%. Spss was used for data analysis. Data were analyzed by using t-test.
Results: Generally, findings showed that the attitude of physical education students toward their field of study and job prospect is higher than the average. There is a significant difference between female and male students in a way that females had more positive attitudes. Moreover, the same difference exists between married and single students, too. Married ones had more positive attitudes. Between sophomores and juniors, sophomores had more positive attitude to their field of study and job prospect. Students with higher averages also had a similar view.
Discussion: There are different views in students of Farhangian University to their field of study and job prospect, in a way that female students than males, married than singles, sophomores than juniors and students with higher averages have more positive views; and in short, the attitude of physical education students of Farhangian University were more than average.
Keywords
attitude, job prospects, Physical education, students, field of study