ارتباط رگرسیونی هویت برند و وفاداری مشتریان در ورزش
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.559
کد مقاله : 2899-10THCONF
نویسندگان
1استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران
2دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
32. استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران
چکیده
مقدمه: اهمیت نقش دارایی‌ های نامشهود برای سازمان در اثر بخشی فعالیت‌ های آن و خلق و بقای عملکرد مالی آشکار است. در عصر امروزی که رقابت بر مبنای دانش استوار است، توانایی سازمان‌ ها برای توسعه دارایی‌ های نامشهود خود بیشترین رشد سازمانی و ارزش را برای صاحبان آن یا سهام داران ایجاد می‌کند. هویت برند یکی از دارایی‌ های نامشهود مهم است.
روش شناسی: جامعه آماری شامل مشتریان برندهای ورزشی بود و نمونه آماری به ‌صورت تصادفی از میان آن ها انتخاب شد. از 350 پرسشنامه توزیع شده، 340 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه محقق‌ ساخته برند و مشتریان ورزشی بود که به تأیید اساتید مدیریت ورزشی رسید. روایی سازه با تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. پرسشنامه هویت برند (859/ 0=α) و وفاداری مشتریان (814/ 0=α)، بصورت 5 گزینه‌ای لیکرت از کاملاً موافقم (5) تا کاملاً مخالفم (1) درجه ‌بندی گردیدند. روش ‌های بررسی تحلیل عاملی تأییدی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، به کمک نرم افزارهای SPSS و LISREL بود.
نتایج: ضریب همبستگی بین هویت برند و وفاداری مشتریان(01/ 0=α) معنی دار، بالاترین معناداری با تمایل خرید مجدد (60/ 0= r)، کم ترین با تمایل خرید کالاهای جنبی (22/ 0= r) بود. ضریب همبستگی چندگانه بین هویت برند و وفاداری مشتریان با توجه به F ، (0/ 01=α) معنی دار است. ضریب تبیین تعدیل شده 547/ 0 است. طبق نتایج تمامی شاخص ها در حد مطلوب و مدل با داده‌ها برازش مطلوبی دارد که بیانگر همسو بودن گویه ها با سازۀ نظری است.
بحث و نتیجه گیری: عضویت مشتریان در فعالیت‌ های اجتماعی برند و افزایش هویت برند موجب افزایش وفاداری مشتریان به برند، خرید مکرر از برند و توصیه آن به سایرین می‌گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Regression relationship between the brand identity and sport customers loyalty
Authors
mona rezaei, mojtaba pourbakhshi gashni, fatemeh kiani
Abstract
Introduction: The importance of the role of intangible assets in the effectiveness of the organization and their activities and the creation and maintenance of their financial performance is obvious. In the era of knowledge that is base of competition, the ability of organizations to develop intangible assets brings about the most organizational growth and value for its owners or its shareholders. Brand identity is one of the most important intangible assets.
Methodology: The population includes sports brands customers and the sample was chosen randomly. Out of 350 questionnaires distributed, 340 questionnaires were analyzed. Research tool was two researcher-developed questionnaires of brand identity (α=0.859) and sports customers (α=0.814) approved by the sports management professors that were rated as 5-point Likert scale from strongly agree to strongly disagree. Data analysis methods include confirmatory factor analysis, Pearson correlation coefficient and multiple regression, and all the data were analyzed using statistical software SPSS (21.0) and LISREL
Results: There was a significant relationship between brand identity and customer loyalty (P˂0.01), which the most relationship showed with intention to return (r=0.6), and the least was with intention to buy other products of brand(r=0.22). Multiple regression coefficient between brand identity and customer loyalty was significant (P˂0.01) and customer loyalty was estimated approximately 54% of brand identity. According to the result the model was fitted with data.
Discussion: participation of the customers in social activities of the brand and increasing brand identity increase customer loyalty to the brand, buy the brand again and recommend it to others
Keywords
Brand identity, Customer loyalty, Confirmatory factor analysis, Pearson correlation coefficient, Multiple regression