مقایسه متغییرهای منتخب کینماتیکی تکنیک ماواشی گری کاراته کاهای حرفه ای و نیمه حرفه ای با هدف ارائه الگوی بهینه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.56
نویسندگان
1دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران
2استاد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
3دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
چکیده
مقدمه: تکنیک ماواشی‌گری (لگد دورانی) یکی از پرکاربردترین ضربات پا در رشته کاراته می‌باشد و در مسابقات کومیته (مبارزه) بیشتر از هر ضربه‌ی پای دیگری کاربرد دارد. از طرفی دیگر در کاراته سرعت اجرای تکنیک از اصلی‌ترین عوامل به حساب می آید. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق به بررسی متغییرهای منتخب کنیماتیکی تکنیک ماواشی‌گری در دو گروه(حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای) با هدف ارائه الگو بهینه می پردازیم.
روش شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی- مقایسه‌ای بود که جامعه آماری آن کاراته‌کاهای حرفه ای و نیمه حرفه ای در رده‌ی سنی برزگسالان را تشکیل می‌دهند. بدین منظور 10 نفر کاراته‌کاهای حرفه‌ای و10 نفر کاراته‌کاهای نیمه‌حرفه‌ای به صورت هدفمند و داوطلبانه انتخاب شدند. از هر دو گروه آزمودنی‌خواسته شد با پای برتر تکنیک ماواشی‌گری جودان به میزان سه بار به حریف ضربه وارد کنند. بهترین رکورد از هرسه بار اجرا مد نظر بود و فیلم‌برداری به‌صورت سه بعدی انجام شد. برای محاسبه‌ی سرعت اوج، زمان سرعت اوج، زمان کل اجرای تکنیک و زاویه‌ی مفصل زانو در اوج سرعت با استفاده از نرم افزار Skillspector و شتاب انتقالی کل پا در حین اجرا با استفاده از شتاب-سنج تک محور مدل ADXL193 با وزن 250± گرم ارزیابی شد. پس از اطمینان از نرمال بودن توزیع داده‌ها با استفاده از آزمون‌های شاپیرو- ویلک و کلموگروف- اسمیرنف، از آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت بین دو گروه ( حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای) با نرم افزار 22 spss تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که‌ تفاوت معنی‌داری در سرعت اوج مفاصل لگن، زانو، کف پا، زمان سرعت اوج مفاصل لگن، زانو، کف پا و شتاب انتقالی کل پا در حین اجرا و زاویه مفصل زانو در اوج سرعت بین دو گروه حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: احتمالا علت این تفاوت در این است که کاراته کاهای حرفه ای تکنیک ماواشی گری را با بالا کشیدن زانو و همزمان چرخش بدن شروع می کنند و با قسمت روی استخوان کف پا به حریف ضربه وارد می کنند در حالی که کاراته کاهای نیمه‌حرفه‌ای در شروع تکنیک ماواشی‌گری، پا همراه با چرخش بدن به صورت دورانی حرکت می‌کنند و سپس زانو باز شده و با قسمت روی استخوان کف پا به حریف ضربه وارد می‌شود. به دلیل کوتاهی مسافت و تبحر در اجرای تکنیک، کاراته‌کاهای حرفه‌ای سرعت تکنیک بیشتری از کاراته‌کاهای نیمه حرفه ای دارند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of the selected kinematic variables Mawashi-Geri technique of professional and semi-professional Karatekas aimed at presenting optimum pattern
Authors
Salar Hariri, Heidar Sadeghi, Parastoo Shamse Kohan
Abstract
Introduction: Mawashi-Geri techniques (roundhouse kick) is one of the most kick in karate and in kumite competitions (Combat) is used more than any other leg kicks. On the other hand, in karate the velocity of performing is taken into account as one of the main factors. According to the importance of this study of selected kinematic variables between two groups of Mawashi-Geri techniques (professional and semi-professional) aims at presenting optimal pattern are surveyed.
Methods: This study was descriptive-compare in which the population of adult professional and semi-professional Karatekas formed it. For this purpose, 10 professional Karatekas and 10 semi-professional Karatekas were selected purposefully and voluntarily. They were asked to strike the opponent three times with the dominant leg in Mawashi-Geri Jodan technique. The best record of the three times were considered and video was collected through three dimensional method. For calculating the peak velocity, the peak velocity time, the total time of performing of the technique and the peak velocity knee angle, the software Skillspector was used and the whole leg transitive acceleration during the performance was evaluated with the single-axis accelerometer model ADXL193 which is weighed 250 ± g. After ensuring about the normal distribution by using Shapiro-Wilk test data and Kolmogorov-Smirnov, the independent t test was used for checking the difference between the two groups (professional and semi-professional) at the significant level (p≤0.05) was analyzed with the software spss22.
Results: The results show that there is a significant difference in the joints' peak velocity (Pelvis (p=0.02), knee (p<0.001), Metatarsus (p=0.03)), the time of the joints' peak velocity (Pelvis (p=0.03), knee (p<0.001), Metatarsus (p=0.03)), the whole leg transitive acceleration during the performance ((p<0.001) and the peak velocity knee angle (p=0.04) between the two professional and semi-professional groups.
Conclusion: This difference is probably due to the performing of the professional Karatekas technique of the Mawashi-Geri in which they perform by lifting the knee and simultaneously starting to rotate the body and striking the opponent with the bones of the Metatarsus while semi-professional Karatekas at the start of the Mawashi-Geri technique use the foot with rotational movement and with rotating the body and the extended the knee and strike the opponent with the surface bone of the Metatarsus. Because of the short distance and being conversance in performing the technique, professional Karatekas have more technique velocity than semi-professional Karatekas. So, the coaches are recommended to use this model for enhancing the performing of technique velocity.
Keywords
Kinematic, Mawashi-Geri techniques, Karate