اثر چهار هفته مکمل یاری بتاآلانین بر قدرت و استقامت عضلانی، توان هوازی، بی هوازی و سطح لاکتات خونی دوندگان سرعتی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.560
کد مقاله : 2902-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
3دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
چکیده
مقدمه: ویژگی ارتقای عملکرد مکمل بتاآلانین ممکن است ناشی از افزایش سطح دی پپتید بافت عضلانی به نام کارنوزین باشد. که به عنوان بافر درون عضلانی یون هیدروژن عمل می‌کند. از طرفی بتاآلانین یکی از دو اسیدآمینه‌ای است که پروتئین کارنوزین را در عضله ایجاد می‌کنند. از همین رو هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر چهار هفته مکمل یاری بتاآلانین بر قدرت و استقامت عضلانی، توان هوازی، بی‌هوازی و سطح لاکتات خون دوندگان سرعتی بود.
روش شناسی: روش تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح دو گروه مکمل و دارونما می‌باشد. جامعه آماری شامل دوندگان سرعت استان گیلان بود که در مسابقات کشوری و استانی مقام کسب کرده بودند. تعداد 20 نفر از دوندگان سرعتی، به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و به روش تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شدند. توالی آزمون‌ها براساس توصیه کالج آمریکایی پزشکی ورزشی انجام شد، به طوری که پس از تکمیل رضایت نامه کتبی، قد و وزن اندازه‌گیری شد. سپس در روز اول توان بی‌هوازی بی ‌لاکتیک، روز دوم استقامت عضلانی، در روز سوم قدرت عضلانی، روز چهارم توان بی هوازی با لاکتیک به همراه سنجش لاکتات خون و در روز پنجم توان هوازی ثبت شد. بعد از پایان این مرحله، به تفکیک گروه‌ها بتاآلانین و دارونما (دکستروز) هر روز در سه زمان معین و هر بار 2 گرم و جمعا روزانه 6 گرم مصرف شد و بعد از چهار هفته مصرف مکمل، پس آزمون مانند پیش آزمون و با رعایت توالی آزمون‌ها گرفته شد. سپس برای استخراج نتایج و مقایسه گروه‌ها با هم، از آزمون تی استفاده گردید.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که چهار هفته مصرف بتاآلانین باعث افزایش معنی‌دار توان هوازی و توان بی‌هوازی با لاکتیک دوندگان سرعتی می‌شود ولی بر توان بی‌هوازی بی لاکتیک، قدرت عضلانی، استقامت عضلانی و سطح لاکتات خون دوندگان سرعتی تأثیر معناداری ندارد.
بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج می‌توان چنین استنباط کرد که مصرف این مکمل احتمالا ظرفیت تامپونی عضله را بالا می‌برد به طوری که دوندگان سرعتی با این حال که سطح لاکتات خون پایینی بعد از مصرف مکمل ثبت نکردند ولی به توان هوازی و بی‌هوازی بالایی رسیدند، از همین رو توصیه می‌شود دوندگان همراه با تمرینات خود از بتاآلانین برای بهبود عملکرد ورزشی استفاده کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Four-week Beta-alanine supplementation on muscle strength and endurance, aerobic capacity, anaerobic and blood lactate levels sprinters
Authors
hani Mohammad Zadeh Syahkeshy, Farhad Rahmani Nia, Hamid Arazi, Hadi Nobari
Abstract
Introduction: Beta-aniline supplementation may enhance the performance characteristics of the dipeptide carnosine muscle tissue which is called. The intramuscular hydrogen ion acts as a buffer. The other hand one of the two amino acid beta-aniline carnosine in muscle protein build. So the aim of this study was to investigate the effect of four-week beta-aniline supplementation on muscle strength and endurance, aerobic capacity, anaerobic and blood lactate levels were sprinters.
Methodology: A quasi-experimental method with two groups and placebo supplements. The study population consisted of Guilan sprinters who competed in national and provincial officials were earned. 20 of the sprinters, as samples were selected and were randomly divided into two groups. The test sequence based on the recommendations of the American College of Sports Medicine was done.So after written informed consent, height and weight were measured. At the first day without lactic anaerobic power, the second day of muscular endurance, muscular strength on the third day, On the fourth day, along with measurement of blood lactate and lactic anaerobic power and aerobic capacity was measured on the fifth day. After this step, the separation of beta-alanine and placebo groups (dextrose) per day in three time and each time was consumed 2 grams and 6 grams daily total, after four weeks of supplementation, such as pre-test and post-test in accordance with the sequence test. Then to extract and compare the results of both groups, t-test was used.
Results: The results showed that four weeks of beta-alanine significantly increased aerobic capacity and anaerobic power is lactic sprinters. But the lactic anaerobic power, muscle strength, muscle endurance, and blood lactate levels sprinters had no significant effect.
Discussion: The results can be inferred that taking this supplement raises muscle buffering capacity, the sprinters; however that lower blood lactate levels after supplementation did not register. But to be aerobic and anaerobic were high, so the recommended runners from beta-alanine with training to improve their athletic performance.
Keywords
Aerobic capacity, Anaerobic power, Lactic acid, Muscular endurance, Muscular strength, Beta-alanine