بررسی نیروهای عکس العمل سطح و تقارن این نیروها در الگوی راه‌رفتن افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.561
کد مقاله : 2908-10THCONF
نویسندگان
استادیار، مرکز تحقیقات طب‌ورزشی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
چکیده
مقدمه: تجزیه و تحلیل نیروهای عکس‌العمل زمین و تقارن این نیروها بین پای راست و چپ حین راه رفتن در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) هنوز بطور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. به هر حال، این روش ممکن است بتواند تفاوت‌هایی که در مکانیک راه رفتن این بیماران مورد بحث و تناقض بوده را توضیح دهد. هدف از این مطالعه بررسی نیروهای عکس‌العمل سطح و تقارن این نیروها در الگوی راه رفتن افراد مبتلا به ام اس در مقایسه با افراد سالم بود.
روش‌شناسی: 21 زن مبتلا به ام اس (تقسیم شده در دو گروه با علائم آتاکسی، 11=n و علائم اسپاستیک، 10=n، 4<EDSS) و یک گروه زن سالم (10=n) با دامنه سنی 25 تا 50 سال در این مطالعه شرکت نمودند. یک سیستم آنالیز حرکت با 7 دوربین و یک صفحه نیروی کیستلر برای اندازه‌گیری شش متغیر از متغیرهای نیروی عکس‌العمل زمین (Fz1، Fz2، Fz3، Fy1، Fy2، Fx) حین راه رفتن مورد استفاده قرار گرفت. از شاخص تقارن نیروهای عکس العمل سطح برای محاسبه تقارن بین پای راست و چپ استفاده شد. تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی برای تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت(0/05>P).
یافته ها: نیروهای عکس‌العمل عمودی (Fz2 یا نیروی دره و Fz3 یا دومین اوج نیروی عمودی) و نیروهای عکس‌العمل افقی (نیروی ترمز زننده یا Fy1 و نیروی پیشرونده یا Fy2) در هر دو گروه از بیماران بطور معناداری کمتر از گروه سالم بود(001/ 0>P). عملکرد گروه آتاکسی در برخی از متغیرها ضعیف تر از گروه اسپاستیک بود(01/ 0>P). نامتقارنی‌ در نیروهای عکس‌العمل زمین، بین پای راست و چپ هر سه گروه مشاهده شد. این نامتقارنی‌ها در هر دو گروه بیمار بیشتر از افراد سالم بود(01/ 0>P).
بحث و نتیجه‌گیری: یک پای این بیماران به علت بیماری ضعیف‌تر از پای دیگر است. نیروی عکس‌العمل عمودی Fz3 و نیروی افقی Fy2 (نیروهای push off) در بیماران ام اس کاهش می‌یابد که منجر به کاهش سرعت راه رفتن می‌شود. کاهش در این متغیرها ممکن است به علت تطابقات عصبی ـ عضلانی برای کنترل تعادل باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The investigation of ground reactionforces and symmetries of GRFs in multiple sclerosis human gait
Authors
Mahnaz Marvi Esfehani
Abstract
Introduction: Analysis of ground reaction forces (GRFs) and symmetries in GRFs have not yet been fully investigated in gait of people with multiple sclerosis (PwMS). However, this method may explain the differences and contradictions that have been discussed in the mechanics of gait in these patients. The objectives of the study were to investigation of GRFs and symmetries in GRFs during gait of PwMS compared with normal human gait.
Methodology: 21 females with MS (divided in two groups of patients with ataxia symptoms, n=11and spastic symptoms n=11, EDSS>4) and a group of healthy women (n=10) between 25-50 years of age participated in the study. A Qualisys motion analysis system with seven cameras and a Kistler force plate were used to measure six variables of GRFs (Fz1, Fz2, Fz3, Fy1, Fy2, Fx) during the gait. A symmetry index (SI) was calculated for six variables of GRFs. ANOVA and post-hoc tukey analysis were used for statistical analysis (P<0.05).
Results: Vertical GRFs (Fz2 or valley force and Fz3 or second force peak) and the shear GRFs (breaking or Fy1 and progressive or Fy2 forces) were significantly lower in both groups of PwMS compared to the normal group (P<0.001). The ataxic group had weaker performance in some of GRF variables compared to the spastic group (P<0.01). There were asymmetries in GRFs during gait of the normal group and PwMS. The asymmetries were high in both groups of PwMS.
Discussion: A leg of the patients, due to disease, is weaker than the other leg.The vertical GRFz3 and the shear GRFy2 (push-off forces) decreased in PwMS, which led to a decrease in walking speed. The reduction in these variables may be due a neuromuscular adaptation to compensate balance deficit.
Keywords
Multiple Sclerosis, Ground reaction force, Symmetries in GRF