بررسی نقش سه گانه رسانه های جمعی در توسعه ورزش قهرمانی معلولین
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.562
کد مقاله : 2910-10THCONF
نویسندگان
علوم و تحقیقات
چکیده
مقدمه : رسانه های جمعی یکی از ابزارهای اساسی برای بررسی مسائل فرهنگی، اطلاع رسانی، آموزشی و عامل بسیار موثری در شکل گیری ارزش های اجتماعی به شمار می آیند. قاسمی در رابطه با نقش رسانه ها در توسعة ورزش کشور الگویی ارائه داد و دریافت که بین وضعیت موجود و مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارد. بالارد و همکاران در پژوهشی دریافتند، استفاده و تماشای مرتب رسانه بهترین هدایت کننده برای تمرین به شمار می روند.
روش شناسی : روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. ابزار گرد آوری پرسشنامه و جامعه آماری تحقیق را روسا، نائب رئیسان هیأت های ورزشی و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام بود که تعداد آنها 95 نفر برآورد گردید و از میان آنها 66 پرسش نامه بازگردانده شد که به علت محدودیت حجم جامعه، کل جامعه (66= n ) به عنوان نمونه انتخاب شد.. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن را استادان حیطه مدیریت ورزشی تأییدکردند.پرسشنامه مشتمل بر 27 سؤال بر اساس طیف 5 ارزشی لیکرت تهیه و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ به طورکلی برای (وضعیت موجود 94% و مطلوب 98%) تعیین شد. از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال داده ها، و جهت تجزیه و تحلیل آن از SPSS، استفاده شد.
یافته ها: برای بررسی کلی نقش سه گانه رسانه های جمعی ( فرهنگ سازی، آموزشی و تبلیغاتی) در توسعه ورزش قهرمانی پاراآسیایی از آزمون T وابسته استفاده شد. با توجه به آماره آزمون (65/ 21- =t و 001/ 0=p) از آنجا که سطح معنیداری 001/ 0 بهدست آمد و این مقدار کمتر از 05/ 0 می باشد، بین وضعیت موجود و مطلوب نقش رسانه های جمعی تفاوت معنی داری وجود دارد. با توجه به میانگین ها میزان وضعیت مطلوب نقش کلی رسانه های جمعی (16/ 4) به طور معناداری بالاتر از میزان وضعیت موجود آن (82/ 1) می باشد.
بحث و نتیجه گیری : نتایج نشان داد که رسانه ها در وضعیت موجود نقش مطلوبی را در توسعه ورزش قهرمانی پاراآسیایی ندارند، درحالی که در وضعیت مطلوب می توانند نقش موثری را داشته باشند. همچنین بین کارکردهای نقش سه گانه رسانه های جمعی در وضعیت موجود و مطلوب تفاوت وجود دارد و این بدان معنی است که رسانه های جمعی به رسالت خود در خصوص توسعه این ورزش عمل نمی کنند و نقش کمرنگ و حاشیه ای را در خصوص فرهنگ سازی، آموزش و تبلیغات در وضعیت موجود در توسعه ورزش قهرمانی معلولین دارند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Triple role investigate of mass media in the development of sport for the disabled
Authors
Mehrdad Asl marz
Abstract
Introduction: The mass media is one of the basic tools for cultural issues, inform, educate and significant factor in shaping social values ​​are. Ballard and colleagues in a study found that regular use and watch the media (TV and DVD) are the best guides to practice.
Methodology: The research method is descriptive survey. Generally, (status quo favorable 94% and 98%) were diagnosed. Kolmogorov-Smirnov test was used for normal distribution of data and analysis from SPSS.
Results: To review the triple role of mass media (culture, training and advertising) in the development of athletics Para Asian dependent T-test was used. According to the test (t=65.21- and 0.01 = p) Because the level of significance was 0.01 and the amount is less than 0.05, the difference between current and desired role of mass media there is significant. Due to the favorable situation of the means of mass media (4.16) was significantly higher than its current status is (1.82).
Discussion: The results showed that the media in the status quo are not favorable to the development of athletics Para Asian, while in good condition can have an effective role. and advertising are on the ground in the development of sport for the disabled.
Keywords
Mass media, Para Asian athletes, Athletics development