مقایسه نیروهای عکس العمل زمین و تغییرات مرکز فشار به جرم در شروع راه رفتن نیمه ارادی در زنان میانسال فعال و غیرفعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.563
نویسندگان
1کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد، کرج، ایران
2استاد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: شروع راه رفتن انتقال بین ایستادن و راه رفتن دائمی است، که شامل پیش‌بینی تنظیمات پاسچر(APA) و فاز اجرا(CPA) است و ممکن است ثبات پاسچر را در اثر افزایش سن به چالش بکشد. تحقیقات پیشین نشان داده است در شروع راه رفتن نیروهای عکس‌العمل زمین نسبتا افزایش می‌یابد و باعث می‌شود COP بیشترین حرکت جانبی را در حمایت دوگانه داشته باشد طول مدت APA و CPA در شرایط پرفشار کاهش می‌یابد و موجب افزایش بی‌ثباتی جانبی می‌شود. با افزایش سن بخصوص در زنان در شروع راه رفتن تنوع بیشتری در رفتار حرکتی مشاهده شده است، زنان غیرفعال جابه‏جایی بیشتری در مرکز فشار و مرکز جرم خود در آغاز گام‏برداری دارند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر مقایسه نیروهای عکس‌العمل زمین و تغییرات مرکز فشار به جرم در شروع راه رفتن نیمه ارادی در زنان میانسال فعال و غیرفعال بود.
روش شناسی: در این تحقیق نیمه‌ تجربی 20 زن میانسال فعال و غیرفعال به ترتیب با میانگین و انحراف استاندارد سنی 13/ 4±70/ 56 و 82/ 4±20/ 54 سال، وزن 26/ 7±70/70 و 03/ 7±10/ 68 کیلوگرم، قد 95/ 4±00/ 157 و 92/ 5±00/ 157 سانتی‌متر شرکت کردند. آزمودنی‌ پس از امضای فرم رضایتمندی روی صفحه‌های نیروسنج در وضعیت ایستادن ساکن مستقر می‌شد، سپس بلافاصله با ارائه محرک شنیداری، شروع به راه رفتن می‌کرد. از هر آزمودنی سه کوشش با استفاده از دو دستگاه صفحه نیروسنج و داده‌های کینتیک با فرکانس1200 هرتز ثبت شد. ﺍﺯ آزمون ﻛﻠﻤﻮﮔﺮﻭﻑ ﺍﺳــﻤﻴﺮﻧﻮﻑ ﺑﺮﺍﻯ نرمال ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻣﺎﺭﻯ تی مستقل ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ بینﮔﺮﻭﻫــﻰ ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻯ 5% ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ.
یافته ها: در متغیر نیروهای عکس‌العمل زمین، مرحله APA داخلی-خارجی (P=0/ 033) و جهت عمودی (P=0/036)، در متغیر مرکز فشار به جرم جهت داخلی-خارجی در هر سه مرحله (020/ 0) RT، (0/017) APA و (043/ 0) CPAتفاوت معناداری وجود دارد. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به تغییرات بیومکانیکی بدن در اثر افزایش سن، انجام ورزش منظم باعث انطباق سیستم عصبی-مرکزی با دامنه APA و افزایش سازگاری سیستم عصبی-عضلانی در مدت زمان کوتاه می‌شود. بنابراین افراد میانسال می-توانند با انجام ورزش منظم ثبات پاسچر را در مدت زمان محدود در شروع راه رفتن حفظ کنند. یافته‌های این تحقیق ممکن است یک راه مفید برای عملکرد بهتر حرکتی افراد میانسال در مواجه با خطر باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of ground reaction forces, changes of center of mass to pressure at gait initiation semi-voluntary in active and non- active middle-aged female subjects
Authors
Akram Ghasemi, Heydar Sadeghi
Abstract
Introduction: Gait initiation is the transition between the upright posture and the steady-state gait. This process consists of two phases, namely, a postural phase called Anticipatory Postural Adjustments (APA) followed by an execution phase and postural stability may be due to aging challenge. Previous studies showed at the gait initiation is relatively increased ground reaction forces and makes the COP most have lateral movement in dual support and the duration of the APA and CPA in conditions of reduced pressure and increased instability in the side. With increasing age, at the gait initiation is more variation in motor behavior particularly in female, non-active more displacement and center of mass at the center of pressure at the gait initiation. Therefore, this study aimed at investigating comparison of ground reaction forces, changes of center of mass to pressure at gait initiation semi-voluntary in active and non-active middle-aged female subjects.
Methodology: Subjects of this semi-experimental research included 20 middle-aged female active and non-active, with an average age 56.70± 13.4 and 54.20 ± 4.82 years, height 157.00 ± 4.95 and 157.00 ± 5.92 centimeters, weight 70.70 ± 7.26 and 68.10 ± 7.03 kilograms. Following the consent form was completed by the athletes, was standing a ergo meter board, then immediately with auditory stimuli, she began to walk. Kinematic data related to three effort, were recorded with a frequency of 1200 Hz. In this study, Kolmogorov-Smirnov test was used to test the normal distribution of data and independent t-test was used to compare means in each phases (p≤0.05).
Results: In variable ground reaction forces, medio- lateral APA stage (P = 0.033) and vertical direction (P = 0.036), the variable pressure to mass medic- lateral direction in all three phases RT (p=0.020), APA (p=0.017) and CPA (p=0.043) there are significant differences.
Discussion: Due to changes in body biomechanics of aging, Doing regular exercise can adapt the central-nervous system with a range of APA and increased compatibility neuromuscular system is made in a short time. So middle-aged people can be with regular exercise, postural stability in the limited time at the gait initiation to keep. The findings of this study may be a useful way for better performance of motion in middle-aged people are at risk.
Keywords
Gait initiation semi-voluntary, Activity, Center of mass to pressure, Ground reaction force