مقایسه تغییرات مرکز فشار به جرم در شروع راه رفتن در دختران تکواندوکار سالم و مبتلا به بی ثباتی مچ پا
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.564
کد مقاله : 2912-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو/دانشگاه آزاد کرج
2استاد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: پیچ‌خوردگی مچ پا رایج‌ترین آسیب در فعالیت‌های جسمانی است. بالای 75% از افرادی که از پیچ‌خوردگی مچ پا رنج می-برند، این آسیب را گسترش می‌دهند. با این حال، بی‌ثباتی مزمن مچ پا فعالیت‌هایی مانند راه رفتن و آغاز آن را به چالش می-کشد. بی‌ثباتی مزمن مچ پا تغییراتی در عملکرد حسی-حرکتی ایجاد می‌کند که باعث نقص در کنترل پاسچر و انحراف در شروع راه رفتن می‌شود. همانگونه که تحقیقات نشان داده‌اند، افراد مبتلا به بی‌ثباتی مچ پا در شروع راه رفتن که انتقال از وضعیت ایستاده به وضعیت راه رفتن است، انحراف نشان داده‌اند. اگرچه انحراف در شروع راه رفتن در افراد مبتلا به بی‌ثباتی مچ پا شناسایی شده است اما تحقیقات انجام شده در این زمینه ضد و نقیض و محدود است، لذا هدف از این مطالعه مقایسه تغییرات مرکز فشار به جرم در شروع راه رفتن در دختران تکواندوکار سالم و مبتلا به بی‌ثباتی مچ پا بود.
روش شناسی: در این تحقیق نیمه تجربی تعداد 10 تکواندوکار سالم و 10 تکواندوکار مبتلا به بی‌ثباتی مچ پا، میانگین سن: (20/44±1/94، 19/22±2/99سال)، قد: (168/ 33±8/42، 167/ 88±4/88سانتی‌متر)، وزن: (57/11±9/49، 56/44±11/72 کیلوگرم) شرکت کردند. پس از تکمیل فرم رضایت‌نامه، آزمودنی‌ها پابرهنه روی دو صفحه نیروی مدل Kistler ، شروع راه رفتن را در پنج کوشش اجرا کردند. شروع راه رفتن به سه فاز حرکتی RT، APA و CPA تقسیم شد. داده‌های کینتیک با فرکانس 1200 هرتز ظبط گردید. آنالیز داده‌ها با استفاره از نرم افزار متلب انجام شد. آزﻣﻮن آﻣﺎری ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوف- اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن داده و آزمون t مستقل ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ گروه‌ها (05/0≥p) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

یافته ها: نتایج نشان دادند که بی‌ثباتی مزمن مچ پا باعت افزایش در تغییرات مرکز فشار به جرم در جهت داخلی-خارجی (p=0/01) در فاز CPA، در گروه بی‌ثبات(75/68%) در مقایسه با گروه سالم(25/31%) شد.

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که بی‌ثباتی مزمن مچ پا، باعث ایجاد تغییراتی در شروع راه رفتن افراد مبتلا به بی-ثباتی مچ پا می‌شود. و این افراد دچار نقص کنترل پاسچر می‌شود و استراتژی‌های مختلفی را برای شروع راه رفتن به کار می‌گیرند.. در نهایت شروع راه رفتن احتمالا با گسترش بی‌ثباتی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Compare of difference between Center of Pressure and Center of mass in Gait initiation in younge Tekowando Female with and without chronic Ankle instability
Authors
Golrokh Rashidi Pour, Heydar Sadeghi
Abstract
Introduction: Ankle sprains are common injuries in physically active populations. Up to 75% of individuals who suffer a lateral ankle sprain may develop chronic ankle instability (CAI). CAI including alterations in sensorimotor function that to cause deficits in postural control and deviations in gait and. However, chronic ankle instability is common sequelae of lateral ankle sprain That it to challenge activities such as walking and gait initiation(GI). GI is the transition from a stable stance to a stable state of walking. However, research has been show that individuals with CAI have demonstrated in gait initiation Compared with healthy subjects.. Although GI impairments have been identified in individuals with CAI, but, research in this field is contradictory and limited. Therefore, this study aimed to compare the difference of between Center of Pressure and Center of mass in Gait initiation in young Tekowando Female with and without chronic ankle instability.
Methodology: Subjects of this semi-experimental research included 10 athletes with CAI and 10 healthy athletes with an average age: (healthy: 20.44±1.94, CAI: 19.22±2.99 years), height: (healthy: 168.33±8.42, CAI: 167.88±4.88 centimeters), weight: (healthy: 57.11±9.49 CAI: 56.44±11.72 kilograms) volunteered. Participants performed barefoot GI on two force plate(model kistler) in five trial. The averages of 5 trials were used for analyses. Data kinetic were recorded with a frequency of 1200 Hz. The GI profile was separated into three phases (RT, APA و CPA). Data analysis done in data software. In this study, Kolmogorov-Smirnov test was used to test the normal distribution of data and dependent t-test was used to compare means (=α0.05).
Results: the results showed that chronic ankle instability leads to increasing of differences in shifting the center of mass and center of pressure in the direction of mediolateral(M.L) (p=0.01) in phase CPA, between the two groups
Discussion: The results of this study suggest that chronic ankle instability to causes alterations in profile gait initiation in individuals with CAI and this individuals have demonstrated deviations in gait initiation (GI) compared to healthy individuals. GI may be a challenging task to evoke deficits in postural control in individuals with CAI. The GI likely remains affected by the development of CAI.
Keywords
chronic ankle instability, gait initiation, differences of between center of mass and center of pressure