تاثیر 8 هفته تمرین هوازی تناوبی بر میزان آدرنومدولین پلاسمایی بیماران پس از عمل جراحی CABG
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.565
کد مقاله : 2915-10THCONF
نویسندگان
1دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران،ایران
2دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران- گروه فیزیولوژی ورزش
3دانشگاه تهران
4رئیس کلینیک بازتوانی قلبی بیمارستان قلب تهران
چکیده
مقدمه:آدرنومدولین یک پپتید محافظت کننده قلبی عروقی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم در حفظ ساختار و عملکرد بهینه قلب و عروق خونی موثر است. بازتوانی قلبی اثر مثبتی بر سازگاری های قلبی عروقی بیماران دارد ، اما تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر میزان آدرنومدولین پلاسمایی بعد از عمل جراحی نامعلوم است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، تعیین تاثیر یک دوره بازتوانی قلبی به شیوه هوازی تناوبی بر میزان آدرنومدولین پلاسمای بیماران ، پس از عمل جراحی بای پس شریان کرونر (CABG) بود.
روش شناسی: 24 بیمار POSTCABGیمارستان مرکز قلب تهران به صورت هدفمند انتخاب شدند (18 مرد و 6 زن با میانگین سنی5/81±60/32 سال، قد 9/25±164/64سانتیمتر، وزن23/ 14± 73/86 کیلو گرم، میزان فشارخون استراحتی اندازه گیری شده در حالت نشسته به ترتیب سیستولی 49/6± 67/142 و دیاستولی 16/ 5 ±50/84میلی متر جیوه و ظرفیت عملکردی49/2 ±08/7 مت) و در دو گروه کنترل(بدون تمرین) و تمرین هوازی تناوبی (تعداد 3 جلسه در هفته و به مدت 8 هفته با شدت 80 تا 95 و 65 تا 80 درصد ضربان قلب ذخیره در قالب تناوب های شدید و سبک) جایگذاری شدند. 48 ساعت قبل و بعد از دوره تمرینی ،از نمونه گیری خونی، کیت مخصوص اندازه گیری و روش الایزا برای سنجش آدرنومدولین استفاده شد. از آزمون های t همبسته و تحلیل واریانس با اندازه های تکراری برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که میزان آدرنومدولین در گروه کنترل و تمرین تناوبی به ترتیب کاهش غیر معنی دار (0.090=p) و معنی دار (0.001>p )یافته است. همچنین نتایج بین گروهی نیز نشان داد که تفاوت معنی داری بین تغییرات ADM در دو گروه کنترل و تمرینی وجود داشته است(0.001=p).
بحث و نتیجه گیری: تمرین تناوبی هوازی احتمالا با تاثیر در کاهش فشارخون (پس بار قلبی) و سایر سازوکارهای موثر در افزایش انقباض پذیری قلبی، باعث کاهش نیاز جبرانی به آدرنومدولین بعد از عمل جراحی CABG می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 8 weeks aerobic interval training on plasma adrenomedullin of patients after CABG surgery
Authors
Sara Zare Karizak, majid kashef, Abbas ali aeini, mostafa nejatian
Abstract
Introduction: Adrenomedullin (ADM) is a cardio protective peptide with direct and indirect effects on proper cardiovascular structure and function. Cardiac rehabilitation programs have positive effect on cardiovascular adaptation of patients, But the effect of aerobic interval training (AIT) on plasma ADM level after Surgery is not clear .so the purpose of our study was to determine AIT on plasma ADM of patients after coronary artery bypass grafting Surgery (CABG).
Methodology: 24 post CABG patients of heart center hospital of tehran were selected purposive (18 men and 6 women with mean of age 60.32±5.81 year, Height 164.64 ± 9.25 cm, Weight 73.86±14.23 kg, SBP 142.67± 6.49 , DBP 84.5.5.16 mmhg in Seated Position at Rest Situation and Functional Capacity of 7.08±2.49 METs) and then were randomly divided into two groups. Control (C) group (Without training program) and aerobic interval training (AIT). Exercise training program was performed 3 sessions in a week for 8 weeks with intensities 80% to 95% and 65% to 80% of reserve heart rate in high and low intensity intervals in order. 48 hours before and after the first and last session of training program blood sampling, especial kit and Elisa method were used for measuring ADM. Finally, paired sample T test and repeated measures variance tests, were used for analyzing data.
Results: ADM decreased not significantly and significantly in control and training group in order (P=0.090, P<0.001). Also there was a significant difference in ADM variation between two groups (P=0.001).
Discussion: AIT decreases compensatory need to ADM, probably because, it is effective in decrements of blood pressure, afterload of heart and improvement of ventricular contractile after CABG surgery.
Keywords
Aerobic interval training (AIT), Adrenomedullin (ADM), CABG surgery