بررسی ویژگی ها ی روانشناختی و فیزیولوژیک ورزشکاران نخبه کبدی ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.566
کد مقاله : 2888-10THCONF
نویسندگان
1عضو هیات علمی
2دانشگاه فنی و حرفه ای منطقه تبریز
چکیده
مقدمه: اجرای بهینه و مطلوب مهارت‌های ورزشی، حاصل تعامل پیچیده عوامل فیزیولوژیکی، آنتروپومتریکی، روان‌شناختی و زیست حرکتی است. روان شناسان اکنون به خوبی می‌دانند که روان انسان به طور مستقیم تحت تأثیر شرایط بدنی و جسمانی و متقابلاً جسم انسـان و اعمـال اندام‌ها، تحت تأثیر فضای روانی و ذهنی اوست. در بین این عوامل، از سرسختی ذهنی به عنوان راهکار مهم روان‌شناختی در عملکردهای ورزشی یاد شده است. مدیران، ورزشکاران، مربیان و روانشناسان سرسختی ذهنی را راهکاری مناسب جهت دستیابی به موفقیت، غلبه بر ناکامی‌ها و توسعه مهارت‌های ذهنی می‌دانند. بر همین اساس اغلب مربیان و ورزشکاران بر این باورند که سهم عوامل روانی در دستیابی به موفقیت حدود 50 تا 90 درصد است .. توانایی مقابله با فشارها و سختی‌ها، عبور از موانع و شکست‌ها، تمرکز بر هدف، حفظ و کسب آرامش پس از شکست، اجرای با ثبات در سطوح بالای رقابتی و رقابت‌جویی در مجموع به عنوان سرسختی ذهنی تعریف می‌شوند که ورزشکاران را قدرتمند می‌سازد و سبب می‌شود تا آن‌ها در موقعیت‌های دشوار و پرفشار از جمله تمرین، رقابت و پس از رقابت موفق عمل کنند. هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسه ویژگی ها ی روانشناختی و فیزیولوژیک ورزشکاران نخبه کبدی در ایران بود.
روش‌شناسی: به این منظور 28 بازیکن جوان دعوت شده به دومین اردوی تیم ملی کبدی ایران با دامنه سنی 17-19 سال انتخاب شدند. برای بررسی ویژگی های روانشناختی و فیزیولوزیکی از پرسشنامه سرسختی ذهنی شیرد و همکاران ، پرسشنامه تیونات و همکاران و آزمون های ، 36 متر سرعت، پرش دوطرفه، چابکی 4×9 متر، دراز و نشست، ارگوجامپ و گریپ استفاده شد.
یافته ها: ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، بین خرده مقیاس‌های سرسختی ذهنی و برخی خرده مقیاس‌های ذهن آگاهی و نیم‌‌رخ فیزیولوژیک در بین بازیکنان نخبه کبدی ایران ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین یافته‌های تحقیق نشان داد بین آزمون توانی با ذهن آگاهی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. یافته ها همچنین نشان داد، بازیکنانی که توانستند پیراهن تیم ملی را بپوشند، ذهن آگاهی بالاتری نسبت به بازیکنان خط خورده داشتند.
بحث و نتیجه‌گیری: بازیکنان نخبه کبدی ایران از سرسختی و نیم‌رخ فیزیولوژیکی برابری برخوردار بودند، اما بازیکنانی که برای تیم ملی را انتخاب شدند از ذهن آگاهی بالاتری برخوردار بودند. پیشنهاد می شود از آموزش ذهن آگاهی برای توسعه عملکردهای توانی استفاده شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of psychological and physiological profiles in Iran elite Kabaddi players
Authors
Alireza Aghababa, Maghsood Nabilpour
Abstract
Introduction: The psychological factors play a decisive role in the success of elite athletes at the highest levels of competition, where fitness of athletes reaches to the highest possible level. Purpose of this study was to investigate psychological and physiological profiles in Iran elite Kabaddi players.
Methodology: For this purpose, 28 players who invited for selecting the youth national team aged 17-22 years were selected in the study. In order to assess the mental toughness and Mindfulness, Shired and et al. and Tiounats and et al. questionnaires were used respectively. The field test of bulk, 36 meter, two-way jump, bench press and leg press test were used to measuring the physiological characteristics.
Results: The results of the Pearson correlation coefficient showed that there were significant relationship between some of the subscales of mental toughness , mindfulness and physiological characteristics. The findings showed that there were significant and positive relationship between mindfulness and power and the subjects selected for national team were better on toughness than the others.
Discussion: Although the mental toughness and physiological profiles of the players are almost the same but the mindfulness can be a critical variables that could help to selecting the national team. It seems, learning the mindfulness will be helpful for improving the power in the elite Kabaddi players.
Keywords
mental toughness, mindfulness, .fitness, kabaddi, elite