تجزیه و تحلیل محیط بازاریابی گردشگری ورزشی ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.567
نویسندگان
1استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
2دکتری مدیریت ورزش- دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
مقدمه: بقای سازمان ها امروزه به داشتن ارتباط متقابل و موفق با محیط بیرونی بستگی دارد. در فرآیند بازاریابی هر سازمان یا صنعتی، تجزیه و تحلیل محیط های خرد و کلان اولین فعالیتی است که باید انجام شود. رصد محیط همواره مستلزم بازاریابی راهبردی است، این حوزه کلان راهبردی تاکنون کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در صورتی که این تحلیل در گردشگری ورزشی به صورت اثربخش انجام شود، راهبردهای انتخاب بازارهای هدف و جایگاه یابی در میان رقبا را می توان شناسایی نمود. بنابراین این پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل و شناسایی عوامل محیط بازاریابی گردشگری ورزشی در کشور انجام گردید.
روش شناسی: روش پژوهش توصیفی بود که به صورت پیمایشی اجرا گردید. نمونه آماری پژوهش را 351 نفر از خبرگان و گردشگران ورزشی داخلی و خارجی تشکیل می داد. داده ها توسط پرسشنامه محقق ساخته ای گردآوری گردید که روایی محتوایی و سازه و پایایی آن با دقت بررسی و مورد تایید قرار گرفت این پرسشنامه دارای 15 مولفه در قالب 5 متغیر اصلی بود. داده های با روش تحلیل عاملی تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد متغیرهای فرهنگی- اجتماعی، سیاست و روابط بین الملل، عوامل ورزشی، قوانین و مقررات و رقبا به ترتیب مهم ترین عوامل محیطی بازاریابی گردشگری ورزشی ایران می باشند. در متغیر فرهنگی اجتماعی، "میزان اهمیت نحوه احترام و توجه به گردشگر در بازار هدف"؛ در متغیر سیاست و روابط بین الملل، "وجود نفوذ در سازمان های ورزشی بین المللی"؛ در متغیر عوامل ورزشی، "امکان میزبانی مسابقات قهرمانی قاره ای و جهانی رشته های ورزشی"؛ در متغیر قوانین و مقررات، "میزان اهمیت حجاب در مشتریان هدف"؛ و در متغیر رقبا، "امکان استفاده از کارت اعتباری و نظام بانکی بین المللی" مولفه های مهم تری شناخته شدند.
بحث و نتیجه گیری: مشخص شده است که نمایش ارزش های متفاوت فرهنگی یک مقصد به یک گروه هدف، موجب شکل گیری تصویری بهتری از مقصد و تمایل بیشتری به مسافرت به آن می شود. در همین راستا در این پژوهش نیز به عنوان مهم ترین یافته، موضوعات فرهنگی و اجتماعی یک تعیین کننده مهم در شناخت بازارهای هدف و جایگاه یابی محصول گردشگری ورزشی کشور در میان رقبا می باشد و در برنامه های بازاریابی باید به این عامل علاوه بر مزایای شناخته شده کشور مثل آب و هوا توجه نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Analysis of Iran's sport tourism marketing environment
Authors
Afshar Honarvar, Mehdi Khatibzadeh
Abstract
Introduction: Nowadays, organizations survive depended on mutual and successful relation to external environment. Micro and macro environmental analysis are first stages in every organization or industry's marketing process. Checking the environment always requires a strategic marketing. This strategic area has been less studied yet. By an effective environmental analysis in sport tourism marketing, target market selection and positioning strategies in context of competitors could be identified. So, this research aimed to analysis and determine sport tourism marketing environmental factors in Iran.
Methodology: The research method was descriptive which has done by survey. Samples of the research consisted of 351 experts and Iranian and non-Iranian sport tourists. Data were gathered using a researcher made questionnaire with concisely approved validity and reliability. The questionnaire consisted of 15 questions in five variables. Analysis method was confirmatory factor analysis (CFA).
Results: Results showed that important environmental factors of sport tourism marketing of Iran were: socio-cultural, politics and international relations, sport factors, laws and legislation, and competitors (in order). Also, the components: "importance of respect and attention to tourists in target market" (in socio-cultural variable), "influence on international sport organizations" (in politics and international relations variable), "possibility of hosting continental and world sport competitions" (in sport factors), "hijab amount of importance in target costumers" (in laws and legislation variable), and "possibility of using credit cards and international banking system" (in competitors variable); were more important.
Discussion: It has been found that depiction of in congruent cultural values to a target audience generates a more positive destination image and greater willingness to travel. As the same and main conclusion of this research, social and cultural factors are key criteria for determining target markets and positioning of Iran's sport tourism product between competitors. So, along with other known advantages like climate, it should be considered in marketing plans.
Keywords
Analysis, Environment, Marketing, Sport tourism