رابطه سرمایه اجتماعی با عناصر توانمندساز تعالی سازمانی در هیات های ورزشی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.568
نویسندگان
1پژوهشگاه علوم ورزشی
2دانشگاه آزاد چابهار
چکیده
مقدمه: سرمایه اجتماعی، مجموع منابعی است که از طریق روابط بین افراد، شبکه‌های اجتماعی و هنجارهای متقابل و اعتماد تولید می‌شود. توانمندسازها نیز عواملی هستند که سازمان را برای رسیدن به نتایج عالی توانمند می کنند. اجرای مناسب توانمدسازها می تواند منجر به کسب نتایج مطلوب برای سازمان شود. هدف از این تحقیق بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با عناصر توانمند ساز تعالی سازمان بود.
روش شناسی:روش این تحقیق توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را هیات رییسه و روسای کمیته های ورزشی هیات های ورزشی استان چهار محال و بختیاری به تعداد 460 نفر از 35 هیات فعال این استان تشکیل می‌داد. تعداد 210 نفر به عنوان نمونه با روش غیر تصادفی و در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه سرمایه اجتماعی پوتنام (2002) که شامل ابعاد هنجاری، اعتماد و اعتقادات دینی (بعد درونی) و ابعاد شبکه، مشارکت، قانونی، (بعد بیرونی) می شد و پرسشنامه عناصر توانمندساز برگرفته از مدل تعالی سازمانی EFQM بنیاد اروپایی کیفیت و سازمان ملی بهره وری ایران شامل ابعاد رهبری، خط مشی و استراتژی، کارکنان، شراکت و منابع و فرآیندها بهره گرفته شد که روایی آنها به تایید اساتید فن رسید و پایایی با آلفای کرونباخ به ترتیب 0/75 و 0/81 بدست آمد. دوره زمانی تحقیق در سال 1394 بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمونهای رگرسیون چند طرفه با روش قدم به قدم، آزمون T یکطرفه و آزمون فریدمن و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد ابعاد هنجاری و اعتماد از عوامل سرمایه اجتماعی در هیات های ورزشی کمتر از حد مطلوب هستند. همچنین عناصر خط مشی و استراتژی و شراکت و منابع از عناصر توانمد ساز در حد مطلوب قرار ندارند. نتایج بیانگر رابطه معنی دار ابعاد درونی و بیرونی سرمایه اجتماعی با عوامل توانمند ساز در هیات های ورزشی بود. همچنین تفاوت معنی داری در هیات های ورزشی برخوردار، نیمه برخوردار و کم برخوردار از نظر تعالی سازمانی مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به رابطه مثبت سرمایه اجتماعی و توانمدسازها، هیات های ورزشی می توانند با توسعه عناصر سرمایه اجتماعی به تقویت توانمدسازها و در نتیجه افزایش سرعت در رسیدن به نتایج مطلوب گام بردارند. مشارکت به عنوان مهمترین بعد سرمایه اجتماعی باید مورد توجه ویژه باشد و در غیر اینصورت گرایش کارکنان به سمت اهداف فردی و بخشی بیشتر خواهد شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between social capital and empowerment elements of organizational excellence in sports boards
Authors
Mohsen Esmaeili, Gholamreza Amani
Abstract
Introduction: Social capital is complex of resources that generated through relationships between individuals, social networks and norms of reciprocity and trust. Social capital is one of important resources for organizations. Empowerment are factors that will enable the organization to achieve excellent results. Proper implementation of empowerment can lead to favorable outcomes for the organization.The aim of this study was to investigate the relationship between social capital and empowerment elements of organizational excellence.
Methodology: The research was conducted using the Survey Method. 210 subjects were selected by non probability and convenience sampling. Statistical population were Directors of sport boards and chairmen of committees (n=460, 35 active sport boards) in Char Mahal and Bakhtiari province. For data gathering was used from two Questionnaires. The first was social capital (potnam, 2002) included dimensions of Normative, trust and religious beliefs (inner dimensions) and networks, partnerships, legal, (Externally dimensions). The second questionnaire was questionnaire empowerment elements from the EFQM Excellence Model of the European Foundation for Quality and National Productivity Organization of Iran. It includes aspects of leadership, policy and strategy, staff, partnerships & resources and processes. The validity was approved by experts and reliability calculated 0.75 and 0.81 respectively with Cronbach's alpha. The study period was 2015. To analyze the data, descriptive and inferential statistics including Pearson correlation, T test, ANOVA and multiple regressions by step wise method were used.
Result: The results showed normative and trust dimensions of social capital in the sports boards are sub optimal. As well as elements of policy and strategy, partnership and resources of empowerment elements are not desirable. The results showed a significant relationship between the inner and outer dimensions of social capital and empowerment factors in the sport boards. The results showed there is a significant difference in high, mid and low level sport boards in organizational excellence.
Discussion: Given the positive relationship between social capital and empowerment, sports boards can strengthen empowerment by develop social capital elements. This increase in speed will achieve the desired results. Managers should pay special attention to participation as the most important factor of social capital. Otherwise, employees will tend toward individual goals and department goals.
Keywords
Social capital, Empowerment, Organizational excellence, Sport boards