بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار برچالش های توسعه ورزش مدارس از دیدگاه معلمان تربیت بدنی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.57
کد مقاله : 3593-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه ازاد سنندج
2سنندج
چکیده
مقدمه: برنامه‌های تربیت بدنی در مدارس دارای اهداف مشخص است. معلمان و برنامه‌ریزان تربیت بدنی می‌بایست با اهداف این درس آشنا بوده و بتوانند آن‌ها را با استناد به دلایل، مدارک و منابع علمی برای دانش‌آموزان و والدین آن‌ها توجیه کنند. چنانچه اهداف برنامه‌های تربیت بدنی در هر سطح از تحصیل (ابتدایی، راهنمایی، متوسطه) به طور واضح و روشن بیان گردند، در این صورت همه افرادی که در تهیه و تدوین و یا اجرای برنامه‌ها مشارکت می‌کنند قادر خواهند بود پاسخ به این سؤال مهم و اساسی که «چرا و برای چه منظور فعالیت می‌کنند» با درک و آگاهی کامل دریافت نمایند.
روش شناسی: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ازنظر استراتژی توصیفی - پیمایشی بود که به‌صورت میدانی انجام شد.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان ورزش شاغل که در مقاطع متوسطه اول (231 نفر مرد و 178 نفر زن) و متوسطه دوم (296 نفر مرد و 189 نفر زن) (894=N) که در سال تحصیلی 94-95 در شهرستان سنقر به فعالیت مشغول بودند. با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه تحقیق برابر با 274 نفر بود و نمونه گیری به روش نمونه گیری تصادفی انجام شده است.به‌منظور مطالعه و بررسی اهداف این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که شامل پرسشنامه ای 25 گویه ای بود که با اقتباس از تحقیقات مشابه و ادبیات تحقیق در مقیاس پنج ارزشی لیکرت تهیه و تدوین شد. از نظر 9 نفر از متخصصان حوزه تربیت بدنی برای تایید روایی صوری و محتوای پرسشنامه با استفاده از روش دلفی استفاده شد و پایایی پرسشنامه با اجرای آزمایشی بر روی 40 نفر از اعضای جامعه تحقیق و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0/81=α) به دست آمد.
نتایج: نتایج به دست آمده نشان داد که از دیدگاه دبیران ورزش عدم وجود انگیزه دبیران ورزش،کمبود بودجه،کمبود اماکن و تجهیزات ورزشی مدارس و عدم وجود برنامه ریزی بلند مدت ، ضعف دانش و تخصص دبیران ورزش عوامل تاثیرگذار بر چالش های توسعه ورزش مدارس هستند.بطبق اولویت بندی خاص موانع تاثیرگذار بر چالش های توسعه ورزش مدارس، بالاترین اولویت مربوط به "کمبود بودجه" و پایین ترین اولویت مربوط به "ضعف دانش و تخصص دبیران ورزش" میباشد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتیجه، کمبود بودجه مهم ترین عامل و مانع در جهت توسعه ورزش مدارس شهرستان است و شاید بتوان این نتیجه را منطقی دانست چرا که بر کسی پوشیده نیست که در اجرای برنامه ها و دستیابی به اهداف، بودجه و مسائل مالی حرف اول را می زند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Review the major factors affecting the development challenges of the sport schools from the perspective of physical education teachers
Authors
Loghman Karami, Elaheh Danesh Rad
Abstract
Introduction : Physical education programs in schools have clear goals. Physical education teachers and planners must have been familiar with the objectives of this lesson and make them citing the reasons, evidence and scientific resources for students and their parents to justify the basic question of "why and for what purpose operate" with the full knowledge and understanding receive.
Methodology: The aim of this research in terms of application, in terms of strategy descriptive - survey was conducted randomly. The population of this survey included all sport teachers working in secondary schools first (231 males and 178 females) and second secondary (296 males and 189 woman) (894=N) in the academic year 94-95 were active in the city falcon Using Morgan table sample of 274 people and sampling random sampling is done. In order to study the objectives of this study, there were collected questionnaires which contains a questionnaire of 25 questions adapted from similar studies and literature on a Likert scale. The 9 physical education experts confirm the face, content and validity of the questionnaire using the Delphi method. Reliability test run on the 40 members of the research community and calculating Cronbach's alpha coefficient (81/0=α), respectively.
Results: The results showed that in view of lack of motivations like blonde secretary, funding, facilities and equipment for schools and also lack of long-term planning, knowledge and expertise challenges, blonde secretary factors affecting development of sports schools .Therefore, according to specified preferences obstacles affecting the development challenges of sport schools, the highest priority related to "lack of funds" and the lowest priority to "lack of knowledge and expertise blonde secretary" is.
Discussion: According to the result, lack of fund prevents most important factor in the development of school sport city, and perhaps this is the logical result. Because it is covered to no one that in the implementation of programs and achievement of the objectives, budget and financial matters what comes first.
Keywords
Development, Physical education teachers, Sports schools