پیش بینی اختلالات کنترل استرس پس از آسیب‌های ورزشی بر اساس نقش دشواری در تنظیم هیجان و تنظیم افکار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.570
نویسندگان
1دانشگاه زاد اسلامی واحد ارومیه
2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران
چکیده
مقدمه: آسیب‌های ورزشی از مشکلاتی است که بیشتر ورزشکاران با آن مواجه می‌شوند، و از جمله نگرانی‌های ورزشکاران و مربیان است. ورزشکاران معمولا بعد از اسیب دیدگی دچار اضطراب می‌شوند. ازاین رو آگاهی و کنترل اضطراب افراد آسیب دیدگی و مقابله با آن ضروری به نظر می‌رسد عوامل مختلفی در این زمینه دخالت دارند. بدیهی است که شناسایی عواملی که سبب افزایش احتمال ابتلا به مشکلات ناشی از تجربه رویداد آسیب زا می‌شوند، از اهمیت برخوردار است. طی دهه‌های اخیر بیش از پیش بر نقش تنظیم هیجان در، آسیب شناسی روانی تأکید می‌شود و بدتنظیمی هیجانی که از طریق ایجاد اختلال در فرایند طبیعی پردازش هیجانی، منجر به بروز و تداوم آسیبهای روانی می‌شود. راهبردهای شناختی مورد استفاده در راستای کنترل افکار ناخواسته می‌تواند در پردازش موفق رویداد آسیب زا تداخل ایجاد کند. خصوصاً راهبردهایی نظیر اجتناب از یادآورهای مرتبط با رویداد و تجربه آگاهی شدید از محرکهای مرتبط با آسیب مورد تأیید قرار گرفته است. بنابریان هدف این تحقیق پیش بینی اختلالات کنترل استرس پس از آسیب‌های ورزشی بر اساس نقش دشواری در تنظیم هیجان و تنظیم افکار است
روش شناسی: روش پژوهش بر مبنای طرح همبستگی قرار دارد. جامعه آماری شامل 30 نفر از ورزشکاران اسیب دیده استان آذربایجان غربی بود که در مسابقات آسیب دیده بودند ابزار اندازه گیری مقیاس نشانگان اختلال استرس پس از آسیب: راهبردهای کنترل فکر مقیاس دشواری در تنظیم هیجان بود. جهت تحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد
یافته ها: ارتباط مثبتی بین اختلال استرس پس از آسیب، راهبردهای دشواری در تنظیم هیجان و تنظیم افکار هیجان، دشواری در کنترل رفتارهای تکانشی و نیز خودتنبیهی با اختلال استرس پس از آسیب وجود دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد که دو خرده مقیاس از مقیاس دشواری در تنظیم هیجان دشواری در رفتارهای هدفمند و دسترسی محدود به راهبردهای مؤثر تنظیم هیجان. در مجموع 46 درصد از واریانس اختلال استرس پس از آسیب را پیش بینی می‌کنند
بحث و نتیجه گیری: ابنابراین می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که توانمندسازی افراد در معرض خطر اختلال استرس پس از آسیب از لحاظ مهارت‌های تنظیم هیجان می‌تواند در پیشگیری از بروز اختلال مؤثر باشد. از سوی دیگر با توجه با یافته های به دست آمده، تأکید بر به کارگیری تکنیک‌های مبتنی بر آموزش راهبردهای تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب در راستای بهبودی و توانمندسازی هرچه سریع‌تر آنان نیز به عنوان یک پیشنهاد مطرح می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Forecast stress disorder after athletic injures, based on difficulties role affect emotional control and thoughts
Authors
Kurdostan Hosain pour, Fariborz Fathi, Asrin Nalbandi Ashnavie
Abstract
Introduction: Athletic injures are a series of problems which most of athletes involved with them, so athletes and their coaches worry about it. Usually, athletes get into stress after injuring. Hence, it seems to be important to inform athletes about stress and how to control it. Many factors affect stress. Therefore, Psychology researchers, tries to demonstrate the psychological consequences of trauma, also disruption of its various functions, results to diagnose factors which may increase probability of suffering these kind of threats. From the social, educational and clinical perspective, diagnosing these factors have more importance. During last decades, controlling of emotion in psychopathology has been emphasized. Improper controlling of emotion, which appear from disruption of natural process of emotion creation, will result in developing of psychological injures and it`s continuity. Especially, approaches like continuous imagination of the event, avoiding from memorizing accident and related problems, during studying of stress disruption meta cognition has been approved. Therefore, in this research we will ask this question: does basic of difficulties can control stress disruption?
Methodology: This study is based on Solidarity Project. Statistical society contains 30 amateur and professional athletes of west Azarbayjan which injure in competition. Sampling method is full-measure. Measuring type is scale of stress syndrome after injury. Interview form questionnaire of thought control methods, scale of difficulties in emotion regulation we use descriptive indicators, Pearson`s correlation and regression analyse.
Results: Results show positive meaningful relation between stress disruption, difficulty methods in emotion regulation and self-spanking in stress disruption after injury. Results of regression analyze show that two sub-measures of difficulty measures in emotion regulation in objective treatment predict 46 percent of stress disruption variance in statistical society.
Discussion: Difficulties role in emotion regulation, especially difficulties in targeted treatment and restrict access to efficient method of emotion regulation, as a factor of prediction, present importance of controlling emotion, prevent and improvement of stress disruption after injury. So, we can conclude empowerment of people against stress disruption, can prevent disruption. On the other hand, according to findings, using techniques based on methods of controlling emotion, we can emphasis to use education-based treatment to whom injured.
Keywords
Disruption, Stress control, Athletic injuries, Difficulties in emotion regulation