تاثیر مصرف مکمل اسیدهای آمینه شاخه‌دار بر میوگلوبین و قدرت عضلانی پس از تمرینات مقاومتی شدت بالا
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.575
نویسندگان
1کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی،دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: تمرینات مقاومتی شدت بالا موجب بروز آسیب‌های عضلانی می‌شود و این می‌تواند به کاهش عملکرد منجر شود. گزارش شده است که مصرف مکمل BCAA قبل از ورزش مقاومتی موجب کاهش شاخص درک فشار و افزایش کم‌تر در میوگلوبین سرم می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مصرف آمینو اسیدهای شاخه‌دار پس از سه جلسه ورزش مقاومتی شدت بالا بر شاخص‌های ریکاوری و قدرت عضلانی در مردان جوان فعال بود.
روش شناسی: بدین منظور 20 دانشجوی فعال بطور داوطلب با میانگین سنی 2/31±22/3، قد 4/43±176/6 بطور تصادفی به دو گروه مکمل و کنترل تقسیم شدند. حداکثر قدرت پویا اندازه‌گیری و پس از یک هفته پروتکل تمرینی شامل سه جلسه فعالیت مقاومتی در سه روز متوالی اجرا شد. برنامه تمرینی شامل هشت حرکت با 80% یک تکرار بیشینه ( سه ست 8-6 تکرار) بود. بلافاصه پس از اتمام هر جلسه تمرینی مقدار 5000 میلی گرم مکمل BCAA بصورت پنج قرص خوراکی به گروه مکمل داده شد و برای گروه کنترل نیز از دارونما استفاده شد. قبل و پس از 48 ساعت از آخرین جلسه تمرینی نمونه‌های خونی جمع‌آوری و حداکثر قدرت پویا مورد سنجش قرار گرفت. برای مقایسه نتایج درون گروهی از آزمون T وابسته و بین گروهی از T مستقل در سطح معنی‌داری p≤0.05 با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام گرفت.
یافته‌ها: کاهش حداکثر قدرت پویا در هر دو گروه مکمل (p=0.013) و گروه کنترل (p=0.001) معنی‌دار بود. همچنین میوگلوبین سرمی در گروه مکمل افزایش یافت ولی معنی‌دار نشد (p=0.055)، ولی در گروه کنترل افزایش معنی‌داری را نشان داد (p=0.027). نتایج بین گروهی نشان داد در حداکثر قدرت پویا بین دو گروه اختلاف معنی‌داری بین گروه‌ها وجود دارد، اما در متغییر میوگلوبین اختلاف معنی‌داری بین دو گروه وجود داشت.
بحـث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش مصرف مکمل BCAA پس از تمرینات مقاومتی شدت بالا می‌تواند از افزایش زیاد شاخص میوگلوبین سرمی جلوگیری کند، اما اثر محسوسی بر قدرت عضلانی ندارد. هواستون و همکاران (2012) گزارش کردند که مصرف اسیدهای آمینه شاخه‌دار علی رغم کاهش درد عضلانی؛ نتوانسته از کاهش عملکرد عضلانی در پی تمرین مقاومتی شدید و آسیب عضلانی حاصل از آن جلوگیری نماید. همچنین شیمومورا و همکاران (2010) افزایش کم‌تر در غلظت میوگلوبین سرمی پس از تمرین مقاومتی را گزارش کردند که نتایج مطالعات فوق با تحقیق حاضر همسو بود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of BCAA supplementation on myoglobin and muscle strength after high intensity resistance training
Authors
Morteza Yari, Mahmoud Tabesh
Abstract
Introduction: High-intensity resistance exercise causes muscle damage and this can lead to reduced performance. It is reported that BCAA supplementation before resistance exercise can reduce perceived exertion and a lower increase in serum Myoglobin. The aim of this study was to investigate the effect of branched-chain amino acids on indicators of recovery after three sessions of high-intensity resistance exercise, muscle strength was active in young men.
Methodology: For this purpose, 20 student’s active participants with mean age 22.3 ± 2.31, height 176.6 ± 4.43 were assigned randomly into two groups control and supplements. The maximum dynamic power measurement and after a week training protocol consisted of three sessions of resistance exercise was carried out in three consecutive days. The training program consists of eight movements with 80% of one repetition maximum (three sets of 8-6 reps), respectively. Immediately after the completion of each training session of 5000 mg of BCAA supplementation was given just five tablet to supplement and placebo for the control group was used. Before and after 48 hours the last training session, blood samples and maximum dynamic power were examined. To compare the results between a group of T-dependent and independent T-test group at a significance level p≤0.05 was performed using SPSS version 22.
Results: The maximum dynamic power reduction in both groups supplement (p=0.013) and the controls (p=0.001) was significant. Serum myoglobin in the supplement group also increased but not significant (p=0.055), but in the control group showed a significant increase (p=0.027). The groups showed no significant differences between groups in maximum power dynamic between the two groups, but there is a significant difference between the two groups in myoglobin variable.
Discussion and Conclusion: According these findings BCAA supplementation after high intensity resistance training can prevent a large increase in serum myoglobin index, but no tangible effect on muscle strength. Howatson and colleagues (2012) reported that BCAA consumption despite the decline in muscle pain, unable to muscle function decline following intense resistance training and muscle damage resulting prevent. Also, Shimomura and colleagues (2010) increase in serum myoglobin concentration less reported after resistance exercise). The results of these studies were consistent with the study.
Keywords
BCAA, Myoglobin, Muscle damage, High intensity resistance training