بررسی رابطه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.576
کد مقاله : 2941-10THCONF
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و انجام تحقیق از وظایف و مسئولیت های مهم دانشگاه ها و مراکز علمی و فرهنگی به شمار می آید. در مراکز و مؤسسات آموزش عالی عوامل و عناصر مختلفی می توانند در کیفیت و پرورش سرمایه انسانی تاثیر گذار باشند، اما اعضای هیئت علمی از جمله مهمترین عوامل در دانشگاه ها و نظام آموزش عالی می باشند که مهمترین وظیفه را در تربیت و آموزش دانش آموختگان و دانشجویان دارند. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی رابطه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی می باشد.
روش شناسی: روش تحقیق، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده‌ها توصیفی بود. جامعه آماری دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه تهران (310= n) و نمونه آماری طبق فرمول کوکران، 175 نفر بود. نمونه‌گیری به صورت تصادفی انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه سرمایه انسانی نادری(1390) بود. روایی پرسشنامه توسط متخصّصان تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0/97 بدست آمد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون k-s، تی تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی تفکیکی و رگرسیون چندگانه گام‌به‌گام) استفاده شد..
یافته ها: یافته‌ها نشان داد: بین سرمایه انسانی و پیشرفت تحصیلی با وجود متغیر کنترل رابطة مثبت و معناداری وجود داشت(452 /0=r). بین مولفه‌های توانایی شناختی(512 /0=r)، شایستگی فراشناختی (396 /0=r) و مهارت‌های ارتباطی-عاطفی (488 /0=r) با پیشرفت تحصیلی رابطة مثبت و معناداری وجود داشت. 3- نتایج رگرسیون چندگانه گام‌به‌گام نشان داد توانایی شناختی با ضزیب همبستگی چندگانه(0/812=R)، شایستگی فراشناختی(0/578=R)و مهارت‌های ارتباطی-عاطفی (0/645=R)توانایی پیش‌بینی‌ پیشرفت تحصیلی دانشجویان را دارند.
بحث و نتیجه گیری: تحقیق حاضر نشان داد به میزانی که سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی بیشتر باشد می‌توان شاهد پیشرفت تحصیلی دانشجویان تربیت‌بدنی باشیم. چنانچه برنامه‌ریزان آموزشی بتوانند برنامه‌ریزی انجام دهند که به مسائلی از جمله: توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی، پیشرفت تحصیلی دانشجویان و عوامل موثر بر بهبود آن، سرمایه‌گذاری اقتصادی و تخصیص منابع بیشتر به بخش آموزش، طراحی یک سیستم مناسب جهت استخدام، نگهداری و مدیریت سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی، و ... توجه نمایند، می توان در آینده به بهبود کیفیت نظام آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان همه رشته‌ها به خصوص رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی تا حدودی امیدوار باشیم.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Examine the relationship between human capital of faculty members and physical education students educational achievement
Authors
Rouhollah Alinia, Masoomeh Jamali, Hosein Asgari
Abstract
Introduction: education and training skilled manpower and research are the important duties and responsibilities of universities and scientific and cultural centers. but in higher educational institutions, faculty members are the most important factor in the education and training of graduates and students. Different elements can affect the quality and training of human capital. So the aim of study was examine the relationship between human capital of faculty members and physical education students educational achievement in university of Tehran.
Methodology: The research method was descriptive, which was carried out by field method. The statistical population was 310, the statistical sample with Cochran formula 175 person selected. The research instrument was the Naderi human capital questionnaire. By content validity method, validity of questionnaire confirmed by human capital experts and its reliability with Cronbach's alpha (0.97) obtained. For data analysis, descriptive statistics (abundance percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics (Kolmogrov-Smirnov test, one-sample t-test, partial correlation coefficient and step wise multiple regression) was used.
Results: The results showed. There was significant and positive correlation, between human capital of faculty members and students educational achievement(r= 0.452).There was significant and positive correlation, between the components of human capital of faculty members, cognitive skill (r=0.512), meta-cognitive (r=0.396) and communicational-emotional (r=0.488) with students educational achievement. Step wise multiple regression analysis showed that components of human capital, cognitive skill with multiple cor relational coefficient (R=0.812) and meta-cognitive competences (R=0.645), communicational-emotional (R=0.578) can predict students educational achievement.
Discussion: This research showed that whatever human capital of faculty members be more we can see more educational achievement in students. If educational planners could do such this matters: human capital development of faculty members, students academic achievement and improvement factors affecting its, economic investment and the allocation more resources to the education sector, design a suitable system for recruitment, retention and management of human capital in higher education etc; in the future we can be somewhat hopeful to improve the quality of education and academic achievement in all fields of physical education and sport sciences.
Keywords
Capital, Human capital, Educational achievement, Faculty member, Physical education