مرور نظام مند مطالعات حوزه ورزش زنان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.578
نویسندگان
1پژوهشگاه علوم ورزشی
2کارشناس امور بین الملل پژوهشگاه علوم ورزشی
چکیده
مقدمه: امروزه ورزش زنان در نتیجه ی رشد روزافزون دانش های بشری در حال دگرگونی است. توجه علم به ورزش یکی از اصول اساسی در توسعه آن به شمار می آید، بر همین اساس می توان در جهت توسعه و گسترش ورزش زنان ضمن سالم سازی و پویایی محیط های ورزشی، کاربردهای علمی ورزش را در زمینه های مختلف فعالیت های تربیت بدنی مدنظر قرار داد.
روش شناسی: جامعه آماری تحقیق (1157=N)، پایان نامه ها، رساله ها، طرح های پژوهشی و مقالات چاپ شده در حوزه ورزش زنان از سال 1380 تا 1394 بود وکلیه اسناد به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل یک برگه کدگذاری شده بود که ضریب توافق بین کدگذاران آن به وسیله فرمول پی اسکات 90 درصد بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون اسکات و خی دو) در سطح معنی داری 0/05≤ P استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشتر تحقیقات درطی سالهای 1390 تا 1394 انشتار یافته اند (68/6 درصد). کل اسناد در فاصله سال های 1380 تا 1394 به تعداد 1157 بوده است که از این تعداد، (7 /85درصد) را مقالات به خود اختصاص داده اند. در مورد مولفه ورزشی مورد بررسی، ورزش همگانی بیشترین درصد (8/80 درصد) و در بین رشته های ورزشی، ترکیبی، فوتبال و فوتسال، آبی و همگانی به ترتیب با 3/5، 3/4، 0/4 و 8/1 درصد، بیشترین عناوین اسناد را به خود اختصاص داده اند. بیشتر روش تحقیق از نظر راهبرد توصیفی (71/3درصد)، از نظر اجرا نیمه آزمایشی (26/6 درصد) و از نظر هدف کاربردی (1/91 درصد) بوده است. روش های نمونه گیری، تصادفی ساده (22/4درصد) بیشترین بود. همچنین، ابزارهای پرسش نامه (41/7درصد) و آزمون (37/8 درصد) بیشترین استفاده را داشته اند که بیشتر محقق ساخته (14/8درصد) بوده است. روایی صوری (8/3 درصد) و آلفای کرونباخ (26/7درصد) در بین روش های روایی و پایایی بیشترین استفاده را داشته اند. علاوه براین، مقیاس لیکرت در بین مقیاس های ابزار اندازه گیری در اسناد بیشترین استفاده را داشته است (16/8درصد).
بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد که در مورد پوشش موضوعی تحقیقات انجام شده درحوزه ورزش زنان، در زمینه توجه به مولفه ها و رشته های ورزشی مختلف و همچنین روش شناسی و ابزار تعادل وجود ندارد و پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت هر یک از این مولفه ها در کشور و نیاز تحقیقی در آنها،‌ مورد استقبال و توجه نویسندگان قرار گیرند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Systematic review of studies of women’s sports scope
Authors
Nazanin Rasekh, Fahimeh Mohammad hassan
Abstract
Introduction: Nowadays women's sport is changing as a result of promotion of human knowledge. One of the fundamental principles of sport development is to focus on scientific aspects of it. Accordingly, practical applications of sport should be considered in various fields of physical education beside activating sport places in order to help development of women's sport.
Methodology: Research population were all the theses, dissertations, research projects and articles related to the scope of women’s sports from 2001 to 2015. According to the needed requirements of content analysis, all the existed documents were considered as research samples. To conduct the research, a coded sheet was used as instrument in which the concordance correlation obtained 90 percent among coders by using Scott formula. To analyze data, descriptive and inferential statistics (Chi-square and Scott) as well as 18th version of SPSS and EXCELL 2007 with significant level of P≤0.05 were used.
Results: The results showed that most conducted research related to the scope of women’s sports were published from 2011 to 2015 (68.6). The number of all the conducted research related to the scope of women’s sports from 2001 to 2015 were 1157 documents in which 85.7 percent were articles. Reviewing sports related components, the most used components in the titles of documents were sport for all (%80.8) and surveying frequency of using sport fields in the titles of documents following sport fields assigned the most frequency including hybrid sport (%5.3), football and futsal (%4.3), water sports (%4.0) and sport for all (%1.8). Surveying research designs, the methodology of the most documents were descriptive in terms of strategy (%71.3), quasi- experimental in terms of implementation (%26.6) and applied in terms of goal (%91.1). The most used sampling method was simple random sampling (%22.4) regardless of uncertain items. Surveying research instruments, the most used instruments were questionnaire (%41.7) and testing (%37.8) in which most of them regardless of uncertain items were researcher- made instruments (%14.8). To obtain the validity and reliability amount of research, the most used methods were Cronbach’s alpha (26.7) and face validity (%8.3). Moreover, Likert scale was the most used scale of measuring (%16.8).
Discussion: Totally it seems that there is no balance in subject selection of conducted research related to the scope of women’s sports, selected components, methodologies and instruments. It is suggested that researchers pay more attention to these mentioned components due to the significance of them.
Keywords
Content analysis, Women's Sports, Iran