بررسی سرعت دست برتر و غیر برتر در تکنیک گیاکوزوکی (با اصابت و بدون اصابت) مردان کاراته‌کای نخبه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.58
کد مقاله : 3594-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران
2کارشناس تربیت بدنی، دبیر تربیت بدنی، ناحیه 3 تبریز، تبریز، ایران
3کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ، دبیر تربیت بدنی، ناحیه 3 تبریز، تبریز، ایران
چکیده
مقدمه: در میان مهارت‌های کاراته، گیاکوزوکی یکی از مهارت‌های عمده و اصلی می باشد. هدف از تکنیک گیاکوزوکی درکاراته ضربه به حریف در یک مسافت کنترل شده در حداقل زمان ممکن است. از طرفی دیگر در کاراته سرعت اجرای تکنیک از اصلی‌ترین عوامل به حساب می‌آید. در روش با اصابت با توجه به اینکه عضلات مخالف و ثابت کننده‌های (دوسربازو، زیربغل، متوازی‌الاضلاع، ذوزنقه) تکنیک گیاکوزوکی تا آخرین لحظه اجرا درگیر نمی‌شود، کاراته‌کا می‌تواند به اوج سرعت اجرا برسد. هم‌چنین کاراته‌کاهای نخبه به طور مکرر از دست برتر در طول مسابقه استفاده می‌کنند. بنابراین در این پژوهش محقق در پی آن است که چه تفاوتی بین سرعت دست برتر و دست غیر برتر کاراته‌کای نخبه در دو روش بااصابت و بدون اصابت وجود دارد؟
روش شناسی: هر آزمودنی، تکنیک گیاکوزکی با دست برتر و غیر برتر را به میزان پنج بار با بیش ترین شدت و قدرت اجرا نمود و بهترین رکورد از هرپنج اجرا مد نظر قرار گرفت. هم‌چنین از آزمودنی‌ها خواسته شد، به میزان پنج بار با دست برتر و غیر برتر با تمام توان به دستگاه شوت فیست ضربه وارد کنند که فاصله ایستادن از دستگاه به اندازه‌ی طول اندام فوقانی بود. فیلم برداری به صورت سه بعدی انجام شد. برای محاسبه‌ی سرعت اوج مفاصل، زاویه مفصل آرنج در اوج سرعت و سرعت مفصل مچ‌دست در لحظه برخورد از نرم افزار Skillspector استفاده گردید. پس از اطمینان از نرمال بودن توزیع داده‌ها با استفاده از آزمون های شاپیرو- ویلک و کلموگروف- اسمیرنف، از آزمون t مستقل برای بررسی سرعت اوج مفاصل با دست برتر و غیر برتر در دو روش با اصابت و بدون اصابت ، سرعت مفصل مچ‌دست در لحظه‌ی برخورد با دست برتر و غیر برتر با نرم افزار 22 spss تجزیه و تحلیل آماری شد.
نتایج: نتایج آزمون نشان داد تفاوت معنی‌داری در سرعت اوج مفاصل (شانه، آرنج، مچ دست)، زاویه مفصل آرنج در اوج سرعت در دو روش با اصابت و بدون اصابت، سرعت مفصل مچ دست در لحظه‌ی برخورد بین دست برتر و دست غیربرتر وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می‌رسد برای این که کاراته‌کا بتواند با دست غیر برتر به سرعت‌های بالاتر در اجراهای تکنیک گیاکوزوکی دست یابد، باید عضلات مخالف و عضلات ثابت کننده‌های دست غیربرتر را تقویت نماید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The investigation of the velocity of dominant and non-dominant hand in Gyaku Zuki technique (with hit and without hit) in elite male Karatekas
Authors
Salar Hariri, Vahid Akbari, Ahmad Tolouei Azar
Abstract
Introduction: GyakuZuki is a major and important skill in karate. The goal is to hit the opponent in a controlled distance and in the possible shortest time. On the other hand, in karate the velocity of performing is taken into account as one of the main fctors. In karate with hit, the opposite and fixing muscles (Brachialis muscle, Armpit, Rhomboid, Trapezius) are not involved until the last moment, so Karatekas gets the peak velocity. Also repeatedly used elite Karatekas the dominant hand over the competition. So in this study, the researcher is seeking what is the difference between dominant and non-dominant hands of Karatekas elite velocity in two with hit and without hit?
Methods: Each subject with dominant and non-dominant hand was performed five GyakuZuki hit with the highest strength and power. For velocity joints, five hits with the best speed of performance were chosen. Also, participants were asked to hit with dominant and non-dominant hand to the Shoot Fist system for five times with their whole power. In these hits, their distance from the Shoot Fist system was equal of their upper limbs. Video was collected through three dimensions. For calculating the peak joint velocity, peak elbow angular velocity and velocity of wrist in contact moment Skill Spector software was used. For checking the data distribution, after ensuring normal distribution by Shapiro-Wilk test data and Kolmogorov-Smirnov, Independen T-test was used for the investigation of the peak joint velocity with dominant and non-dominant hand in the with hit and without hit method velocity of wrist in contact moment with dominant and non-dominant hand the significant level was set at (p≤0.05). For statistical testing, we used a standard software package Spss22.
Results: The test results showed that there was a significant difference between peak joint velocity (shoulder(p<0.001),elbow(p=0.03), and wrist(p=0.02)), peak elbow angular velocity(p <0.001) with and without hit method, between the velocity of wrist in contact moment (p<0.001) between the dominant and non-dominant hand.
Conclusion: According to the results, it seems to be a karate non-dominant hand can achieve higher speeds in technical accomplishments Gyaku Zuki, the opposite and stabilizer muscles should be strengthen in the non-dominant hand.
Keywords
Cinematographic 3D, Gyaku Zuki, Karate