اثر تمرین مقاومتی- استقامتی هم‌زمان بر4 شاخص التهابی بیماران بتا تالاسمی ماژور
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.580
کد مقاله : 2946-10THCONF
نویسندگان
1استادیار گروه تربیت بدنی ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس،ایران
2عضو هیئت علمی-دانشیار گروه پاتولوژی -دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
چکیده
مقدمه: التهاب عروقی مزمن نقش مهمی را درپاتوفیزیولوژی بیماری تالاسمی ماژور ایفاء می کند.مطالعات مقطعی نشان می دهد که فعالیت ورزشی دارای اثرات ضد التهابی می باشد که منجر به کاهش سطوح شاخص های التهابی سفت کننده دیواره عروق می گردد .با این وجود هنوز نیاز به کارآزمایی بیشتری برای تایید این موضوع می باشد.این مطالعه آزمایشی به بررسی شاخص های التهابی (hs-CRP, IL-6, IL-1ᵦ وIL-12 )در بیماران تالاسمی ماژور پرداخته است.
روش شناسی: بدین منظور18 نفر از بیماران بتاتالاسمی ماژور مرکز بیماری های خاص ابوریحان شهرستان بندرعباس بادامنه سنی3.5± 22.64 سال به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت داوطلبانه به دوگروه تمرینی(8=n) و کنترل (8=n)تقسیم شدند.آزمودنی های گروه تمرینی، به مدت 8 هفته در برنامه تمرینی مقاومتی- استقامتی هم‌زمان شرکت کردند. از گروه کنترل در خواست شد ، در مدت اجرای پژوهش از انجام هرگونه فعالیت ورزشی هدفمند خودداری کنند.پس از دو مرحله خون گیری درپیش آزمون وپس آزمون hs-CRP, IL-6, IL-1ᵦ وIL-12 سنجیده شد. برای آنالیز داده ها ،آنالیز واریانس اندازه گیری های مکرراستفاده شد.کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شد.
یافته ها:آزمون ها کاهش مقادیر hs-CRPو IL-6 (پیکوگرم بر میلی لیتر) پس از 8 هفته تمرین مقاومتی- استقامتی هم زمان (P< 0.05 ) و هم چنین افزایش مقادیر IL-12 و IL-1ᵦ (پیکوگرم بر میلی لیتر) در گروه تمرینی استقامتی هم زمان نسبت به گروه کنترل را نشان داده است (P< 0.01 ).
بحث و نتیجه گیری : کاهش میزان سرمی hs-CRP و IL-6 و محدوده طبیعی آن ها در این پروتکل تمرینی می تواند پاسخ تنظیمی به التهاب دربیماران تحت شرایط ویژه تمرینی و بدون اهمیت پاتولوژیکی در آن ها باشد و احتمال بهبود التهاب عروقی مزمن وجود دارد.هم چنین نتایج نشان داد،که8 هفته تمرین مقاومتی- استقامتی هم زمان همبستگی بالایی با سطوح شاخص های التهابی در بیماران تالاسمی ماژور دارد . بنابراین افزایش تولید IL-1 ᵦو IL-12 می تواند با متابولیسم ناکارآمد آهن و احتمالا تحریک بیش از حد Th17 ارتباط داشته باشد.افزایش IL-12 به عنوان یک سایتوکاین ضد التهابی از طریق کاهش التهاب دیواره عروق، می تواند موجب تاخیر در روندایجاد آترواسکلروز گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of concurrent exercise on 4 inflammatory markers of Beta Thalassemia major patients
Authors
Golnaz Arbab, Alireza Sobhani
Abstract
Introduction. A chronic vascular inflammatory state plays an important role in the pathophysiology of thalassemia. Cross-sectional studies suggest that exercise has anti-inflammatory effects, leading to lower levels of several pro- atherogenic inflammatory markers. However, this has yet to be confirmed by randomized prospective trials.
The present pilot study examined biomarkers inflammation [C-reactive protein (h-CRP) and cytokines] in Beta Thalassemia Major.
Methodology: The present pilot study examined biomarkers inflammation [C-reactive protein (h-CRP) and cytokines] in Beta Thalassemia Major.18 patients with Beta Thalassemia major (mean age 24.64±3.5) that voluntarily divided in two groups of experimental (n=9) and control group (n=9).The subjects of the experimental group attended the concurrent (Resistance- Endurance) exercise for eight weeks. Subjects' blood samples were taken before and after exercise protocol in order to measurement hs-CRP, IL-6, IL-1ᵦ andIL-12 Serum levels.The levels of these markers were measured by using an enzyme-linked Electro immune assay (ELISA) kits. For data analysis the Repeated measures ANOVA, was used. All statistical analysis was performed by SPSS software (V.19). The level of significance was considered p<0.05.
Results: The results indicated the reduction of measurement hs-CRP and IL-6 after eight weeks of concurrent (Resistance-Endurance) exercise compared to the control group (P< 0.05); Indicating IL-1ᵦ and IL-12 ;was increased in exercise group (P> 0.05).
Disscussion: The reduction of hs-CRP and IL-6 serum level and its natural range in the exercise protocol ,can be a regulating response to inflammatory condition in patients under certain exercise conditions without any pathological importance and maybe improved chronic vascular inflammation. We demonstrated that Concurrent (resistance-endurance) exercise is inversely correlated with levels of pro-inflammatory markers in Beta Thalassemia major patients, Therefore, increased production of IL-1β and IL-12 might be contributed to abnormalities in iron metabolism and it is probably due to over stimulation of Th17. The IL-12, as an anti-inflammatory cytokine, and in turn decrease vascular wall inflammation possibly retarding the process of atherosclerosis.
Keywords
Concurrent exercise (CT), Beta Thalassemia major, Inflammatory markers